Pacienti s dedičnou formou rakoviny hrubého čreva

Kolorektálny karcinóm – KRCa (rakovina hrubého čreva a konečníka) patrí na Slovensku medzi časté onkologické ochorenia. Nepriaznivú situáciu sa už niekoľko rokov snaží zlepšiť pacientske občianske združenie Europacolon Slovensko, združujúce ľudí, ktorí sa s týmto ochorením stretli u seba alebo u svojich blízkych. Najnovšie rozbehlo kampaň pre ľudí pod 50 rokov s mottom: Hrozí vám rakovina hrubého čreva? Kliknite na www.europacolon.sk a otestujte si svoje vlastné riziko. Rakovina ohrozuje stále mladších, a môže byť aj dedičná. Ambíciou osvetovej kampane je informovať verejnosť o familiárne podmienenom karcinóme hrubého čreva a konečníka, a pomôcť ľuďom, ktorí sú ohrození týmto typom ochorenia.

Európska štatistika a prevencia v SR

Prim. MUDr.  Tomáš Šálek, PhD., zakladateľ a člen správnej rady, predseda Odbornej rady OZ Europacolon Slovensko upozorňuje, že v Európe sa každoročne diagnostikuje viac ako 350 000 kolorektálnych karcinómov, a polovica prípadov je, žiaľ, v pokročilom štádiu. Karcinóm hrubého čreva a konečníka je tretím najčastejším zhubným nádorom u mužov aj žien. Kým v roku 1989 bolo zaznamenaných 2062 nových prípadov, v roku 2003 to už bolo 3450 prípadov. V súčasnosti dosahuje 5-ročné prežívanie u pacientov v I. štádiu 85 – 95 %, ale v IV. štádiu je to len približne 5 %. Nové moderné lieky môžu zvyšovať toto číslo až na 10 %. Primár Šálek uviedol, že keď sa stanovuje diagnóza, tak v I. štádiu sa nachádza 15 % pacientov, v II. štádiu 20 – 30 %, v III. štádiu 30 – 40 % a vo IV. štádiu 20 – 25 % pacientov. Veľmi dôležité, z hľadiska výskytu ochorenia, sú preventívne aktivity. V rámci primárnej prevencie je to zmena životosprávy – stredomorská strava, s dostatkom zeleniny, ovocia, olivového oleja a rýb, pozitívne ovplyvňuje znižovanie výskytu tohto druhu rakoviny. Sekundárna prevencia sa orientuje na skríning. Kolorektálny karcinóm vzniká až v 90 % prípadov transformáciou z polypu sliznice konečníka a hrubého čreva. Čas, kým sa polyp premení na zhubný nádor, je dostatočne dlhý, a preto môžu byť uskutočnené účinné opatrenia (odstránenie polypu). Štúdie ukazujú pozitívny význam skríningových programov, založených na jednoduchom teste okultného (skrytého) krvácania v stolici.

Dedičnosť a pacienti do 50 rokov

Prim. MUDr.  Rudolf Hrčka, PhD., vedúci lekár skupiny pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (ktorá zabezpečuje skríning kolorektálneho karcinómu v SR) a čestný člen Správnej rady OZ Europacolon Slovensko poukazuje na skutočnosť, že existujú rodiny, kde sa kolorektálny karcinóm vyskytuje častejšie, ako v bežnej populácii. Blízki príbuzní pacienta, u ktorého bol zistený kolorektálny karcinóm alebo črevné polypy, sú ohrození jednoznačne vyšším rizikom ochorenia, než zvyšok populácie. Je známe, že ľudia nad 50 rokov majú – v zmysle zdravotného poistenia – nárok na preventívne vyšetrenie KRCa, ale v posledných rokoch sa čoraz častejšie dostáva do popredia otázka, akými opatreniami pomôcť tým ľuďom, u ktorých je zvýšené riziko ochorenia, ale nemajú ešte 50 rokov. Podľa slov MUDr.  Hrčku sa riziko dá významne znížiť prevenciou zameranou práve na tento typ nádoru. Rozlišujeme dve familiárne podmienené ochorenia, súvisiace s kolorektálnym karcinómom, ktoré sa vyskytujú u ľudí pod 50 rokov.

Geneticky podmienený kolorektálny karcinóm – ide o dedičné zmeny alebo mutácie na konkrétnom géne, ktoré je možné identifikovať. Riziko, že sa u nositeľa takto zmutovaného génu rozvinie rakovina hrubého čreva a konečníka, je veľmi vysoké.

Familiárne podmienený kolorektálny karcinóm – pri tomto type zatiaľ nie je celkom známe, prečo sa častejšie vyskytuje v niektorých rodinách. Je možné, že dochádza k zmenám na viacerých génoch, ktoré zatiaľ nie sú identifikované. Rovnaký spôsob života v určitej rodine však tiež môže prispieť k vzniku ochorenia. Riziko ochorenia na kolorektálny karcinóm je v rodine s familiárnym KRCa u prvostupňových príbuzných (deti, súrodenci, rodičia) vyššie oproti bežnej populácii. Práve u ľudí z rizikových rodín je potrebné začať so skorým zisťovaním možných príznakov ochorenia. Keď sa kolorektálny karcinóm vyskytuje len u jedného člena rodiny, jeho prvostupňoví príbuzní (deti, súrodenci, rodičia) majú 2 až 4 krát vyššie riziko ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka, než populácia s „bežným“ rizikom. Príbuzným pacientov sa odporúča podstúpiť prvý skríning KRCa už vo veku 40, no najneskôr do 45. roku života. Ak sa však v rodine vyskytuje kolorektálny karcinóm u viacerých príbuzných, pravdepodobne ide o dedičné, vysoko rizikové formy ochorenia, a potom je dôležité, aby všetci prvostupňoví príbuzní podstúpili svoju prvú skríningovú kolonoskopiu už vo veku 25 rokov!

Kampaň OZ Europacolon Slovensko

Jana Pifflová Španková, prezidentka OZ Europacolon Slovensko zdôrazňuje cieľ kampane, ktorá chce upozorniť na to, o čom sa doteraz nehovorilo: identifikovať ľudí mladších ako 50 rokov, ktorí môžu mať rodinne podmienené riziko rakoviny hrubého čreva a konečníka. Dôležité je, aby sa ochorenie odhalilo včas, lebo vtedy sa dá vyliečiť. Kampaň chce upriamiť pozornosť na málo spomínané informácie – možnosť prevencie pre ľudí mladších ako 50 rokov, ktorí majú familiárne riziko vzniku KRCa, a poukazuje tiež na úspešnosť liečby pri včasnej diagnostike.

Vrodené riziko kolorektálneho karcinómu sa dá odhaliť prostredníctvom odborne zostaveného dotazníka. Otázky v ňom sú formulované tak, aby bolo možné presne určiť ľudí, ktorí sú ohrození dedične podmieneným kolorektálnym karcinómom. Dotazník je dostupný na web stránke OZ Europacolon Slovensko (www.europacolon.sk).

Po jeho vyplnení sa odpovede vyhodnotia, a ľudia dostanú svoj výsledok mailom. Zároveň získajú aj odporúčanie, ako majú ďalej postupovať.

 

Dotazník OZ Europacolon Slovensko:

Bol u vašich prvostupňových príbuzných (rodičia, súrodenci, deti) diagnostikovaný kolorektálny karcinóm vo veku staršom ako 50 rokov?

Bol u vašich prvostupňových príbuzných (rodičia, súrodenci, deti) diagnostikovaný polyp (adenóm) v hrubom čreve pred štyridsiatkou?

Bol u vašich prvostupňových príbuzných (rodičia, súrodenci, deti) diagnostikovaný kolorektálny karcinóm vo veku mladšom ako 50 rokov?

Bol u vašich dvoch prvostupňových príbuzných (rodičia, súrodenci, deti) diagnostikovaný kolorektálny karcinóm vo veku mladšom ako 50 rokov?

Vyskytli sa vo vašej rodine traja alebo viacerí príbuzní s karcinómom hrubého čreva a konečníka, žalúdka, maternice, vaječníkov, tenkého čreva, močovej panvičky alebo močovodov?

Ilustračné foto

Pridaj komentár