Ste odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom?

Za ťažko zdravotne postihnutého považujeme človeka, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok. Kompenzácia sa navrhuje na zmierňovanie alebo prekonávanie sociálnych dôsledkov tohto postihnutia. Za sociálny dôsledok sa považuje v tomto prípade znevýhodnenie, ktoré ťažko zdravotne postihnutý človek v porovnaní so zdravým človekom rovnakého veku, pohlavia a vzhľadom na svoje postihnutie nedokáže sám odstrániť. Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú v oblasti:

– mobility a orientácie (odkázanosť na individuálnu prepravu – príspevok na prepravu – taxi služba, zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu a pod.), 
– komunikácie (kompenzačné pomôcky na uľahčenie dorozumievania zrakovo, sluchovo postihnutých a pod., napríklad príspevok na telefón), 
– zvýšených výdavkov (zvýšené výdavky na pohonné hmoty, na diétu, hygienu a pod.), 
– sebaobsluhy (schopnosť postarať sa o seba a domácnosť).

Ako požiadať o kompenzáciu?

1. Ťažko zdravotne postihnutý alebo jeho zástupca, ktorý má na to splnomocnenie, podá písomnú žiadosť na oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 
2. K nej priloží vyplnené tlačivo od obvodného lekára (lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie). Vypísanie tlačiva má lekár urobiť bezplatne, uhradí ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe predloženej faktúry. 
3. K tlačivu sa priložia aktuálne odborné nálezy lekárov – špecialistov, ktoré nesmú byť staršie ako šesť mesiacov. V žiadosti treba uviesť druh peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý sa žiada, a odôvodnenie žiadosti (je na to vyhradené miesto v žiadosti). Napríklad: peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (môže a nemusí byť vlastníkom osobného motorového vozidla (OMV), vozia ho ním blízki príbuzní, známi a pod.), peňažný príspevok na prepravu (ak nie je vlastníkom osobného motorového vozidla a na individuálnu prepravu využíva taxi službu), alebo peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla (nie je vlastníkom OMV a žiadosť si podáva z dôvodu, že auto chce využívať na prepravu do zamestnania, domova sociálnych služieb, špecializovaného sociálneho zariadenia, denného stacionára alebo školského zariadenia).

Ak má ťažko zdravotne postihnutý zníženú pohybovú alebo orientačnú schopnosť, poskytuje sa mu kompenzácia na zmiernenie znevýhodnenia a jeho prekonanie. A ak preukáže, že má také spoločenské, vzdelávacie a rodinné aktivity, z ktorých mu vznikajú zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou osobného motorového vozidla, navrhne sa vhodná forma kompenzácie – peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla alebo peňažný príspevok na prepravu (taxi službu). Ak si podal žiadosť o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, tento sa navrhne.

K žiadosti je žiadateľ povinný predložiť aj nasledujúce doklady:

potvrdenie o jeho príjme a príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jeho príjmom za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pri žiadosti o príspevok na prepravu treba aj doklad o tom, že postihnutý nie je vlastníkom OMV a pri žiadosti o príspevok na kúpu auta treba doklad o tom, či je alebo nie je vlastníkom OMV.

Čo sa potom stane so žiadosťou?

Oddelenie posudkových činností na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny potom postupuje nasledovne:

1. Posudkový lekár vypracuje lekársky posudok na základe predloženého lekárskeho nálezu od obvodného lekára a doložených odborných lekárskych nálezov od špecialistov, ktoré boli priložené k žiadosti. Lekársky nález musí byť aktuálny, teda nie starší ako šesť mesiacov. Výnimku majú prípady, ak je podľa posudkového lekára zdravotný stav postihnutého chronický s trvalým poškodením, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie. Vtedy môže byť lekársky nález aj starší ako šesť mesiacov. Pri stanovení miery funkčnej poruchy ťažkého zdravotného postihnutia vychádza posudkový lekár z predložených lekárskych nálezov, a neprichádza do kontaktu so zdravotne postihnutou osobou.

Ak sa chorý človek chce zúčastniť posudzovania svojho zdravotného stavu, môže si podať písomnú žiadosť. Na základe nej je posudkový lekár povinný pozvať žiadateľa na posúdenie jeho zdravotného stavu. (Lekársky posudok vypracuje posudkový lekár na základe Prílohy č. 3 Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a stanovuje mieru funkčnej poruchy.) Miera funkčnej poruchy sa určuje v percentách. Za ťažko zdravotne postihnutého pokladá zákon človeka vtedy, ak miera jeho funkčnej poruchy je najmenej 50 %. V lekárskom posudku sú pritom zohľadnené všetky odborné nálezy, avšak uvádza sa iba to ochorenie, ktoré podľa vyššie citovanej prílohy dosahuje najvyššie percento.

2. Podľa lekárskeho sa vypracuje komplexný posudok. Pritom sa vychádza z individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie ťažko zdravotne postihnutého do spoločnosti. Posudzujú sa jednotlivé oblasti: mobilita a orientácia, komunikácia, sebaobsluha a zvýšené výdavky. Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník oddelenia posudkových činností. Žiadateľ by teda mal mať predstavu o tom, čo požaduje a ako mu požadovaná kompenzácia zmierni sociálne dôsledky jeho ťažkého zdravotného postihnutia. Napr. pri sociálnom šetrení uvedie, kam sa prepravuje autom, prečo žiada o poskytnutie príspevku na kúpu auta. Sociálny pracovník po zosúladení lekárskeho posudku a záznamu z vykonanej sociálnej posudkovej činnosti pri osobnom pohovore, respektíve po šetrení v domácnosti vypracuje komplexný posudok, v ktorom navrhne jednotlivé druhy kompenzácie na zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Komplexný posudok obsahuje:

-mieru funkčnej poruchy, ktorá sa udáva v percentách, vyjadrenie, že ide fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, navrhnuté formy kompenzácie vo všetkých oblastiach kompenzácie, vyjadrenie, či je žiadateľ odkázaný na sprievodcu,vyjadrenie, či je odkázaný na individuálnu prepravu autom, či má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár.

Komplexný posudok je záväzný podklad pre rozhodovanie o navrhnutých formách kompenzácie, ktoré zabezpečuje oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu. Výška príspevku sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu ťažko zdravotne postihnutého uvedeného v prílohe č. 14 Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov. Je to najviac 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. V súčasnosti je životné minimum 185,38 eur. Pri žiadosti o poskytovanie peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla musí ísť o ťažko zdravotne postihnutého, ktorý: 
1. musí preukázať, že má zvýšené výdavky na pohonné hmoty (teda pracovné, vzdelávacie, rodinné a občianske aktivity, pre ktoré potrebuje cestovať), 
2. jeho príjem nesmie presiahnuť trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky OMV je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Pri posudzovaní sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia sociálni pracovníci zisťujú, či má postihnutý reálne zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky auta. Pod zvýšenými výdavkami rozumieme pohonné látky, ktoré slúžia na prevádzku auta, ktoré postihnutý občan využíva na pracovné aktivity (je zamestnaný, SZČO), štúdium (chodí do školy), navštevuje domov sociálnych služieb, špeciálne zariadenie podľa druhu zdravotného postihnutia, denný stacionár, má rodinné aktivity (návšteva blízkych príbuzných a známych), prípadne občianske aktivity (napríklad organizovanie pacientskych podujatí, činnosť v spolkoch a pod.), spoločenské aktivity (návšteva športových či kultúrnych podujatí a pod.).

Návšteva zdravotníckych zariadení nie je kompenzovaná uvedeným peňažným príspevkom. Môže sa stať, že ťažko zdravotne postihnutý je odkázaný na individuálnu prepravu, ako je uvedené aj v komplexnom posudku, ale pri osobnom rozhovore alebo návšteve v domácnosti nepreukáže zvýšené výdavky na pohonné hmoty. Čiže nepracuje, neštuduje, nezúčastňuje sa na spoločenských, športových alebo kultúrnych podujatiach, nechodí na návštevy, na nákupy, sám si nevybavuje úradné záležitosti a zdržiava sa iba v domácom prostredí a prakticky nechodí nikam. Vtedy sociálny pracovník nemusí navrhnúť poskytovanie príspevku na zvýšené výdavky alebo príspevok na prepravu.

Ako podať žiadosť o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Žiadosť musí obsahovať tieto podmienky: podľa komplexného posudku je žiadateľ odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, má trvalý pobyt v pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde si podal žiadosť, má vek do 65 rokov, osobné motorové vozidlo, ktoré si zaobstará po schválení príspevku, nesmie byť staršie ako 5 rokov, žiadateľ musí preukázať, že auto využíva alebo preukáže, že ho bude využívať, a to najmenej dvakrát do týždňa na: – prepravu do zamestnania alebo – prepravu do zariadenia sociálnych služieb alebo – prepravu do školy. Toto treba preukázať pracovnou zmluvou, prípadne živnostenským listom – ak ide o SZČO (samostatne zárobkovo činnú osobu), rozhodnutím o návšteve zariadenia sociálnych služieb alebo potvrdením o návšteve školy.

Výška príspevku na kúpu auta sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny auta a príjmu žiadateľa, ako sa uvádza v prílohách č. 13 Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov. Peňažný príspevok na auto s manuálnou prevodovkou je najviac v sume 6 638,79 eur a na auto s automatickou prevodovkou najviac v sume 8 298,48 eur. Ďalší peňažný príspevok na kúpu auta možno poskytnúť, ak od právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o príspevku na kúpu auta uplynulo najmenej sedem rokov. Je však potrebné splniť aj ostatné podmienky, ktoré sú uvedené v Zákone č. 447/2008 Z. z.

Náplňou práce každého sociálneho pracovníka je poskytovať klientom kvalitné sociálne poradenstvo o rôznych možnostiach kompenzácie. Avšak je potrebné navštíviť jednotlivé pracoviská na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a informovať sa o kompenzáciách, a nebyť len pasívnym klientom. Ku zvládnutiu ťažkej situácie, nepriaznivého zdravotného stavu a s ním súvisiacu odkázanosť na pomoc od štátu treba vyvinúť aj vlastnú iniciatívu.

Kedy je postihnutý odkázaný na individuálnu prepravu?

Človek s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopný na rovnakom základe s ostatnými osobami a pri rešpektovaní jeho prirodzenej dôstojnosti spraviť nasledovné: 
1. premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy (VHD) alebo k vlaku a späť, 
2. nastupovať do vozidla VHD alebo do vlaku, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z nich,
3. alebo zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle VHD alebo vo vlaku z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobazilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Pridaj komentár