Otvorený list lekárov: Starostlivosť o diabetikov ako z minulého storočia

V diabetologickej starostlivosti na Slovensku zažívame krízu.

Lekári zo Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, dnes na čele s prezidentom, MUDr. Petrom Makarom, MPH, na ňu poukazujú od roku 2009.

Starostlivosť o diabetikov „po slovensky“

Vo vyhlásení, adresovanom ministerstvu zdravotníctva a všetkým zainteresovaným, lekári píšu, že Slovensko nemá vytvorený „Národný register diabetikov“. Podľa údajov zverejnených NCZI a Slovenskou diabetologickou spoločnosťou (SDS), v roku 2014 bolo v SR viac ako 355 000 diabetikov, ktorí boli liečení u diabetológov, z nich cca 100 000 je na inzulinoterapii. V „teréne“ je ďalej cca 200 000 diabetikov 2. typu, ktorých liečia všeobecní lekári – režimovými opatreniami a metformínom.

NCZI nemonitoruje starostlivosť o diabetikov u všeobecných lekárov. Zdravotné poisťovne nehradia vyšetrenie glykovaného hemoglobínu, glukomery, ani prúžky pre pacientov. Moderné bezpečné lieky sú preskripčne obmedzené. Starostlivosť o diabetikov je na úrovni minulého storočia…

Na Slovensku je dnes iba 140 diabetológov

V zmysle odporúčaní Slovenskej diabetologickej spoločnosti (ktoré lekári rešpektujú), má byť minimálna frekvencia vyšetrení u diabetológa:

 • u pacientov liečených inzulínovou pumpou – 12-krát ročne,
 • u pacientov liečených intenzifikovaným inzulínovým režimom – 6-krát ročne,
 • u pacientov liečených konvenčným inzulínovým režimom – 4 krát ročne,
 • u liečených orálnymi antidiabetikami – 4-krát ročne,
 • u liečených diétou – 2-krát ročne,
 • v prípade gestačného diabetu – každé 2 týždne,
 • pri hraničnej poruche glukózovej tolerancie – 1x ročne.

Na Slovensku je dnes 140 diabetológov, a z roka na rok ich je menej. Hrozivá situácia je aj medzi praktickými lekármi.

Ročný pracovný fond diabetológa oproti reálnemu času na vybavenie pacienta: 8 hod. ordinačná doba x 250 pracovných dní = 2000 hod = 120 000 min.

Ak ordinuje všetkých 140 diabetológov 8 hod. denne, ročný fond pre pacientov je: 120 000 x 140 = 16 800 000 min.

Na pacienta má diabetológ cca 9 minút…

Ak by diabetologóvia chceli venovať svoj čas aj cca 400 000 pacientom, ktorí sú liečení u všeobecných lekárov, t.z. všetkým diabetikom na Slovensku, museli by pridať ďalších 1 000 000 vyšetrení. To skráti čas na ošetrenie pacienta na menej ako 5 minút, a zvýši počet ošetrených na 72 denne. Takéto absurdné skrátenie a navýšenie, si želajú diabetológovia aj diabetici, ako to nedávno prezentovali predstavitelia SDS a Ing. Borovka zo Slovenského zväzu diabetikov. Nechce sa nám to uveriť,“ uvádzajú všeobecní lekári v otvorenom liste.

Za podmienky, že všetci diabetológovia ordinujú 8 hodín denne, diabetológ by mal na návštevu jedného pacienta v priemere 14 minút. Ale pokiaľ diabetológovia dnes ordinujú v priemere 6 hodín denne a čerpajú si aj dovolenku, potom čas na návštevu pacienta v ambulancii je v priemere 9 minút. Podľa všeobecných lekárov, za takýto čas diabetológovia nemôžu kvalitne zvládať všetky vyšetrenia.

diabetolog-lekar-pacient-cukrovka

V starostlivosti o diabetika sme devätnásty

V rámci hodnotenia Euro Diabetes Index 2014, slovenská starostlivosť o diabetika sa pohybuje na 19. mieste z 30 krajín Európy. Na prvých miestach sa umiestňujú krajiny, ktoré majú (na starostlivosť o diabetikov) vybudovaný systém spolupráce špecialistov a všeobecných lekárov. Vedúce krajiny sú: Švédsko(1), Holandsko(2), Dánsko(3), potom nasledujú Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Švajčiarsko a Veľká Británia.

Na Slovensku sme v súčasnosti svedkami narastajúcich komplikácií diabetu: srdcových infarktov, cievnych mozgových príhod, amputovaných končatín, oslepnutí, narastajú počty dialyzovaných pacientov. Vysoké doplatky odrádzajú slovenských diabetikov od správnych liečebných postupov, kým starostlivosť v Európe o diabetikov napreduje. Ak k dnešným – identifikovaným a liečeným – diabetikom pripočítame prognostický fakt, že počet diabetikov v priebehu 10 rokov narastie až o 50 %, je najvyšší čas, aby sa odborné spoločnosti diabetológov a všeobecných lekárov dohodli na spolupráci (v záujme pacientov).

Vyberáme z listu lekárov

Zanechajme aktivity, ktoré nikam nevedú. Všeobecní lekári nemajú záujem brať pacientov diabetológom. Nám stačí našich dnešných cca 200 000 diabetikov 2. typu a 200 000 prediabetikov, ktorí aj tak nemajú kam ísť. Veď diabetologické ambulancie sú už dnes neúmerne preťažené. Nie je ničím ospravedlniteľný postup regulátorov, ktorý vedie k nedostatku potrebných liekov a vyšetrení v našich ambulanciách, znemožňujúcich nám štandardnú starostlivosť. Akceptovanie úlohy všeobecného lekára je nutné preto, aby sa zvýšila kapacita systému, a aby diabetológovia mali viac času na riešenie zložitých pacientov. Vyzývame na vytvorenie spoločného tímu, ktorý by pripravil odborné usmernenie starostlivosti o diabetického pacienta na Slovensku, vychádzajúce z potrieb slovenských pacientov – diabetikov“.

Pacienti s cukrovkou nie sú diagnostikovaní

Znepokojujúcim javom je, že iba polovica diabetikov je pravidelne sledovaná pre komplikácie obličiek, zraku a dolných končatín. Pozitívom je, že existuje vzdelávanie pre pacientov s diabetom (to ale nepomohlo stimulovať aktivitu pacientov) a bezplatný skríning, zameraný na diabetes u tehotných žien.

Slovensko vedie záznamy o dátach, ako je napr. výskyt slepoty. Súčasne sa však nevykonáva registrácia ďalších kľúčových dát. Slovensko dostalo aj odporúčania, vyplývajúce z porovnávajúceho indexu medzi jednotlivými krajinami, ktoré by mali zlepšiť celkovú starostlivosť o diabetikov:

 • vytvoriť národný register diabetu (ako nástroj pre zlepšenie kvality zhromažďovania dát),
 • bezplatne ponúkať testovacie prúžky pre užívajúcich inzulín,
 • zaistiť širšie využitie inzulínových púmp a zlepšiť výkonnosť praktických lekárov v tejto oblasti,
 • riešiť nedostatky v oblasti pravidelného cvičenia a nevhodnej výživy,
 • zvyšovať celospoločenské povedomie o diabete.

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár