Od 1. mája sa mení legislatíva pre prevádzky solárií

Solária sú čoraz viac vyhľadávané verejnosťou, pričom je všeobecne známe, že nadmerné opaľovanie škodí, či už na prirodzenom slnku, alebo v soláriách.

Soláriá ponúkajú ľuďom „umelé“ opaľovanie, ktoré sa často považuje za veľmi účinné a neškodné. Tento názor spochybňujú pribúdajúce dôkazy o tom, že aj UV žiarenie používané v soláriách môže poškodiť kožuzvýšiť riziko kožných nádorov.

 

Aj solárium, aj slnko?

Opaľovaním v soláriu dostáva telo dávku UV žiarenia, ktorá sa pripočíta k celoročnej expozícii, keďže každý deň (a najmä v letných mesiacoch) naberáme žiarenie z prirodzeného slnka. V poslednom období vzrástlo používanie solárií medzi ľuďmi do 30 rokov, a vedci zaznamenali paralelný nárast počtu mladých ľudí s rakovinou kože.

.>> Čítajte u nás: Liečba melanómu sa musí presunúť do sféry prevencie

Najnovšie to potvrdili talianski a francúzski vedci – podľa nich je umelé slnenie podpísané až pod 800 úmrtiami v Európe ročne. Pretože boli preukázané nepriaznivé zdravotné účinky nadmerných dávok UV žiarenia zo slnka, alebo z umelých zdrojov, je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť z pohľadu verejného zdravotníctva.

 

Od prvého mája po novom

Požiadavky na ochranu verejného zdravia v týchto zariadeniach upravuje vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ktorá bola novelizovaná vyhláškou MZ SR č. 75/2014 Z. z. (stiahnuť si ju môžete na stránke http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2281:aktualne-zmeny-legislativnych-poiadaviek-pre-prevadzky-solarii&catid=120:zariadenia-starostlivosti-o-udske-telo), s účinnosťou od 1. mája 2014.

Novela vyhlášky bola vypracovaná na základe nových poznatkov, získané z posudkovej činnosti a z výkonu štátneho zdravotného dozoru v prevádzkach solárií. Vedecké dôkazy o tom, že soláriá zapríčiňujú zhubné nádorové ochorenia kože, sa považujú za dostatočné. Nie je dôvod predpokladať, že by umelé UV žiarenie bolo menej škodlivé ako expozícia prirodzenému slnečnému žiareniu.

 

Závery epidemiologických štúdií potvrdili, že používanie solárií:

– je významne nebezpečné pre vznik rakoviny kože,

– spolu s expozíciou slnečnému žiareniu zohráva významnú úlohu v náraste melanómu kože,

– pred tridsiatym rokom života súvisí so 75 % nárastom vzniku melanómu kože,

– proti opaľovaniu na slnku majú solária veľkú nevýhodu, lebo nepodporujú vznik vitamínu D,

– dodatková expozícia UV žiareniu vystupňuje škodlivé účinky prirodzeného slnenia,

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), na základe prehodnotenia dôkazov o karcinogenite UV žiarenia, zaradila ultrafialové žiarenie do najvyššej kategórie karcinogenity. V roku 2009 IARC oznámila preradenie solárií z kategórie „pravdepodobne spôsobuje rakovinu“ do kategórie karcinogénne pre ľudí,

Svetová zdravotnícka organizácia tiež upozornila na skutočnosť, že dodatková expozícia ultrafialovému žiareniu v soláriách je nežiaduca, a je potrebné účinne ju regulovať; preto vyzýva národné vlády na prijatie legislatívnych nástrojov na reguláciu používania solárií.

Vypracovanie novely súvisí aj s nadobudnutím účinnosti európskej normy. Osobitné požiadavky sú na spotrebiče určené na ožarovanie pokožky ultrafialovým a infračerveným žiarením (od roku 2011). Sprísňuje sa limit pre žiariče používané v soláriách, a sprísňujú sa aj všeobecné požiadavky na opaľovacie prístroje, používané v soláriách.

Pridaj komentár