Pozor na kardiotoxicitu

Zhubný nádor prsníka patrí medzi najčastejšie nádory u žien. Vďaka osvete a pravidelným preventívnym prehliadkam sa dnes prevažná väčšina týchto nádorov zistí vo včasnom štádiu, keď je šanca na vyliečenie najväčšia. Napriek tomu sa ochorenie môže u ktorejkoľvek pacientky po určitom čase vrátiť, a to buď do oblasti prsníkov, lymfatických uzlín, alebo sa nádorové bunky môžu šíriť krvnou či lymfatickou cestou a vytvárať vzdialené metastázy.

Veľmi dôležité u každej pacientky je histologické vyšetrenie karcinómu, v rámci ktorého sa hodnotí typ nádoru, rýchlosť bunkového delenia, šírenie buniek do krvných a lymfatických kapilár, ale najmä prítomnosť alebo absencia estrogénových a progesterónových (teda hormonálnych) receptorov a nadprodukcia tzv. proteínu HER2 na bunkovej membráne, prítomnosť ktorého je spojená s nepriaznivým biologickým správaním nádoru.

Široký výber cytostatík

Po vyšetrení vám onkológ na základe výsledkov povie, či na váš typ nádoru je možné podávať hormonálnu liečbu alebo liečbu zameranú proti HER2 proteínu. U pacientok, ktoré sú tzv. triple negatívne (teda majú negatívne estrogénové a progesterónové receptory a negatívny stav HER2), je protinádorová chemoterapia (cytostatická liečba) zvyčajne jedinou možnosťou systémovej liečby. V súčasnosti máme k dispozícii pomerne širokú škálu cytostatík s dokázanou účinnosťou na karcinómy prsníka. Patria medzi ne antracyklíny (doxorubicín a epirubicín), taxány (docetaxel, paclitaxel), vinorelbin, kapecitabín, cyklofosfamid, deriváty platiny, 5-fl uorouracil a mnohé ďalšie. Pacientky sa môžu liečiť jedným cytostatikom, zvyčajne sa však kombinujú do tzv. chemoterapeutických režimov s dvomi alebo tromi cytostatikami alebo v prípade, ak má pacientka pozitívny stav HER2 proteínu, aj s tzv. biologickou liečbou (trastuzumab, lapatinib). Medzi najúčinnejšie cytostatiká na liečenie karcinómu prsníka patria látky, ktoré sa zaraďujú do skupiny tzv. antracyklínov (doxorubicín, epirubicín). Podávajú sa najmä pacientkam, ktoré majú pozitívne lymfatické uzliny pod pazuchou, zistené pri operácii, negatívne hormonálne receptory a pozitívny stav HER2, bez ohľadu na stav hormonálnych receptorov, respektíve ak nádorové bunky vykazujú schopnosť rýchleho delenia (vysoký mitotický index).

Možné zlyhanie srdca

Medzi najzávažnejšie vedľajšie účinky antracyklínov patrí poškodenie srdca. Srdcové poškodenie sa začína vlastne už s prvou dávkou doxorubicínu alebo epirubicínu, ale veľmi dlho pacientka nemusí pociťovať nijaké ťažkosti. Medzi najvážnejšie komplikácie liečby patrí tzv. kongestívne srdcové zlyhanie, ktoré sa, našťastie, vyskytuje zriedkavo. Najviac ohrozené sú staršie pacientky, pacientky s pridruženým srdcovým ochorením, anamnézou zvýšeného krvného tlaku, pacientky, ktoré podstúpili ožarovanie v oblasti hrudníka (najmä ľavej strany), a nebezpečná je aj kombinácia antracyklínov s inými cytostatikami (najmä tých, ktoré môžu spôsobiť srdcové poškodenie srdcových buniek iným mechanizmom). Tieto vedľajšie účinky liečby (tzv. kardiotoxicita) sa rozdeľujú na včasné a neskoré, ktoré sa môžu objaviť aj 10 – 20 rokov po skončení liečby. Preto sa tomuto problému musí venovať náležitá pozornosť a treba naň myslieť pri akýchkoľvek srdcových ťažkostiach. Najbežnejším vyšetrením na zhodnotenie srdcových funkcií je EKG, ale najmä tzv. echokardiografi a (ultrazvukové vyšetrenie srdca). Aby sa uvedenému poškodeniu predišlo, nesmie sa počas celkovej doby liečenia prekročiť maximálna povolená celková dávka doxorubicínu alebo epirubícinu.

Nové spôsoby terapie

Pacientky s pridruženým srdcovým ochorením alebo pacientky, ktoré už boli liečené antracyklínmi, majú dnes k dispozícii nové moderné spôsoby terapie. Jednou z možností je ochrana srdca pomocou preparátov, ktoré majú ochrannú funkciu vychytávania voľných radikálov (dexrazoxan). Ten sa však v súčasnosti používa zriedka, vzhľadom na obavy zo zníženia účinnosti antracyklínov. Inou možnosťou liečby, dnes dostupnou aj na Slovensku, je použitie doxorubicínu, ktorý bol špeciálne vyvinutý, aby si zachovával vysokú terapeutickú účinnosť, a pritom bol výrazne šetrný k srdcovým funkciám. Je to vďaka jeho jedinečnej lipozomálnej štruktúre a non-pegylovanej forme. Kvôli svojej veľkosti môžu lipozómy vycestovať do krvného obehu len cez medzery v krvnom endotele. Vďaka tomu môže účinná látka prechádzať do nádorového tkaniva a metastáz s poškodenou vaskulatúrou, ale neprechádza cez kapiláry v zdravých tkanivách (najmä v srdci alebo tráviacom trakte). Je pritom dokázané, že v dávkach rovnakých ako konvenčný doxorubicín, a v kombinácii s ďalšími cytostatikami bežne používanými v kombinácii, si zachováva rovnakú efektivitu. Okrem toho je možné bezpečne podať oveľa vyššiu celkovú dávku oproti štandardne používanému doxorubicínu. Výhodou je i to, že keďže ide o non-pegylovaný preparát, tak prakticky nespôsobuje tzv. syndróm ruka-noha, teda začervenanie a olupovanie kože dlaní a chodidiel, bežné pri liečení podobným preparátom v pegylovanej lipozomálnej forme.

Konzultujte s lekárom

Antracyklíny sa dnes považujú za vysoko účinnú terapiu v liečbe karcinómu prsníka vo všetkých štádiách choroby, vrátane pokročilej choroby s prítomnosťou vzdialených metastáz, alebo bez nich. Pre veľkú časť pacientok, najmä v staršom veku, alebo tých s anamnézou pridruženého srdcového ochorenia, by mohla byť táto terapia výraznou záťažou pre srdcovo- -cievny systém. Ak sa liečite, alebo ste sa v minulosti liečili na srdcové ochorenie, alebo ste prekonali srdcový záchvat a súčasne sa liečite na zhubný nádor prsníka alebo iný druh nádorovej choroby, nikdy o tom nezabudnite informovať svojho onkológa, ktorý (ak treba, aj v spolupráci s vaším kardiológom) stanoví pre vás optimálny liečebný postup.

Pridaj komentár