E-Health: Elektronický preukaz poistenca

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme nadobudol účinnosť k 1. 7. 2013. Zákon zavádza na Slovensku používanie služieb elektronického zdravotníctva (e-Health) od 1.1.2017. Od tohto dňa majú platiť aj nové preukazy poistencov.

Súčasné preukazy sú nevyhovujúce

Preukaz poistenca, ako ho poznáme dnes, je vydávaný zdravotnými poisťovňami. Preukaz majú všetci poistenci – od narodenia, až do smrti. Aj malé deti, ktoré ešte nevedia rozprávať, majú takýto preukaz.

V súčasnosti je pacient povinný, preukazovať sa preukazom poistenca pri každej návšteve lekára. Pri novorodencoch platí, že rodič nahlási do zdravotnej poisťovne narodenie dieťaťa, a kým dieťa dostane vlastný zdravotný preukaz, zdravotná starostlivosť je poskytovaná na preukaz matky (najdlhšie však po dobu 30 dní).

Každá zdravotná poisťovňa má vlastný vizuál preukazu poistenca. Na každom preukaze je meno poistenca, rodné číslo, dátum narodenia, a samozrejme, aj názvy a logá samotných poisťovní.

E-Health: Elektronický preukaz poistenca fotka

Súčasné preukazy však neobsahujú viacero dôležitých informácií, napr. fotografiu poistenca. A to sú veľké nedostatky.

Veď si predstavme, ako ľahko dnes môže preukaz poistenca zneužiť iný človek, aby získal „cudziu“ zdravotnú starostlivosť. Niekedy to môže byť dokonca jednoduchšie, ako cestovať na preukaz mestskej hromadnej dopravy, ktorý patrí niekomu inému.

O dva roky by ale malo byť všetko inak.

Kedy budeme mať elektronické preukazy

Elektronický preukaz poistenca (ePP) bude mať každý pacient od 1.1.2017. Podľa zákona č. 153/2013 Z. z., majú poisťovne povinnosť vystaviť a doručiť pacientom nové preukazy do 31.12.2016.

Hlavným účelom vzniku ePP je preukázanie poistného vzťahu medzi poistencom a poisťovňou, resp. medzi poistencom a zdravotníckym zariadením. ePP bude plniť úlohy dnešného preukazu, zvýši sa však bezpečnosť, ktorá je dnes nedostatočná. Nová forma bude totiž obsahovať nielen fotografiu, ale aj bezpečnostný kód k preukazu poistenca.

E-Health: Elektronický preukaz poistenca elektronické objednávanie

Hlavné výhody elektronického preukazu

ePP zjednoduší a urýchli všetky bežné situácie, s ktorými sa dnes stretáva pacient. Napríklad, vďaka ePP bude využívať služby elektronického objednávania, čím sa čakacia doba na vyšetrenie v zdravotníckom zariadení zníži na minimum.

Na svojej elektronickej zdravotnej knižke, kam sa prihlási práve pomocou ePP, nájde pacient tiež upozornenia o termínoch aktuálnych vyšetrení a preventívnych prehliadkach, ktoré by mal podstúpiť. A čo poteší mnohých, zaniknú aj terajšie výmenné lístky.

Kontakt s elektronickou zdravotnou knižkou

ePP bude dôležitý aj vtedy, ak sa rozhodnete nahliadnuť do svojej elektronickej zdravotnej knižky (eZK) cez Národný zdravotný portál. Na prihlásenie vám už nebude stačiť, keď zadáte len svoje menoheslo.

Bezpečnú autentizáciu – teda či je prihlasovaná osoba skutočne tou, za ktorú sa vydáva – bude zabezpečovať šifrovaná ochrana údajov.

Čo sa stane, ak stratím ePP?

Ako pacient dnes neviete, ktokedy pristupuje k informačnému systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ani čo sa s vašími zdravotnými záznamami deje.

Preto je vysoká úroveň bezpečnosti zdravotných záznamov základnou požiadavkou pri budovaní elektronického zdravotníctva (e-Healthu).

Ak stratíte EPP (alebo vám bol odcudzený):

  • nebudete môcť udeliť súhlas (lekárovi) na prístup k svojej elektronickej zdravotnej knižke (eZK) nad rámec dovtedy udelených súhlasov,
  • nedostanete sa k svojej eZK (ani cez Národný zdravotný portál).

Príslušná zdravotná poisťovňa vám vyhotoví a zašle nový preukaz poistenca, najneskôr do 15 dní od oznámenia straty (odcudzenia, zničenia, alebo poškodenia).

E-Health: Elektronický preukaz poistenca lekár

Aj zdravotníci budú mať nový preukaz

Podobne ako pacient, aj zdravotnícky pracovník – lekár bude mať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (eZP). Bude mu slúžiť na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v informačnom systéme, resp. v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS). eZP je nutnou podmienkou pre bezpečný prístup zdravotníckeho pracovníka do NZIS.

Zdravotnícki pracovníci sú povinní požiadať o vydanie elektronického preukazu najneskôr do 31. 10. 2016. Preukaz im bude vydaný na základe písomnej žiadosti na pracovisku národného centra (zoznam pracovísk národného centra zverejní NZIS na svojom webovom sídle).

Povinnosti a sankcie, týkajúce sa zdravotníckych pracovníkov, sú bližšie uvedené v doplnení Zákona č. 578/2004 Z. z.

E-Health: Elektronický preukaz poistenca eID

Čo je eID?

eID je občiansky preukaz s elektronickým čipom, ktorý by mal postupne nahradiť klasický občiansky preukaz. Gestorom a riešiteľom zavádzania eID je Ministerstvo vnútra SR. eID má byť využívaný aj v rámci eHealth-u, najmä pri bezpečnom prístupe občana k svojej elektronickej zdravotnej knižke cez Národný zdravotný portál.

Prečo nestačí eID, ale potrebujeme ePP?

Elektronický preukaz poistenca (ePP) plní iné funkcie, ako občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). ePP budú mať všetci poistenci v systéme verejného zdravotného poistenia, no eID bude vydávaný len pre občanov od 15 rokov.

eID bude akousi náhradou existujúceho občianskeho preukazu pre občanov vo veku od 15 do 60 rokov. Občania nad 60 rokov však nebudú povinní, obmeniť si existujúci občiansky preukaz na eID (podrobnosti upravuje Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch).

Predpokladaná doba obmeny občianskeho preukazu na eID je cca 10 rokov.

E-Health: Elektronický preukaz poistenca dôchodcovia

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár