SLeK pripravuje spustenie projektu Interakcie liekov

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Bratislava, 14. marca 2017 – Slovenská lekárnická komora finišuje s prípravami celoslovenského projektu, zameraného na identifikáciu nežiaducich rizikových interakcií liekov.

Pôjde o prvý projekt tohto druhu. Bude určený nielen pre odborníkov, ale aj pacientov.

Interakcie liekov sa stávajú dôležitou témou, ktorej sa doposiaľ nevenovalo veľa pozornosti. Častým užívaním kombinácií liekov, vzrastá riziko ich vzájomného spolupôsobenia, ktoré môže viesť k vážnym nežiaducim dôsledkom. Nemenej rizikové sú interakcie liekov s niektorými potravinami.

„Projekt poskytne pacientom možnosť rýchleho a laicky zrozumiteľného vyhodnotenia rizika užívanej kombinácie liekov, prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá pri vyššom klinickom riziku ponúka možnosť konzultácie u lekárnikov zapojených do projektu. Podobné projekty doposiaľ poskytovali informácie iba zdravotným poisťovniam či lekárom – Slovenská lekárnická komora tak prvýkrát aktívne zapojí do zodpovednosti za svoju liečbu aj pacientov,“ povedal Ondrej Sukeľ, prezident SLeK.

Aplikáciu využijú aj študenti a pedagógovia

Aplikácia bude pacientom a lekárnikom dostupná bezplatne. Slovenská lekárnická komora tiež pripraví sériu vzdelávacích podujatí, ukončených certifikátom, na ktorých budú lekárnici vyškolení v najnovších poznatkoch o liekových interakciách. Zároveň komora sprístupní aplikáciu študentompedagógom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského pre vedecké a pedagogické účely.

„Sme radi, že aj týmto spôsobom môžeme ako stavovská organizácia prispieť k oslavám 65. výročia založenia Farmaceutickej fakulty a symbolicky tak vyjadriť vďaku za vzdelanie tisícok slovenských lekárnikov,“ dodáva Ondrej Sukeľ, absolvent tejto fakulty.

Pozitívnym prínosom aplikácie bude – popri identifikácii najčastejších rizikových kombinácií liekov – poukázanie na neefektívnu terapiu či možné duplicity, a z týchto údajov vyplývajúce návrhy na efektívnejšie využívanie verejných zdrojov. Zahraničné skúsenosti poukazujú na pozitívny vplyv zapojenia farmaceutov do hodnotenia farmakoterapie – jednak na výsledky pacientov, ako aj na zníženie nákladov na lieky.

Slovenská lekárnická komora (SLeK) je samosprávna stavovská organizácia. Je zriadená zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Má takmer 4500 členov – farmaceutov.

Slovenská lekárnická komora sa podieľa na sústavnom vzdelávaní, vedie register farmaceutov, vydáva licencie a aktívne realizuje kampane zamerané na podporu verejného zdravia, s dôrazom na bezpečnosť a účinnosť farmakoterapie.

Zdroj: Slovenská lekárnická komora

Pridaj komentár