Národný zdravotný portál a elektronická zdravotná knižka

Vláda SR (podľa Ústavy SR) zabezpečuje zdravotnú starostlivosť a služby pre svojich občanov. Tým významne prispieva k zvyšovaniu kvality ich života.

Možno nie sme spokojní so všetkým, čo súvisí so zdravotnou starostlivosťou u nás. Štát však svojimi systémovými krokmi dlhodobo znižuje úmrtnosť, chorobnosť, ako aj trvalé a dočasné následky chorôb a úrazov obyvateľstva.

Až keď by prestali fungovať najdôležitejšie procesy v systéme zdravotnej starostlivosti, uvedomili by sme si, že bez podpory zo strany štátu neexistuje žiadna záruka ochrany nášho zdravia (v širšom zmysle).

Národný zdravotný portál e-Health

Séria článkov o elektronickom zdravotníctve – e-Healthe preto nie je kritikou nášho zdravotníctva. Hovoríme o tom, ako dostať slovenské zdravotníctvo zo stavu elementárnej funkčnosti k modernému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.

V tomto článku vám priblížime Národný zdravotný portál, Elektronickú zdravotnú knižku, elektronické predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcokobjednávanie u lekára.

Národný zdravotný portál

Pripravovaný Národný zdravotný portál (NPZ) nie je nič iné, ako internetová stránka. Pri poskytovaní elektronickej podpory zdravotníckych služieb pôjde o centrálny bod prístupu občanov a zdravotníkov k odborným zdravotníckym informáciám.

Tieto by mali byť tematicky a prehľadne usporiadané, a pre laickú verejnosť zrozumiteľné.

Dôveryhodnosť, transparentnosť a úplnosť informácií bude zabezpečovať Redakčná rada NPZ. Nespochybniteľnosť obsahu zaručia odborníci z viacerých zdravotníckych inštitúcií.

Čo bude na portáli

NZP poskytne užívateľom úplné informácie o zdravotnom stave pacienta. Portál prepojí všetky internetom dostupné elektronické informácie od poskytovateľov starostlivosti, poisťovní, výrobcov, či distribútorov liekov.

NZP prinesie informácie o celej štruktúre zdravotníckej starostlivosti, o ľudskom tele, ochoreniach, liekoch, alebo miestach poskytovania pomoci. NZP by mal prispievať k znižovaniu úmrtnosti a chorobnosti, či pôsobiť v otázkach prevencie a propagácie zdravého životného štýlu.

V prípade udalostí s masovým dosahom (pri epidémiách, prírodných katastrofách), môže NZP vystupovať ako relevantný kanál na informovanie obyvateľstva.

Potrebné informácie o poskytovaných zdravotníckych službách nájdu na NZP aj zahraniční návštevníci Slovenska, ktorí budú potrebovať lekársku pomoc. Očakáva sa spracovanie v minimálne dvoch svetových jazykoch.

Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka (EZK) nemá nahradiť existujúcu zdravotnú dokumentáciu, ktorá je v súčasnosti vedená v písomnej forme. EZK bude virtuálny dokument, ktorý sprístupní lekárovi, sestre, a samozrejme pacientovi, či jeho rodinnému príslušníkovi, klinické informácie, súvisiace so zdravotnou históriouzdravotným stavom pacienta.

Tieto informácie budú dostupné autorizovaným poskytovateľom zdravotných služieb v procesoch diagnostiky, predpisovania liekov, stanovenia terapeutického plánu, rehabilitácie a pod.

V konečnej fáze vývoja e-Healthu bude elektronická zdravotná knižka zobrazovaná vo forme samostatných stránok (viď Štruktúra elektronickej zdravotnej knižky), ktoré budú ponúkať klinické a demografické informácie.

Národný zdravotný portál e-Preskripcia e-Health

Súhlas k prístupu k svojim zdravotným informáciám bude všeobecnému, rodinnému lekárovi, ostatným zdravotníckym pracovníkom a iným osobám udeľovať pacient. Súhlas bude stályjednorazový, alebo časovo ohraničený, a pacient (alebo jeho zákonný zástupca) ho bude môcť aj odobrať.

Štruktúra elektronickej zdravotnej knižky

Elektronická zdravotná knižka (EZK) sa bude skladať z jednotlivých stránok. Tie umožnia zadávanie, kontrolu a dopĺňanie pacientových identifikačných a administratívnych údajov. Pre potreby pohotovostnej služby a urgentnej medicíny poskytne lekárovi pacientsky sumár, vrátane život zachraňujúcich údajov.

Samostatné stránky budú venované:

 • lekárskym správam, nálezom a záverom vyšetrení,
 • liekovej histórii (tá sprehľadní lieky, ktoré boli pacientovi predpísané, či v lekárni vydané),
 • laboratórnym výsledkom a historickým zmenám určitých kontrolovaných parametrov,
 • reakciám pacienta na lieky,
 • reakciám pacienta na priebeh ošetrenia/liečby,
 • očkovaciemu plánu pacienta (v celoživotnom prehľade),
 • výživovým doplnkom,
 • športovo-rehabilitačným aktivitám,
 • iným informáciám.

e-Preskripcie – elektronické predpisovanie liekov a pomôcok

Cieľom e-Preskripcie je administratívne zjednodušenie procesu predpisovania liekov. E-Preskipcia by mala zjednotiť informovanosť subjektov, ktoré sú zapojené do celého procesu predpisovania a výdaja liekov, či pomôcok.

E-preskripcia poskytne lekárovi aktuálnupredchádzajúcu liekovú históriu pacienta. Najmä z hľadiska predpisovania nového lieku je to významný krok vpred. V skrátenom čase tak bude mať lekár komplexné informácie o liekových interakcií, kontraindikáciách, alergiách, navyše bude môcť konzultovať s expertným systémom (systém prepojenia viacerých lekárov, ktorí sú informovaní o pacientovom zdravotnom stave). E-preskripcia by mala výrazne znížiť náklady na liekyzdravotnícke pomôcky.

Na konci celého procesu vývoja e-Healthu by mal elektronický predpis nahradiť papierový recept.

Národný zdravotný portál e-Alokácie e-Health

e-Alokácie – pacientom organizovaný čas poskytovania zdravotnej starostlivosti

Táto skupina programov by mala prispieť k postupnému priamemu zapájaniu pacienta do organizáciečasového priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Aktívny, informovaný, a do istej miery samostatný pacient, tak získa nástroje pre elektronické objednávanie služieb u vybraných poskytovateľov.

S ohľadom na charakter práce jednotlivých zdravotníckych zariadení, služba umožní objednávanie termínov a výkonov u všeobecných lekárov, resp. u špecialistov. Navrhované riešenie chce podporovať interaktívnu komunikáciu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čo prispeje k efektívnejšiemu manažmentu času zdravotníckych pracovníkov.

Ako to bude fungovať

Pacient – na základe dostupného kalendára zvoleného pracoviska – si bude môcť naplánovať termíny vyšetrení a služieb. Tie potom musí odsúhlasiťpotvrdiť vybraný lekár, resp. zdravotnícke pracovisko. Komunikácia medzi zúčastnenými bude zahŕňať aj elektronickú pripomienku, ktorá upozorní na blížiaci sa termín objednanej služby, či na dostupnosť výsledkov vyšetrení (napr. oznam vo forme SMS).

Národný zdravotný portál e-Health čakáreň

Hlavné prínosy e-Healthu:

 • pacient nepodáva subjektívne, resp. skreslené informácie o svojej liečebnej histórii,
 • lekár má prístup k zaručeným zdravotným údajom o pacientovi,
 • pacient nie je vystavený zbytočnému očkovaniu, a z neho vyplývajúcim nežiaducim účinkov (napr. pri otvorenej rane je potrebné, aby bol pacient preočkovaný proti tetanu, avšak ten si väčšinou nepamätá dátum posledného preočkovania),
 • vyhľadanie miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti – pohotovosť, lekáreň, kontrolné chirurgické vyšetrenie – prostredníctvom NPZ, bude pohodlnejšie, rýchlejšie a jednoznačné,
 • výdaj lieku bude systémovo zaznamenaný, predíde sa duplicitnému predpisovaniu liekov, alergickým reakciám na lieky, nežiaducim účinkom a liekovým interakciám,
 • objednávaním k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pacient nestráca čas čakaním na vyšetrenie,
 • minimalizuje sa administratívna práca lekára – časový fond lekára je efektívnejšie využitý na odbornú prácu,
 • lekár má k dispozícii poradný expertný systém, čo zvýši a skvalitní poskytovanú zdravotnú starostlivosť,
 • znížia sa výdavky zdravotných poisťovní (menej duplicitných vyšetrení, zníženie rozsahu preskripcie a pod.).

V nasledujúcom článku sa pozrieme na elektronický preukaz pacienta.

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár