Uviedli film „Keď útočí stres“

Stres je dnes druhý najčastejšie sa vyskytujúci zdravotný problém, súvisiaci s prácou v Európe – hneď za poruchami svalov a kostí. Možno mu pripísať až 50 – 60 % všetkých vymeškaných pracovných dní. Dôvod práceneschopnosti je uvádzaný ale iný, pretože zamestnanec sa väčšinou bojí o strese s nadriadeným prehovoriť.

Postavička Napo

V Európe sa skloňuje hospodárska kríza, a na pracovný stres sa hľadí ako na „citlivú“ alebo „zložitú“ oblasť. Tento pohľad sa však medzi krajinami EÚ líši. Najmä riaditelia malých spoločností považujú riešenie psychosociálnych rizík za sťažené – kvôli nedostatku zdrojov, či odborných poznatkov.

Filmy s postavičkou Napo sú alternatívnou, kreatívnou cestou, ako v Európe neformálne šíriť informácie o rizikách na pracoviskách. Napo je symbolom ľubovoľného zamestnanca, ktorý pracuje v akomkoľvek priemysle alebo odvetví.

V žiadnom filme tejto série sa nepoužíva hovorené slovo, vďaka čomu je obsah zrozumiteľný pre každého, bez ohľadu na vek, krajinu alebo kultúru. Navyše, s hlavnou postavou filmu sa možete – pre jej neutrálnu a sympatickú osobnosť – ľahko stotožniť.

Link na voľné online stiahnutie filmu o Napovi:

http://www.napofilm.net/sk/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-019-when-stress-strikes

Čo hovorí prieskum o strese v práci

Zamestnanci vo všeobecnosti zvyknú vymeškávať veľké množstvo pracovného času, keď trpia pracovným stresom. Tieto absencie, sú spravidla dlhšie, ako absencie z iných príčin.

Celkové náklady, vyplývajúce z porúch duševného zdravia (súvisiacich, aj nesúvisiacich s prácou), sa v Európe odhadujú na 240 miliárd EUR ročne. Riadenie stresu a psychosociálnych rizík pri práci sa rozhodne oplatí, keďže výhody pre podnik prevažujú nad nákladmi na zavedenie príslušných opatrení.

V nedávnom európskom prieskume (podľa Európskej agentúry pre BOZP), sú uvádzanými príčinami pracovného stresu:

 • reorganizácia pracovných miest a neistota zamestnania (72 % respondentov),
 • dlhý pracovný čas, alebo nadmerné pracovné zaťaženie (66 %)
 • šikanovanie, alebo obťažovanie v práci (59 %).

Približne štyria z desiatich zamestnancov si myslia, že otázka stresu sa na ich pracovisku nerieši správne. Viac ako polovica európskych zamestnancov sa domnieva, že pracovný stres je na ich pracovisku bežný.

Pracovný stres a zlé vzťahy v tíme

K psychosociálnym rizikám môžu viesť nasledujúce faktory:

 • nadmerné pracovné zaťaženie alebo časové obmedzenia,
 • rozporuplné požiadavky,
 • nedostatočné vymedzenie úlohy zamestnanca,
 • neefektívna komunikácia,
 • zle riadená organizačná zmena.

Psychosociálne riziká sú takisto dôsledkom nezdravých spoločenských vzťahov, vrátane situácií, ktoré sa vyznačujú:

 • nedostatočnou podporou zo strany riadiacich pracovníkov alebo kolegov,
 • zlými medziľudskými vzťahmi,
 • agresívnym správaním a násilím,
 • problémami so zladením povinností v práci a doma.

Negatívne vplyvy na strane zamestnancov zahŕňajú:

 • syndróm vyhorenia,
 • depresie,
 • ťažkosti s koncentráciou,
 • problémy v domácnosti,
 • zneužívanie drog a alkoholu,
 • zlý zdravotný stav, obzvlášť srdcovo-cievne ochorenia.

Medzi negatíva na úrovni organizácie patrí:

 • zlá celková výkonnosť podniku,
 • zvýšená miera absencií v práci,
 • neželaná prítomnosť (zamestnanci chodia do práce, aj keď sú chorí, a nie sú schopní efektívne pracovať),
 • zvýšený počet úrazov a zranení.

Pracovný stres môže prispievať tiež k zvýšenej miere odchodov do predčasného dôchodku.

Európsky pakt

Meniacimi sa nárokmi a rastúcimi tlakmi na pracoviskách v Európe, sa zaoberá aj Európsky pakt za duševné zdravie a pohodu, ktorý zamestnávateľov vyzýva, aby zaviedli v tejto oblasti ďalšie dobrovoľné opatrenia. Hoci zodpovednosť za náležité posúdenie a riadenie rizík na pracovisku spočíva (podľa zákona) na pleciach zamestnávateľoch, je dôležité, aby sa na ňom podieľali aj zamestnanci.

Zamestnanci a ich zástupcovia predsa najlepšie poznajú riziká, ktoré sa na ich pracovisku môžu vyskytnúť. Ich zapojenie je zárukou, že realizované opatrenia budú primerané, a aj účinné.

Zdravé pracoviská bez stresu máme aj my

Dobrou správou je, že spomínaným rizikám sa dá predchádzať, a riadiť ich. Pracovný stres je jednoznačne organizačnou záležitosťou, a nie individuálnym zlyhaním!

Z príkladov dobrej praxe, bolo preukázané, že zdravé pracovné prostredie posilňuje zdravie zamestnancov. Výsledkom je potom dosahovanie vysokej výkonnosti podniku, či čnízka miera práceneschopnosti a fluktuácie zamestnancov. Zamestnanci sú motivovaní, stimuluje sa ich rast.

Na Slovensku sú aktuálne ocenenými zamestnávateľmi, ktorí to dokázali, spoločnosti: U.S. Steel Košice, Slovnaft a Slovenské elektrárne.

Redakčne upravené (jam)

Fotografie: 1. online archív Európskej agentúry pre BOZP, 2. z filmu o Napovi, 3. a 4. Ilustračné (shutterstock.com).

Pridaj komentár