Keď sa práca darí

Klub Nezábudka v Partizánskom vznikol v roku 2003, a to pretransformovaním z Klubu Venuša. Svoju činnosť začínal s 25 členkami a k 1. januáru 2011 v ňom bolo zaregistrovaných už 78 členov. Jeho pomerne čerstvou predsedníčkou je pani Margita Ondrejková, ktorú som požiadal o odpovede na niekoľko otázok.

Pani Ondrejková, pred necelým poldruha rokom váš klub navždy opustila Mgr. Oľga Ševčíková, ktorá na jeho čele stála od jeho začiatkov, a po jej smrti ste sa stali predsedníčkou vy. Ako sa Vám darilo vyrovnať sa s touto stratou?Neutlmili sa vaše aktivity, váš elán?

Pani Mgr. Oľga Ševčíková bola predsedníčkou klubu do 24. 11. 2009 a prebrať vedenie klubu po takej predsedníčke, akou bola Olinka, bolo pre mňa veľkou výzvou a prevzatím zodpovednosti. Po necelom poldruha roku by som snáď mohla skonštatovať, že pri dobrej spolupráci výboru, a najmä vďaka podpredsedníčke pani Kňazeovej, sa nám práca darí. Svedčí o tom aj ten fakt, že o prácu v našom klube je čoraz väčší záujem a naše rady sa stále rozširujú.

Na čo sa Klub Nezábudka najviac zameriava? Aké sú vaše priority?

Hlavným zámerom nášho klubu je vytváranie rovnakých príležitostí pre onkologicky postihnutých pacientov a ich aktívna účasť v živote spoločnosti. Práca klubu bola vlani zameraná na viaceré oblasti, spomedzi ktorých je asi najdôležitejšia oblasť prevencie a zdravia. Vo februári 2010 sme uskutočnili odbornú gynekologickú prednášku, kde sme mali prizvanú odbornú lekárku MUDr. Kaldrovičovú. Rozprávala o prevencii a liečbe gynekologických ochorení. Ďalšou prizvanou odborníčkou bola psychologička MUDr. Pastoreková. Prednáška bola zameraná na stres a jeho vplyv na onkologické ochorenie. Záujem o tieto prednášky bol veľký, o čom svedčili aj bohaté diskusie.

Pre pacientov by mala byť výraznou pomocou zdravá výživa a stravovanie. Týka sa vaša aktivita aj tejto oblasti?

V našom meste sa stáva tradíciou organizovanie Týždňa zdravia, kde sa aktívne podieľame na jeho príprave, organizovaní a priebehu. Počas týždňa 22. – 26. 6. 2010 sme pomáhali pri organizovaní akcie Na kolesách proti rakovine, pomáhali sme pri meraní cholesterolu prístrojom ACUTREND, zabezpečili sme prednášku o zdravom stravovaní, ktorú viedol Ing. Kern z Prievidze. Pripravili sme aj prezentáciu nátierok z firmy ALFABIO Banská Bystrica a členky nášho klubu sa pravidelne zúčastňujú aj akcie Dni behu a chôdze pre zdravie.

Udržujete kontakty s mladou generáciou?

V oblasti prevencie chcem vyzdvihnúť spoluprácu nášho klubu so žiakmi stredných škôl v Partizánskom. Zúčastnili sme sa prednášok pre žiakov o onkologických ochoreniach. Osobne som sa zúčastnila 13. ročníka konferencie študentov stredných priemyselných škôl, kde som im porozprávala svoj osobný príbeh, ale zároveň ich informovala aj o činnosti Klubu Nezábudka. Hovorila som aj o poradenstve a pomoci zo strany Ligy proti rakovine Bratislava. Potešilo ma, že môj príspevok mal priaznivý ohlas medzi študentmi a snáď im dal veľa do života.

Vráťme sa však k spoločným aktivitám vašich členov.Čo oblasť kultúrno-športovo-spoločenská?

Aby naša práca nemala len schôdzkovú činnosť, snažili sme sa stretávať aj na rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré sa konali nielen na pôde Partizánskeho, ale aj mimo neho. Už tradičnými sa stávajú naše júlové posedenia na Hvezdárni v Malých Bieliciach. Tu pripravujeme pre celé naše rodiny rôzne súťaže, zábavné hry, ale aj grilovačku. V podvečer sa všetci zúčastňujeme odbornej prednášky o astronómii spojenej s pozeraním hviezdnej oblohy. Zo športovej oblasti by som chcela vyzdvihnúť bowlingové turnaje, o ktoré je mimoriadny záujem. Tu spolupracujeme aj s inými klubmi z mesta ako je ZPCCH, Liga proti reumatizmu, ale aj SČK. Veľkou výhodou nášho klubu je aj to, že v mestskej časti Malé Bielice sa nachádzajú termálne kúpele, kde 2x do roka organizujeme spoločné plávanie. Nezabudnuteľné a vítané sú pre nás aj akcie organizované inými klubmi, ktorých sa pravidelne zúčastňujeme, ako sú napr. stretnutia klubov na Dňoch pokoja a vďaky pripravovaných Žilinskými Venušami.

Spolupracujete s Ligou proti rakovine SR. Ako vám pomáha?

Rekondičné pobyty, ktoré nám poskytuje LPR SR, sa tešia v našom klube veľkej priazni. Je o ne vždy veľký záujem. Sme vďačné, že značnú časť nákladov hradí Liga proti rakovine a my sa podieľame iba menšou časťou na financovaní týchto rekondícií. Nemôžem zabudnúť ani na rekondičný pobyt, ktorý si pravidelne zabezpečujeme sami na chate Oravice. Súčasťou tohto pobytu býva aj spoločné kúpanie v termálnom kúpalisku alebo spoločné výlety za historickými pamiatkami a prírodnými krásami Oravy. V minulom roku sme sa tiež zúčastnili spoločného zahraničného zájazdu v Chorvátsku.

A čo každoročné akcie Deň narcisov či Deň jablka? Predpokladám, že prikladáte ruku k dielu…

Sme pravidelnými účastníkmi celoslovenskej zbierky Deň narcisov, organizovanej Ligou proti rakovine. V tomto roku sa nám podarilo vyzbierať 10 271,16 eura. Do zbierky sa podarilo zapojiť cca 250 účastníkov. Dňa jablka sa zúčastnilo 45 členov klubu. Zabezpečili sme 368 kg jabĺk, ktoré sme rozdávali na štyroch pevných stanovištiach, no mali sme aj mobilné hliadky, ktoré obchádzali ulice, úrady, školy a ambulancie. Na záver by som chcela pripomenúť, že všetky akcie, ktoré robíme a organizujeme, sa snažíme zverejňovať pred širšou verejnosťou publikovaním v regionálnej tlači (noviny TEMPO), ako aj v mestskej káblovej televízii.

Čo by ste zaželali sebe a ostatným členkám Klubu Nezábudka do budúcnosti?

Želám si, aby sa nám práca v klube darila aj v budúcom období, aby človek postihnutý onkologickým ochorením nečakal len na svoj koniec. Aby začal pozitívne myslieť a aktívne sa zapájať do diania v jeho okolí a aj takto sa snažil bojovať a zvíťaziť nad svojou chorobou. Viem, že nás čaká ťažká práca, ale spoločnými silami ju všetci ľahšie zvládneme.

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár