Je strach z biologickej liečby oprávnený? 15-ročné skúsenosti s biologickou liečbou.

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Je reuma jedna choroba?

Reuma nie je len jedna choroba. Je viac ako 200 chorobných jednotiek, ktoré patria do rozvetvenej rodiny reumatických chorôb.

Mnohé reumatické choroby postihujú najmä kĺbychrbticu, ale aj svaly či šľachy, označujú sa preto aj ako muskuloskeletálne choroby.

Niektoré druhy reumatických chorôb môžu dokonca zasahovať aj vnútorné orgány, napríklad srdce, pľúca či obličky.

Pre veľkú skupinu takýchto chorôb je spoločným znakom bolesť v pohybovom ústrojenstve a zhoršenie jeho funkčnosti.

Reumatické choroby významne znižujú kvalitu života pacienta a často vedú až k jeho invalidizácii.

Reumatické choroby lieči reumatológ, ktorý má k dispozícii pestrú paletu rôznych liekov, vrátane biologických.

Typické prejavy

Sú chronické, progredujú – postupujú, a časom sa zhoršujú, sprevádza ich zápal a v dôsledku zápalu najmä bolesť, ale aj únava, celková slabosť.

To všetko má negatívny dopad na kvalitu života pacienta, na vykonávanie jeho povolania, niektorých koníčkov (často napríklad v oblasti športu alebo umenia), ale aj bežných, každodenných činností.

Reumatické choroby významne prispievajú k duševnej nepohode pacientov, ktorí sa následne často sociálne izolujú a trpia aj depresiami a inými pridruženými ochoreniami.

Čo ovplyvní prognózu?

Kľúčová je včasná diagnostika a čo najskoršia liečba choroby. Aby však liečba fungovala, veľmi dôležitá je tzv. adherencia pacienta k liečbe, čiže to, ako dobre pacient spolupracuje s lekárom, v tomto prípade reumatológom, ako dôsledne dodržiava predpísanú liečbu a všetky odporúčania lekára týkajúce sa režimových opatrení a zásad zdravej životosprávy.

Významný míľnik v liečbe

Prelomom v liečbe celého spektra chorôb – vrátane reumatických, bol objav biologickej liečby. Táto liečba rozšírila možnosti, ako dostať mnohé choroby pod kontrolu, zlepšiť zdravotný stav pacienta, a tak aj kvalitu jeho života.

V liečbe reumatických chorôb sa biologiká používajú už viac ako 15 rokov a predstavujú významný pokrok.

Asi u tretiny pacientov s reumatickými chorobami, ktoré možno liečiť biologikami, dochádza k remisii ochorenia – docieli sa stav bez prejavov, a dvom tretinám pacientov pomôžu biologické lieky významne znížiť aktivitu choroby.

Mnohí sa vďaka tejto liečbe môžu vrátiť k plnohodnotnému životu či už v osobnej, alebo pracovnej sfére.

Ako pôsobia biologiká

Táto liečba je presne zacielená proti zápalovým procesom, ktoré sú príznačné aj pre reumatické choroby. Biologické lieky pôsobia priamo proti molekulám, ktoré majú na svedomí rozvoj zápalového procesu.

Veľkou výhodou teda je, že liečba nepôsobí na organizmus celkovo, čiže aj tam, kde je to nežiaduce a dôsledkom môžu byť negatívne dopady, ale pôsobí na konkrétne štruktúry a určeným spôsobom.

Cieľom biologickej liečby je:

 • neutralizovať cieľové molekuly,
 • zablokovať receptory,
 • odstrániť cieľovú bunku,
 • cielene aplikovať liek v organizme.

Ktoré reumatické choroby liečia

V súčasnosti existujú biologické lieky nie na všetky, ale na niektoré reumatické choroby – reumatoidnú artritídu, séronegatívnu spondylartritídu, ankylozujúcu spondylitídu, psoriatickú artritídu, juvenilnú idiopatickú artritídu, sytémový lupus erytematosus a niektoré vaskulitídy.

Indikačné kritériá

Biologickými liekmi možno liečiť dospelých pacientov aj deti, nie je to však liečba, ktorá rieši príčiny vzniku reumatických ochorení. Tie sú zatiaľ, žiaľ, neznáme.

Vedecké výskumy a pokroky pomohli ozrejmiť priebeh zápalových procesov v organizme, a tak aj odhaliť miesta, kde je možnosť zasiahnuť cielenou liečbou biologikami, aby tak bolo možné dostať pod kontrolu patologické deje a aj prejavy choroby.

Aby sa pacient mohol liečiť biologickými liekmi, musí spĺňať stanovené indikačné kritériá. Biologiká nie sú liekmi prvej línie.

Pacient sa teda obvykle najprv lieči syntetickými, chorobu modifikujúcimi liekmi, ktorých je viacero a ktoré často pomôžu dostať chorobu pod kontrolu.

V liečbe sa využíva aj ich kombinácia alebo sa aplikujú spolu s nízkymi dávkami kortikoidov, alebo – napríklad v prípade ankylozujúcej spondylitídy, ak má nízku zápalovú aktivitu, postačí liečba nesteroidovými antireumatikami v kombinácii s intenzívnym cvičením.

Ak liečba prvej línie zlyháva, lieky sú neúčinné a pacientovi sa nepodarilo dostať ochorenie pod kontrolu, t. j. zmierniť opuchy, zápal, zlepšiť laboratórne ukazovatele, ktoré poukazujú na pokračujúci aktívny proces, alebo ak nežiaduce účinky tejto liečby prevyšujú jej prínos pre pacienta, potom možno pacientovi indikovať účinnejšiu biologickú liečbu.

Pre každé reumatické ochorenie, ktoré možno liečiť biologickou liečbou, sú vypracované indikačné kritériá.

Je strach z biologickej liečby oprávnený_2
Zdroj foto: AdobeStock.com

Kontraindikácie biologickej liečby

Pred tým, ako reumatológ pacientovi nasadí biologickú liečbu, musí zohľadniť aj pridružené choroby, ktoré by mohli jej aplikáciu vylučovať.

Sú to najmä infekčné choroby, predovšetkým tuberkulóza, hepatitída B, zlyhávanie srdca v pokročilých štádiách a pod.

Každý biologický liek má okrem indikačných kritérií aj presne uvedené kontraindikácie, keď sa ním pacient nemôže liečiť.

Vedľajšie účinky

Ako pri každej liečbe, aj pri biologickej sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky. Najčastejšie sú to infekčné ochorenia, ktoré sa obvykle objavujú počas prvých mesiacov liečby biologikami.

Samozrejme, infekciu treba začať liečiť čo najskôr, a v závislosti od jej typu a závažnosti reumatológ rozhodne, či treba počas liečby infekcie biologickú liečbu načas prerušiť.

Po preliečení infekcie potom možno v biologickej liečbe pokračovať.

Lekár pri výbere akejkoľvek, a to aj biologickej liečby, berie do úvahy individuálne potreby pacienta. Aj na ten istý liek môžu rôzni pacienti reagovať rôzne. Niekedy tak po skúsenostiach s konkrétnym biologickým liekom lekár zvolí iný, pre pacienta vhodnejší.

Otestujte sa

Eliminuje biologická liečba príčinu reumatických ochorení?

 •  
 •  
   
 •  

 

Možno pacienta hneď liečiť biologickými liekmi?

 •  
   
 •  
 •  

 

Možno biologikami liečiť všetky reumatické choroby?

 •  
 •  
 •  
   

 

1 odpovedí na “Je strach z biologickej liečby oprávnený? 15-ročné skúsenosti s biologickou liečbou.

Pridaj komentár