ÚVZ SR: Stanovisko k ochrane osobných údajov pri hlásení odmietnutia povinného očkovania

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

V súvislosti s medializovanými informáciami, ktorými sa poukazuje na porušovanie zákonov o ochrane osobných údajov od roku 2013 zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri nahlasovaní osôb, ktoré sa nepodrobili povinnému očkovaniu v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza nasledovné stanovisko.

Stanovisko k ochrane osobných údajov

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dementuje informáciu o tom, že všeobecní lekári pre deti a dorast (ďalej len „pediatri“) boli pri poskytovaní osobných údajov osôb, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť povinného pravidelného očkovania, chránení len záväzným stanoviskom Úradu na ochranu osobných údajov SR a že po uplynutí platnosti tohto záväzného stanoviska pediatri porušovali v danom čase platnú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov.

Generálna prokuratúra SR vydala dňa 13. 5.2013 (pod č.: VI/3 Gd 85/13-1) stanovisko, v ktorom uvádza:

„Pokiaľ ide o povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov poskytovať orgánom verejného zdravotníctva všetky informácie a údaje, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať na plnenie ich úloh (§ 52 ods. 5 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z.) je nesporné, že táto povinnosť zahŕňa aj povinnosť oznámiť odmietnutie povinného očkovania alebo nariadeného očkovania a to za účelom vyvodenia priestupkovej zodpovednosti voči povinnej fyzickej osobe. Ide o informácie a údaje, ktoré svojim obsahom sú nevyhnutné pre výkon verejnej správy na úseku verejného zdravotníctva, pričom ich rozsah je určený jeho účelom, v danom prípade vyvodením zodpovednosti za protiprávne konanie. Je preto logické, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný okrem skutočnosti odmietnutia očkovania oznámiť aj osobné údaje osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu, resp. osobné údaje ich zákonných zástupcov a to v rozsahu, aby mohol byť zabezpečený riadny výkon verejnej správy, t.j. uskutočnením priestupkového konania dosiahnuť realizáciu opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení formou povinného očkovania.“

Rozhodnutia orgánov verejného zdravotníctva o uložení pokuty za nepodobrenie sa povinnému očkovaniu, boli v rámci správneho súdnictva preskúmavané príslušnými súdmi Slovenskej republiky a tieto sa vo svojich rozsudkoch zaoberali aj námietkami žalobcov, ktorými poukazovali na možnú nezákonnosť poskytovania a spracúvania osobných údajov. Žiaden súd nevyslovil nezákonnosť poskytovania osobných údajov pediatrami, resp. následnú nezákonnosť spracúvania takto získaných osobných údajov zo strany orgánov verejného zdravotníctva v rámci priestupkového konania.

Z uvedeného vyplýva, že pediatri pri výkone hlásenia odmietnutia povinného očkovania regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktoré obsahovalo osobné údaje o rodičoch a dieťati, neporušovali zákon o ochrane osobných údajov.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: ÚVZ SR

Pridaj komentár