Rešpektujme ľudí s duševnou chorobou

Občianske združenie „Otvorme dvere, otvorme srdcia“ (ODOS) je nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje osoby s duševnými poruchami, ich príbuzných, priateľov a jednotlivcov z radov profesionálov. Hlavným cieľom ODOS je: postupne znižovať stigmu (pocit hanby) a diskrimináciu ľudí s duševnými poruchami, prekonávať predsudky voči duševným poruchám, obhajovať práva ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných formou pacientskej advokácie a zabezpečovať vzdelávanie lídrov členských združení, zvyšovať informovanosť pacientov, ich príbuzných a spoločnosti o duševných poruchách. Prispieva to k odbúravaniu mýtov o duševných chorobách a predsudkov verejnosti voči duševne chorým.

Členskú základňu ODOS tvorí dvanásť regionálnych organizácií pacientov, štyri združenia príbuzných a dve organizácie profesionálov, čo je spolu približne 600 osôb. ODOS vytvára spoločnú platformu pre ich vzájomnú spoluprácu, a zároveň umožňuje prepojenie ich činnosti na Ligu za duševné zdravie, ktorá je strešnou organizáciou v oblasti duševného zdravia na Slovensku. ODOS založili v roku 2001 v Michalovciach. Ich cieľom bolo pripojiť sa ku globálnemu anti-stigma programu „Schizophrenia – Open the Doors“ (Schizofrénia – Otvorme dvere), zameranému na prekonanie stigmy a diskriminácie v súvislosti so schizofréniou. Program bežal v 20 krajinách sveta pod záštitou Svetovej Psychiatrickej Asociácie (WPA).

ODOS sa stal jeho súčasťou vytvorením slovenského destigmatizačného programu. Stigma spojená s duševnými poruchami vytvára začarovaný kruh: odcudzenie a diskrimináciu ľudí trpiacich v dôsledku duševnej poruchy. Následkom stigmy môže duševná porucha opäť vzplanúť a viesť k opakovaným hospitalizáciám. Je často príčinou sociálnej izolácie, neschopnosti zamestnať sa alebo si udržať zamestnanie.

Najúčinnejším prostriedkom v boji proti stigme a diskriminácii je preto vzdelávanie pacientov. Členovia sa od vzniku ODOS zapojili do mnohých projektov, ktorých cieľom bolo využiť všetky dostupné možnosti na to, aby sa duševne chorí pacienti začlenili do spoločnosti, a aby ich spoločnosť prijímala bez predsudkov a obmedzení.

Za všetky programy spomeňme: Školský projekt – diskusie 15- až 20-ročných študentov o duševnom zdraví a chorobách s pacientmi, ktorí sa liečili na psychiatrii. Projekt „Prospekt“ – pod jednou strechou sa školili tri cieľové skupiny – príbuzní, pacienti a profesionáli (psychológovia, psychiatri, sociálni pracovníci). Stretnutie umožnilo uplatniť niekoľko uhlov pohľadu na vybrané témy, čo viedlo k zjednocovaniu a k pochopeniu názorov zúčastnených strán. Projekt epidemiologickej štúdie – o vplyve stigmy a diskriminácie na bežný život ľudí so schizofréniou a možnosť ich sociálnej participácie v spoločnosti. Projekt pod názvom „Indigo“ (International study of Discrimination and Stigma Outcomes) sa uskutočnil v 28 krajinách sveta. Na Slovensku účastníci vyjadrili negatívny vplyv svojho duševného ochorenia na hľadanie zamestnania a jeho udržanie. Pilotný projekt Pacientska advokácia – tímy pacientskych advokátov prispievajú k obhajobe individuálnych práv pacientov (právo na zachovanie integrity, dodržiavanie jeho práva na sociálny kontakt, právo na terapiu v čo najmenej reštrikčných podmienkach a pod.). Cieľom bolo overiť metodické postupy a implementovať skúsenosti pacientskej advokácie zo zahraničia v podmienkach psychiatrie na Slovensku. Advokáciu vykonávali výhradne ľudia, ktorí mali osobnú skúsenosť s liečbou na psychiatrii a boli dlhodobo v stabilizovanom stave (remisii). Dlhodobým cieľom ODOS, okrem vzdelávania členských organizácií, je práve ochrana ľudských práv a práv pacientov s duševnou poruchou. Dôvodom je skutočnosť, že ľudia trpiaci duševnou poruchou tvoria zraniteľnú časť spoločnosti, sú častejšie vystavení rôznym formám porušovania ľudských práv, čelia stigme, diskriminácii a marginalizácii nielen na Slovensku, ale aj v mnohých štátoch Európy a sveta.

Pridaj komentár