Informovaný súhlas pacienta: Kedy ho podpísať?

Problematika informovaného súhlasu je zložitá, ako pre pacienta, tak aj pre lekára.

Napriek svojej zložitosti, je základom vzťahu medzi pacientom a lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Čo je informovaný súhlas?

Informovaný súhlas zachytáva, akým spôsobom bol pacient poučený zo strany svojho lekára. Ide o taký druh súhlasu, ktorým vyjadrujete, že súhlasíte s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (teda s liečbou, zákrokom, atď). Súhlas musí byť preukázaný, to znamená, udelený písomne, alebo aj prikývnutím, či ústne.

Zdravotnícky pracovník (najčastejšie lekár) má povinnosť poskytnúť informácie o:

 • zdravotnom stave a diagnóze pacienta,
 • druhu, závažnosti, rozsahu navrhovaného úkonu,
 • bolestivosti, priebehu úkonu,
 • následkoch a rizikách, resp. pravdepodobnosti ich výskytu,
 • možnosti zhoršenia zdravotného stavu po zákroku,
 • prípadných alternatívach vykonania zákroku,
 • tom, čo sa stane, keď pacient odmietne daný zákrok.

Na základe týchto informácii, má pacient predstavu, ako bude liečba/zákrok prebiehať, a aké bude mať následky.

informovaný súhlas pacienta zákrok operácia operácia zákrok

Informovaný súhlas – pomôže v prípade poškodenia na zdraví?

Ak lekár poskytne informácie o zdravotnom stave pacienta nesprávne, neúplne, alebo ak niektoré informácie zatají, či ich podá neskoro, a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu na zdraví, vtedy má pacient nárok na náhradu škody (odškodnenie).

Do nároku na náhradu škody možno zaradiť (napríklad) náhradu za vytrpené bolesti, alebo sťaženie spoločenského uplatnenia. Pacient má toto právo aj v prípade zhoršenia kvality života (v dôsledku nesprávnej liečby, resp. nesprávne určenej diagnózy), alebo v prípade, ak nebola dodržaná mlčanlivosť lekára.

Ako pomáha informovaný súhlas v prípade súdneho sporu?

Informovaný súhlas poskytuje ochranu obom stranám sporu, teda zdravotníckemu pracovníkovi (lekárovi), ktorý (na jeho základe) zasahuje do telesnej integrity a zdravia pacienta, aj pacientovi, ktorý má právo vedieť, čo sa bude diať s jeho telom, a môže sa slobodne rozhodovať o sebe samom. Lekár nesie na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť, a preto je informovaný súhlas nesmierne dôležitý.

Ak by lekár nesprávne pacienta poučil, došlo by k protiprávnemu konaniu na strane zdravotníckeho pracovníka. Ak je však informovaný súhlas udelený správne, môže predstavovať významný dôkazný prostriedok na obranu lekára.

informovaný súhlas pacienta poškodenie na zdraví zákrok operácia

Poučenie pacienta

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník, teda ten, kto za zákrok osobne zodpovedá, má povinnosť poučiť pacienta. Toto poučenie sa týka účelu, povahy, následkov a rizík poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ale aj rizík odmietnutia zdravotnej starostlivosti.

Poučenie musí byť poskytnuté tak, aby ho pacient pochopil, s dostatkom času na zváženie a slobodné rozhodnutie, bez nátlaku zo strany zdravotníckych pracovníkov.

Dôležité nie je to, akým spôsobom lekár poučenie podal, ale či mu pacient porozumel. Pacient by mal pochopiť všetko, čo mu zdravotnícky pracovník vysvetlil. Ten by mal preto hovoriť zrozumiteľne, laicky, bez použitia odborných medicínskych pojmov: nemal by užívať latinské výrazy, keďže pacient má často problémy, aby porozumel aj odborného textu v slovenčine.

Pacient má pritom právo poučenie odmietnuť. Vtedy sa urobí sa záznam o tom, že pacient odmietol poučenie, ale súhlasí s liečbou.

Lekár musí poskytnúť alternatívu

Pacient by mal byť informovaný o všetkých možnostiach liečby a zákrokov, bez ohľadu na to, či sú tieto liečby a zákroky vykonávané iba v zahraničí, alebo či mu momentálna finančná situácia umožňuje, aby si takúto liečbu dovoliť.

Pokoj na preštudovanie navrhovanej liečby

Každý pacient má právo na to, aby mu bol udelený dostatočný čas, ešte pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Tento čas zahŕňa:

 • oboznámenie sa s navrhovanou liečbou,
 • kladenie doplňujúcich otázok,
 • prediskutovanie nejasností s lekárom,
 • zváženie kladov a záporov navrhovanej liečby,
 • samotné rozhodnutie, či pacient udelí, alebo odmietne udeliť súhlas s liečbou, so zákrokom.

Môže pacienta informovaný súhlas znevýhodňovať?

V prípade, že pacient odmietne navrhovanú liečbu, lekár je povinný rešpektovať jeho názor, a postupovať podľa toho. Avšak, môže sa stať, že následne pacient utrpí škodu na zdraví, a neskôr bude chcieť uplatniť náhradu za škodu na zdraví. V takom prípade pacient neuspeje, pretože podpísal informovaný súhlas, kde je uvedené, že odmietol navrhovanú liečbu.

informovaný súhlas pacienta podpis

Citlivý prístup k pacientovi

Poučenie, ktoré predchádza informovanému súhlasu, má byť podané primerane. Niekedy môžu príliš komplexné informácie viac na škodu, než úžitok. Môže sa stať, že pacient upadne do depresií a úzkostí, dokonca začne uvažovať, že si siahne na život. To všetko môže spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu.

Lekár má zakázané, aby úmyselne zamlčoval informácie alebo klamal o zdravotnom stave pacienta. Poučenie preto musí vykonať ohľaduplne, a to vzhľadom na pacientov zdravotný stav.

Ak sa bojíte, alebo ste unavený, nemusíte hneď podpísať informovaný súhlas, ale môžete počkať, prípadne presunúť podpis na neskôr.

Platný súhlas, je bez nátlaku

Vôľa tvorí jednu zo základných zložiek informovaného súhlasu. Podmienkou ale je, že musí byť slobodná, t. j., bez donútenia.

Aby bol informovaný súhlas platný, musia byť splnené všetky podmienky na jeho udelenie. Jednou z týchto podmienok je, aby sa pacient mohol slobodne rozhodnúť.

Avšak, ak je tu nátlak, či už fyzický, alebo psychický (pričom nezáleží na tom, či pochádza od lekára, alebo pacienta), vôľa nebude slobodná. A vtedy nemôže dôjsť k platnému udeleniu informovaného súhlasu.

Dôležité je overenie porozumenia

Lekár sa musí ubezpečiť, že pacient správne pochopil všetko, čo mu bolo povedané ohľadom zákroku, liečby, navrhovaných postupov atď. Na druhej strane, pacient sa nemusí hanbiť. Môže klásť toľko otázok, koľko chce, pretože je povinnosťou lekára, aby na ne odpovedal a vyjasnil (prípadné) nejasnosti o zdravotnom stave pacienta.

informovaný súhlas pacienta podpis 2

Podpis pacienta je rozhodujúci

Aby bol písomný informovaný súhlas platný, musí byť podpísaný. Pacient má právo odmietnuť podpísať informovaný súhlas, a vtedy lekár musí rešpektovať toto rozhodnutie, teda nemôže realizovať úkony, či liečiť.

Odstúpenie od informovaného súhlasu

Pacient má právo slobodne si vybrať lekára, s ktorým písomne uzatvorí dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to minimálne na 6 mesiacov. Avšak, zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uvádza, že od dohody je možné kedykoľvek odstúpiť, aj bez udania dôvodu.

Odstúpenie musí byť zaznamenané v písomnej forme. Teda ak svojmu lekárovi pacient nedôveruje, môže prejsť k inému lekárovi, bez toho, aby bol akokoľvek postihovaný.

Nikto nemôže byť postihovaný alebo sankcionovaný za to, že po udelení informovaného súhlasu sa jeho názor zmenil, a chce súhlas vziať späť. Každý pacient to môže kedykoľvek urobiť.

To isté platí aj v prípade, že pacient najskôr informovaný súhlas neudelil, ale následne sa rozhodol, že ho podpíše.

Keď pacient potrebuje blízkeho človeka

V zákonnej úprave nenájdeme ustanovenie, ktoré by vyslovene zakazovalo prítomnosť inej osoby pri poučení a podpise informovaného súhlasu. Práve naopak, niekedy sa prítomnosť tretích osôb vyžaduje, ako napríklad vtedy, ak ide o maloletého pacienta – tu informovaný súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca (rodič).

informovaný súhlas nespôsobilosť

Nespôsobilosť na podpísanie informovaného súhlasu

Aby mohol pacient udeliť informovaný súhlas, musí mať spôsobilosť na právne úkony, ktorá vzniká v plnom rozsahu dovŕšením 18. roku života (pacient vlastnými právnymi úkonmi nadobúda práva a berie na seba povinnosti).

Ak ide o pacienta, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony (súdom), alebo bola táto spôsobilosť obmedzená, koná za neho opatrovník.

Avšak, medzi osoby, nespôsobilé udeliť informovaný súhlas, môžeme zaradiť aj osoby, ktoré trpia duševnou poruchou, či už trvalou, alebo prechodnou, ktoré nie sú schopné posúdiť následky svojho konania. Ide napríklad o osoby pod vplyvom alkoholu a drog.

Podpis sa vzťahuje k porozumeniu

Podpisom informovaného súhlasu pacient potvrdzuje, že dostatočne porozumel všetkým okolnostiam, týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, ktoré mu lekár vysvetlil.

Pacient podpisom potvrdzuje, že:

 • si je vedomý všetkých rizík a problémov, spojených s jednotlivými druhmi liečby,
 • nezatajil žiadne vážnejšie ochorenie, na ktoré sa v minulosti liečil,
 • poučenie mu bolo poskytnuté zrozumiteľne, bez nátlaku, ohľaduplne, s dostatočným časom na rozhodnutie.

Pacient má navyše právo, byť neinformovaný, ak o to výslovne požiada. V takomto prípade, ak pacient nechce byť informovaný o možnom riziku zákroku, a toto riziko sa následne prejaví, lekár nebude niesť za to zodpovednosť.

informovaný súhlas pacienta pochybenie lekára

Kedy môžeme povedať, že lekár pochybil:

 • vykoná iný úkon, než bol pacientovi vysvetlený,
 • zatají skutočnosti, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie pacienta, či zákrok postúpi, alebo nie,
 • neuvedie možné alternatívy liečby,
 • bude nesprávne postupovať pri anestézii,
 • určí nesprávny diagnostický postup.

V týchto prípadoch bude zodpovednosť na pleciach lekára.

Pacientovi bude prináležať právo na náhradu škody alebo bolesti, za sťaženie spoločenského uplatnenia, prípadne aj právo na náhradu nemajetkovej ujmy (v peniazoch).

Článok bol publikovaný so súhlasom autora a portálu medipravnik.sk (www.medipravnik.sk).

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár