Slovenské sestry chcú propacientsky orientované nemocnice

Práca zdravotnej sestry. Krásna a ťažká zároveň, pýta si celého človeka. Nie náhodou ju kedysi vykonávali najmä rehoľné sestry.

Skĺbiť súkromný život ženy s týmto poslaním, je výzva i obeta. Sestry liečia rany, znižujú teplotu, zmierňujú bolesť, podávajú anestézie, zavádzajú katétre. Nové technológie im síce zjednodušujú procesy v starostlivosti, no pre veľký nedostatok nemocničného personálu, majú sestry menej času na pacientov, rodiny a komunity.

Slovenské sestry sú dnes pod silným tlakom. Stáva sa, že pôsobia chladne, príbuzných odháňajú, hovoria s nimi iba o najnutnejších veciach. Vytráca sa etika, empatia a úcta medzi pacientmi a zdravotníkmi.

Slovenský pacient si pritom za ošetrovateľskú starostlivosť musí (zo zákona) platiť…

Chýba nám vyše 16-tisíc sestier

Poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, znamená – vedieť, môcť a chcieť. Slovenské sestry majú obavy o správne pochopenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podľa nich treba zmeniť filozofiu poskytovania zdravotnej starostlivosti, odstrániť nadradenosť medicínskeho princípu a nadradenosť farmakológie nad ostatnou starostlivosťou.

Prevencia sa nedostáva všetkým pacientom, a to pre dlhodobý nedostatok sestier v zdravotníckych zariadeniach. V počte sestier na 1000 obyvateľov, sme zaznamenali hlboký prepad. Chýbajú nám 3 sestry na 1000 obyvateľov, teda okolo 16 200 sestier, aby sme sa vyrovnali priemeru sledovaných krajín OECD.

Slovenským sestrám takto hrozí syndróm vyhorenia.

ASAP-sestra-vizita
Sestry vykonávajú mnohé činnosti nad rámec svojich povinností a kompetencií

Ako je to vo svete

Na 7 miliárd ľudí vo svete, je 17 miliónov sestier. Podmienky sú ale v jednotlivých krajinách rozdielne.

Priemerný údaj štátov OECD hovorí o počte 8,8 sestier na 1000 obyvateľov. Najpočetnejšie „pokrytie“ sestrami preukazuje Švajčiarsko, ktoré udáva až 16 sestier na 1000 obyvateľov. Severské štáty Európy majú 15 – 12 sestier na 1000 obyvateľov, kde jedna sestra môže mať v starostlivosti 5 – 6 pacientov v dennej zmene.

Vyspelé štáty (Austrália, USA, Kanada, Švajčiarsko, Nórsko, Veľká Británia) sú predstaviteľmi kvalitného a moderného poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Podľa údajov OECD z roku 2011, status „sestra“ je tu na 3. – 7. mieste v rebríčku povolaní.

Ostatné krajiny sa tejto kvalite chcú vyrovnať, alebo aspoň priblížiť. Preto vo vzdelávaní preberajú ich filozofiu a modely ošetrovateľstva.

Zohľadňujú sa pritom špecifické podmienky tej ktorej-krajiny, teda aj multikulturalizmus. Dochádza však k neetickému javu, keď erudované sestry z krajín s vysokou nezamestnanosťou (alebo lacnou pracovnou silou), odchádzajú pracovať do vyspelých krajín, kde je status sestry na vyššej priečke. Pociťujú to najmä postsocialistické krajiny, vrátane Slovenska.

Zdravotné sestry za socializmu:

 • bol dostatok sestier, mali viac času na pacientov; populácia bola nižšia;
 • nemali jednorazové pomôcky, iba sklenené striekačky, ktoré sterilizovali; plienky vyvárali;
 • vykonávali príkazy lekárov; lekár bol zodpovedný; existovala vzájomná dôvera v tíme;
 • vzdelanie bolo iba stredoškolské.

Dnešný stav:

 • nedostatok sestier (prepad), populácia narastá,
 • málo času na pacienta,
 • dostatok jednorazových pomôcok, lepšie technológie,
 • sestry pôsobia ako samostatné poskytovateľky starostlivosti, ale iba legislatívne: nenesú zodpovednosť, pracujú v spolupráci s lekárom; tímová práca sa však vytráca, vzťahy medzi sestrami a lekármi sa zhoršili;
 • vzdelanie je vysokoškolské.

 ASAP-sestra-infuzia

Príde zmena v prospech sestier a pacientov?

Vedeli ste, že vo vyspelých krajinách sú v správnych radách nemocníc zástupcovia pacientov? Za zmenami v nemocniciach tam stoja samotní pacienti, ktorí dávajú podnety pre ošetrovateľskú prax.

Asociácia sestier a pacientov (ASAP), ktorá iniciuje zmeny v oblasti zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľstva na Slovensku, združuje sestry, opatrovateľky, asistentov, pacientov a sympatizantov.

Podľa ASAP, aby sme sa vyrovnali vyspelým krajinám, nevyhnutne potrebujeme:

 • zmenu vo filozofii poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach; otvorenú komunikáciu (priateľsky navodená atmosféra v nemocniciach je súčasťou modernej  ošetrovateľskej terapie);
 • zriadiť inštitút samostatného zdravotníckeho pracovníka, aby sestry mohli pracovať v spolupráci s lekárom (nie pod ním),
 • priznať sestrám vyššie kompetencie (podľa stupňa vzdelania),
 • ekukovať pacientov a rodinných príslušníkov v oblasti domáceho ošetrovateľstva; odbremeniť sestry, ktoré pracujú v nemocniciach (a iných zdravotníckych zariadeniach);
 • navýšiť počet domov s ošetrovateľskou starostlivosťou a počet hospicov (na Slovensku je iba 12 domov s ošetrovateľskou starostlivosťou a 14 hospicov).

(Príspevok k 50. Medzinárodnému dňu sestier)

Zdroj: ASAP, www.asapoz.eu

Redakčne upravené a krátené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár