Posteľový fond 2014: Počet postelí v nemocniciach klesá

Tlačová správa, 28. august 2015 – Na nemocničných posteliach si v uplynulom roku poležalo takmer milión pacientov. Počet dní, ktoré strávime na nemocničnom lôžku, je stále nižší.

Najnovšia publikácia Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Posteľový fond 2014 ponúka aj ďalšie údaje, napr. o počte postelí jednotlivých odborných útvarov v ústavných zdravotníckych zariadeniach, či o personálnom zabezpečení lekármi a zdravotnými sestrami.

Slovensko je priemer v Európe

Počet postelí, ktoré majú nemocnice (bez zariadení kúpeľnej starostlivosti) pre hospitalizovaných k dispozícii, sa z roka na rok znižuje. Kým v roku 2001 bol celkový počet postelí 41 913, v roku 2006 klesol na 36 781, v roku 2010 bol počet postelí 35 132, a v minulom roku už len 31 619 (z toho 4 424 pre detskú starostlivosť). Oproti roku 2013 bol tento pokles miernejší – konkrétne o 109 postelí. Najväčší počet postelí má k dispozícii odbor vnútorné lekárstvo (3 564), za ním nasledujú psychiatria (3 308) a chirurgia (2 508).

Slovensko sa v tomto ukazovateli podľa metodiky OECD nachádza približne v strede rebríčka európskych krajín OECD. V roku 2013 sme mali 5,8 postelí v nemocničnej starostlivosti na 1 000 obyvateľov.

Najvyšším počtom postelí disponovalo Nemecko (8,3), nasledovalo Rakúsko (7,7) a Maďarsko (7,0). Najnižší počet udávalo Švédsko (2,6) a Turecko (2,7). V rámci akútnej nemocničnej starostlivosti bola Slovenská republika piatou krajinou spomedzi porovnávaných európskych krajín OECD s najväčším počtom postelí na 1 000 obyvateľov.

Počet lekárov v ústavnej zdravotnej starostlivosti za roky 2010 – 2014 každoročne mierne rastie, s výnimkou roku 2011. V roku 2014 bolo evidovaných 6 268,16 plných úväzkov lekárov, čo je o 94,65 lekárskych miest viac, ako v roku 2013, a o 445,15 lekárskych miest viac, oproti roku 2010. S ubúdajúcim počtom postelí a narastajúcim počtom lekárov súvisí znižovanie počtu postelí pripadajúcich na jedno lekárske miesto. Zatiaľčo v roku 2010 to bolo 6,0 postelí, v roku 2014 už len 5,0 postelí.

Posteľový fond 2014

V slovenských nemocniciach bolo v uplynulom roku hospitalizovaných 988 691 pacientov. Pri porovnaní obdobia 2010 – 2014, sa znížil absolútny počet hospitalizácií o 19 969. Oproti roku 2013 vzrástol počet hospitalizácií o 2 194.

Najvyšší počet hospitalizácií evidovali zdravotnícke zariadenia Bratislavského, KošickéhoBanskobystrického kraja, čo však ovplyvnilo aj využívanie centrálnych špecializovaných pracovísk obyvateľmi iných krajov. Najnižší počet hospitalizácií bol v Trnavskom a Trenčianskom kraji.

Dĺžka hospitalizácie, resp. ošetrovacieho času každoročne klesá. Priemerný ošetrovací čas v roku 2014 bol 7,8 dňa (v roku 2010 to bolo 8,2 dňa), pričom medziročne klesol o 0,1 dňa.

Najdlhší pobyt pacienta na lôžku vykazujú psychiatrické oddelenia a oddelenia dlhodobej ústavnej starostlivosti (oddelenie neuropsychiatrie 63,2 dňa; ústavná hospicová starostlivosť 49,6 dňa; medicína drogových závislostí 47,6 dňa).

Zdroj: NCZI

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár