Detská mozgová obrna: Postihnutie motorického vývoja dieťaťa

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Detskú mozgovú obrnu zaraďujeme medzi choroby nervového systému (G80.0).

Ide o najčastejšie ochorenie nervového systému u detí. Súčasná medicína nedokáže liečiť prvotnú príčinu, avšak vieme zmierniť jej následky.

Starostlivosť o dieťa musí byť komplexná a vyžaduje zapojenie viacerých odborníkov. Rodina je v tomto prípade kľúčová.

Prečo vzniká detská mozgová obrna?

DMO vzniká kvôli poškodeniu ešte nezrelého mozgu plodu počas tehotenstva, alebo krátko po narodení. V žiadnom prípade nejde o infekčnú chorobu, ako si poniektorí ľudia myslia. Ide o neprogresívne postihnutie motorického vývoja dieťaťa.

Základné príznaky DMO

Detská mozgová obrna sa prejavuje niekoľkými znakmi, pričom nie všetky musia byť zastúpené – u každého dieťaťa je to inak. Typické sú však tieto symptómy:

 • poruchy hybnosti – v dôsledku narušenia svalového napätia alebo nervovej koordinácie – toto je prítomné pri každom type DMO,
 • oneskorenie v motorickom vývine,
 • poruchy mentálnych schopností,
 • poruchy správania sa (neurotické a afektívne poruchy),
 • problémy s koncentráciou,
 • poruchy komunikačných schopností,
 • poruchy reči – nezreteľná výslovnosť, zajakávanie, oneskorený vývin reči, mutizmus,
 • zvýšené slintanie (hypersalivácia),
 • postihnutie zmyslov,
 • poruchy koordinácie očných svalov – prejavuje sa škúlením,
 • epileptické záchvaty,
 • slabšia odolnosť voči infekciám a intoxikácii,
 • môže byť prítomná mentálna retardácia.
čo spôsobuje detskú mozgovú obrnu
Zdroj foto: Shutterstock.com

Príčiny vzniku detskej mozgovej obrny

K narušeniu vývoja dieťaťa môže dôjsť v 3 časových fázach. Môže ísť o príčiny pôsobiace počas tehotenstva (tzv. prenatálne), pôsobiace počas pôrodu (tzv. perinatálne) a pôsobiace po pôrode (tzv. postnatálne).

1. Prenatálne príčiny DMO:

 • ochorenia u matky – napr. gestóza,
 • infekčné ochorenie matky – napr. rubeola, toxoplazmóza,
 • röntgenové žiarenie,
 • nedostatočná výživa,
 • poruchy placentárneho obehu,
 • duševná zaostalosť matky,
 • traumy a stres u matky,
 • užívanie škodlivých látok (alkohol, cigarety, drogy…),
 • Rh inkompabilita,
 • poruchy krvného obehu,
 • ľadvinové ochorenia (vedúce k hypoxii plodu),
 • iné.

2. Perinatálne príčiny DMO:

 • komplikácie pri pôrode (napr. kliešťový pôrod, nepostupujúci pôrod…),
 • prenášanie,
 • nedonosenosť (narodenie pred 37. týždňom),
 • predčasný pôrod s nízkou hmotnosťou,
 • všetky stavy, ktoré sú zapríčinené nedostatkom kyslíka u dieťaťa.

3. Postnatálne príčiny DMO:

 • všetky infekcie u novorodenca, prekonané v 1. roku života (čierny kašeľ, zápal mozgu, zápal mozgových blán, zápal stredného ucha, hnisavé infekcie),
 • srdcové chyby,
 • ťažká chudokrvnosť po pôrode (vykrvácanie, nezhoda Rh faktora).

Okrem tohto základného rozdelenia, hovoríme tiež o tzv. získanej alebo vrodenej DMO. Získaná detská mozgová obrna môže vzniknúť v prvých mesiacoch až rokoch života – v dôsledku mozgovej infekcie (napr. zápal mozgových blán), alebo kvôli mechanickému poraneniu mozgu – napríklad pri pôrode, po páde dieťaťa, či pri týraní dieťaťa.

Vrodená detská mozgová obrna vzniká ešte pred narodením dieťaťa. Už názov naznačuje, že ide o genetickú predispozíciu.

detská mozgová choroba diagnostika
Zdroj foto: Shutterstock.com

Tri formy DMO

Pri detskej mozgovej obrne hovoríme o 3 základných formách. Ide o tzv. spastickú formu (poškodenie motorickej časti), nespastickú formu (poškodenie bazálnych ganglií) a ataktickú formu (poškodenie mozočku). Spastická a nespastická forma závisí od toho, či je svalové napätie (tonus) zvýšené alebo znížené.

Spastická forma DMO

Pri tejto forme je svalové napätie patologicky zvýšené, pohyb v kĺboch je obmedzený, končatiny sú tuhé, vystreté. Ide o najčastejšiu formu, postihuje 70 – 80 % detí s DMO. Spastickú formu ďalej delíme podľa počtu postihnutí končatín.

 1. Diparetická forma – postihuje zväčša obe dolné končatiny. Svalstvo je tuhé, dieťa chodí po špičkách, keďže má stiahnuté lýtkové svaly. Deti majú problémy s chôdzou, chodia s oporou (používajú napríklad barle). Pri najťažších formách sa chodiť nenaučia. Jemná motorika na rukách je narušená, hrubá motorika je dobrá. Inteligencia nemusí byť narušená.
 2. Hemiparetická forma – v tomto prípade sú postihnuté obe končatiny, vždy na jednej strane (pravej alebo ľavej). Horné končatiny bývajú väčšinou postihnuté viac. Vznik tejto formy je obvykle podmienený poškodením jednej polovice mozgu. Môže vzniknúť mentálne postihnutie (rôzneho stupňa).
 3. Triparetická forma – táto forma zasahuje zväčša obe nohy a jednu ruku.
 4. Kvadruparetická forma – postihnutie všetkých končatín. Ide o najťažšiu formu, pričom inteligencia je znížená.

Nespastická forma DMO

Svalové napätie býva patologicky znížené. Môže sa vyskytnúť v dvoch formách – hypotonickej alebo dyskinetickej.

 1. Hypotonická forma – zníženie svalového napätia na trupe a končatinách, v dôsledku čoho sú končatiny abnormálne ohybné. Táto forma sa objavuje predovšetkým u novorodencov. Dieťa je chabé, novorodenec sa vyznačuje tým, že mu veľmi dlho zapadá hlavička. Táto forma prechádza do niektorej spastickej alebo dyskinetickej formy (približne vo veku 3 rokov). Ak táto forma pretrvá, hovoríme o tzv. trvalom hypotonickom syndróme.
 2. Dyskinetická forma – charakteristická je rýchlym a neovládateľným striedaním napätia a uvoľňovania svalstva v postihnutých oblastiach. Môžeme si všimnúť mimovoľné pohyby, zášklby tváre, nezrozumiteľnú a pomalú reč, poruchu sluchu. Inteligencia je v tomto prípade dobrá.

Ataktická forma DMO

Vzácnejšia forma, postihuje len 5 – 10 % detí s DMO. V tomto prípade ide o poškodenie vnímania rovnováhy a citlivosti, čo ovplyvňuje celkovú motorickú koordináciu. Kombináciou troch foriem – spastickej, nepastickej a ataktickej – môže vzniknúť zmiešaná forma DMO.

Diagnostika DMO

Diagnostikovať detskú mozgovú obrnu možno až po niekoľkých mesiacoch života. No už v prvých týždňoch po narodení môžeme u novorodenca badať podozrenie na riziko rozvoja DMO, a to na základe psychomotorického vývinu, neurologického vyšetrenia, polohových testov a podobne.

V prípade, že dieťa je z tzv. rizikového tehotenstva, musí byť častejšie kontrolované špecialistom (zhruba každé 2 – 3 týždne). Najčastejšie sú to však matky, ktoré si všimnú, že niečo nie je v poriadku – dieťa neprosperuje v motorike tak, ako to býva zvykom u iných detí.

Deti s DMO zaostávajú v dôležitých míľnikoch, ako napríklad prevaľovanie, sedenie, plazenie, chodenie či rozprávanie (džavotanie).

detská mozgová obrna liečba
Zdroj foto: Shutterstock.com

Liečba detskej mozgovej choroby, rehabilitácia

Skutočná liečba detskej mozgovej obrny nie je možná, môžeme iba zmierniť dôsledky choroby, aby bol život človeka čo najlepší. Najdôležitejšia je pravidelná a komplexná rehabilitácia, a to predovšetkým v 1. roku života.

V dojčenskom veku je rehabilitácia dôležitá kvôli poruchám hybnosti. Cvičeniami udržiavame kĺby v “neutrálnej“ polohe, aby sme zabránili skráteniu svalov, čo by obmedzilo rast kostí. Taktiež treba pravidelne vyšetrovať zrak, rovnako sluch, keďže je dôležitý pri vývine reči.

Na Slovensku sa najčastejšie využívajú dve metódy – Bobathova a Vojtova. Bobathov koncept sa zameriava na neurovývojové poruchy, nesprávne pohyby a prejavy. Cieľom je dosiahnutie maximálneho fyziologickéhomotorického výkonu u dieťaťa.

Vojtova aktivačná metóda podporuje nácvik správnych pohybov prostredníctvom reflexného cvičenia. Snaží sa o odblokovanie oslabených alebo nepoužívaných svalov. Vojtova metóda sa využíva od útleho veku.

Ďalšie rehabilitačné metódy:

Domáca rehabilitácia

Odborníci majú rokmi overené metódy, ktorými často dosahujú nečakané výsledky. Dôležitá je však aj každodenná rehabilitácia v domácom prostredí.

Základné cviky sa naučíte od rehabilitačných sestier, ale patrí sem i detská hra, ktorá prirodzene núti dieťa, aby vykonávalo rôzne pohyby. Zároveň môžete využívať nasledujúce metódy:

 • hippoterapia,
 • canisterapia,
 • muzikoterapia,
 • arteterapia,
 • snoezelen (špeciálna miestnosť – stimuluje všetky zmysly),
 • oxygenoterapia,
 • kinesiotaping,
 • bazálna terapia.
detská mozgová obrna príznaky
Zdroj foto: Shutterstock.com

Milujte svoje dieťa tak, ako keby bolo úplne zdravé

Jednou z najdôležitejších potrieb dieťaťa je láskyplný prístup najbližších. Cesta, na ktorú vykročia rodičia s takýmto dieťatkom, nebude jednoduchá, no o to viac radostná pri prvých úspechoch.

Deti s DMO možno nebudú dosahovať úspechy na športových či vedomostných olympiádach, avšak lásku a radosť vedia vyjadriť nadpriemerne. Aj keď si každý rodič želá zdravé dieťa, nie každému je to dopriate. Nemali by ste sa uzatvárať do seba, podpora zo strany najbližšej rodiny a blízkeho okolia je kľúčová.

Existujú aj mnohé neziskové organizácie, ktoré pomáhajú rodičom po emocionálnej stránke, ako aj s financovaním. Existujú aj občianske združenia rodičov s postihnutými deťmi, ktoré plánujú spoločné stretnutia, akcie, výlety, súťaže a iné udalosti. Socializácia je dôležitá, deti s DMO by nemali byť izolované.

Zdroje:

www.dietasdmo.sk

http://choredieta.sk/index.php/neurologicke-ochorenia/427-detska-mozgova-obrna

Pridaj komentár