Slovensko na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku, sa už dostalo na program Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Proces sa začal už v roku 2012, dva roky po ratifikácii Dohovoru, keď Slovensko predložilo Výboru svoju Východiskovú správu o implementácii Dohovoru.

Proces hodnotenia má dve etapy. Prvou je predbežné zasadnutie výboru, ktorému môžu organizácie osôb so zdravotným postihnutím (a ďalšie mimovládne neziskové organizácie, pôsobiace v oblasti ľudských práv) predložiť svoje alternatívne správy, zamerané na nedostatky a medzery v implementácii Dohovoru. Tieto organizácie sa môžu zúčastniť na predbežnom zasadnutí, na ktorom podajú stručnú informáciu o hlavných problémoch a odpovedajú na otázky členov Výboru.

Výsledkom je zoznam otázok, na ktoré žiada Výbor odpovede od vlády hodnoteného štátu. K predloženým otázkam a odpovediam štátu môžu svoje písomné stanovisko predložiť aj MNO.

Alternatívna správa organizácií, zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím, je výsledkom spolupráce predstaviteľov členských organizácií Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a ďalších domácich a medzinárodných organizácií, predovšetkým Mental Disability Advocacy Center. Alternatívna správa bola Výboru doručená 31. júla 2015.

Vlastnú alternatívnu správu predložilo aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Dohovor o právach Výbor OSN

33 otázok pre Vládu SR

Predbežné zasadnutie Výboru k hodnoteniu Slovenska, sa uskutočnilo 8. septembra v Ženeve. Ako výstup z predbežného zasadnutia Výboru, bol vydaný zoznam 33 otázok pre Slovenskú vládu, ktorý bol zverejnený 28. 9. 2015.

V najbližších týždňoch vypracuje vláda SR odpovede na otázky a zašle ich Výboru do Ženevy. Vlastné stanoviská k otázkam a odpovediam Vlády vypracuje aj NROZP v SR. Tieto dokumenty treba zaslať do 31. januára 2016.

Druhá etapa procesu vyvrcholí 4. a 5. apríla 2016 v Ženeve, tzv. konštruktívnym dialógom medzi Výborom a delegáciou vlády SR. Na tomto dialógu sa môžu zúčastniť aj zástupcovia MNO (ako pozorovatelia).

Výstupom budú odporúčania Výboru vláde SR pre efektívnejšiu implementáciu Dohovoru. Plnenie týchto odporúčaní a úroveň implementácie Dohovoru budú opakovane hodnotené po ďalších štyroch rokoch.

Dokumenty sú dostupné na adrese: http://dohovor.nrozp.sk/dohovor/dohovor-osn-a-alternativna-sprava.html

Zdroj: NROZP (http://www.nrozp.sk/)

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár