Darovanie je rozprávková vec

Milica Danková sa venuje internej a externej komunikácii a projektom v Centre pre filantropiu (CpF). Požiadali sme ju o krátky rozhovor na tému dve percentá z dane, poradenstvo pre tretí sektor, verejné zbierky a darcovstvo.

Vaším sloganom je Pomáhame pomáhať. Predstavíte nám vaše centrum?

Centrum pre filantropiu sme založili ako neziskovú organizáciu poskytujúcu služby, ktorá na jednej strane pomáha aktívnym občanom a organizáciám nachádzať zdroje na verejnoprospešné aktivity, a na strane druhej pomáha darcom zorientovať sa v prostredí a realizovať ich filantropické zámery. Naším poslaním je rozvoj darcovstva a občianskej spoločnosti.

Na čo sa zameriavate?

Hlavným nástrojom sociálneho rozvoja, ktorému napomáhame, sú otvorené grantové programy. Zameriavame sa v nich na rozvoj a podporu vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt, integráciu znevýhodnených skupín, rozvoj regiónov, ochranu životného prostredia, podporu dobrovoľníctva a charitatívnych aktivít. Vo všetkých týchto oblastiach sa snažíme reagovať na aktuálne potreby, na základe ktorých nastavujeme kritériá jednotlivých programov. Okrem podpory neziskových organizácií a aktívnych občanov realizujeme aj vlastné výskumné aktivity so zameraním na občiansku spoločnosť a filantropiu, prispievame do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a občiansku spoločnosť. Realizujeme aj projekty orientované na rozvoj nielen firemného, ale aj individuálneho darcovstva.

Menia sa legislatívne tento rok dve percentá z dane?

V tomto roku ostáva možnosť asignácie pre právnické osoby oproti minulému nezmenená. Právnické osoby na to, aby mohli asignovať celé 2 %, musia najneskôr do termínu podania daňového priznania zároveň poskytnúť dar vo výške 0,5 %. Ak tak neurobia, výška asignácie môže byť len 1,5 % dane. Právnické osoby zároveň môžu rozdeliť svoju asignáciu dane medzi viacerých prijímateľov. Fyzické osoby môžu naďalej asignovať 2 % dane z príjmu. Veľkou zmenou je možnosť poukázať až 3 % z dane pre dobrovoľníkov. Pokiaľ ste v roku 2012 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín, a máte o tom potvrdenie, rozhodne by ste to mali využiť.

Bude novelizovaný zákon o verejných zbierkach, ktoré využívajú aj niektoré pacientske organizácie? Je z roku 1973, má 40 rokov…

Potreba nového zákona vzišla priamo od skupiny neziskoviek, ktoré verejné zbierky organizujú. Pomáhame túto skupinu moderovať, a pôsobíme ako kontaktné miesto tejto iniciatívy. Dôvodom je zastaralosť súčasného zákona, z ktorého vyplývajú nezmyselné požiadavky na organizátorov zbierok, a zároveň umožňuje zneužívanie inštitútu verejnej zbierky, čo poškodzuje dobré meno organizácií. Vznikla koordinačná skupina zložená zo zástupcov mimovládok aktívnych v oblasti verejných zbierok, ktorá rokuje s Ministerstvom vnútra o možných zmenách. Po výzve adresovanej ministrovi sa nový zákon dostal do plánu legislatívnych úloh vlády, a mal by byť v parlamente na jeseň tohto roku. Návrh paragrafového znenia by mal byť pripravený do konca februára 2013.

Registrujete v oblasti firemnej filantropie krízu?

Ak máte na mysli toľkokrát spomínanú finančnú krízu, tak áno – nastal mierny pokles vo výške a množstve darov, ktoré firmy počas roku poskytujú. Na druhej strane sa rozvíja firemné dobrovoľníctvo aj povedomie firiem o filantropii. Pro bono (bezplatná) odborná služba má v mnohých prípadoch omnoho väčší dopad ako poskytnuté financie. Firmy k darcovstvu pristupujú omnoho strategickejšie ako v minulosti, a darcovstvo sa stáva súčasťou ich firemnej kultúry.

Možností, ako prispieť, je dnes oveľa viac, ako pred rokom 1993. Poviete nám viac o možnostiach podpory pre ľudí s vážnym ochorením?

Pacientske organizácie majú možnosť využívať rôzne nástroje, či už tradičného, alebo menej tradičného fundraisingu. Väčšina nadácií dnes realizuje grantové programy, v ktorých sa dá uchádzať o podporu na základe presne stanovených podmienok. Ďalšou možnosťou, ako získať potrebné financie, sú už spomínané verejné zbierky. Vývoj nových technológií napomáha aj nášmu sektoru. Žijeme rýchlu dobu, kedy ľudia chcú aj darovať rýchlo a efektívne. Umožňujú im to mechanizmy ako darcovská SMS, alebo online darcovské portály, cez ktoré je možné priamo realizovať platbu. Darcovský portál www.ludialudom.sk umožňuje registrovať výzvu organizáciám aj jednotlivcom. Tento systém je založený na otvorenosti a samoorganizácii. Pre online fundraising neziskových organizácií sme vytvorili nový systém www.darujme.sk, ktorý umožňuje neziskovým organizáciám (zapojeným v systéme) prijímať jednorazové i pravidelné dary, ponúka online databázu aj komunikačný nástroj na budovanie vzťahov s darcami. Podmienky účasti v systéme sú nastavené tak, aby boli dodržané základné požiadavky na transparentnosť, a verejnosť mala prístup k informáciám o tom, čo daná organizácia robí a ako hospodári.

Vydávate publikácie, zborníky, newsletter. Sú verejne dostupné?

Všetky publikácie a štúdie, na ktorých sme sa podieľali, sú dostupné na našej web stránke, prípadne aj v našej knižnici. Na našej stránke v časti knižnica http://www.cpf.sk/sk/kniznica/ nájdete odkazy aj na iné zaujímavé výskumy, weby a študentské práce o darcovstve a treťom sektore, ktoré sú voľne stiahnuteľné. Každého, kto sa o túto tému zaujíma, veľmi radi nasmerujeme k potrebným informáciám. Zaujímavé informácie uverejňujeme priebežne aj na našom Facebooku http://www.facebook.com/cpf.sk.

Na web stránke centra uvádzate, že poskytujete poradenstvo pre tretí sektor. Akou formou?

Žijeme v dobe, kedy sa k väčšine informácií dostávame online. Dôležité informácie o tom, ako založiť občianske združenie, neziskovú organizáciu alebo nadáciu nájdete preto práve na našom webe. Informujeme tu aj o dôležitých udalostiach a legislatívnych zmenách, ktoré ovplyvňujú tretí sektor. No a v neposlednom rade, upozorňujeme na grantové výzvy, ktoré vyhlasujeme my a naši partneri. Venujeme sa aj poradenstvu v oblasti fundraisingu. Konzultácie poskytujeme aj osobne, u nás v kancelárii.

Častý výskyt daru v rozprávkach poukazuje na skutočnosť, aký významný je to akt. Čo cítite pri darovaní/obdarovaní vy?

Máte pravdu – dar je jednostranný akt vôle, nie je to obchodný vzťah „niečo za niečo“. A v tom je jeho jedinečnosť, a možno aj preto sa v rozprávkach, ale i v tradíciách či v dávnych spoločnostiach, daru prisudzoval zvláštny význam. Dnes vieme, že aj pri darovaní vzniká reciprocita – je dokázané, že ľudia, ktorí darujú a zdieľajú, majú lepší pocit zo života. Pre nás v CpF je darcovstvo súčasťou našej práce a každodenného života. Dá sa povedať, že sme s týmto významným aktom natoľko zžití, až ho považujeme za samozrejmosť. Naším cieľom je tento pocit šíriť aj medzi ostatných. Veľmi si vážime každého darcu, ktorý s dôverou poskytne financie na podporu aktivít mimovládnych organizácií, na rozvoj kultúry a vzdelania, alebo ľuďom v núdzi. Sme radi, že takýchto ľudí na Slovensku pribúda.

Pridaj komentár