Cesta Slovenska k elektronickému zdravotníctvu – e-Health

Elektronické zdravotníctvo (EZ) alebo e-Health. Významný krok k modernému zdravotníctvu. Vízia, pre ktorej naplnenie sa urobilo na Slovensku už pomerne veľa, no len málo sa o nej napísalo.

Nateraz dôležitá otázka: Vie „bežný“ slovenský pacient, čo je to EZ? A komu by malo (a dobre) slúžiť?

Má pacient dostatok informácií, aby uvítal plnú elektronizáciu zdravotného systému na Slovensku? Predpokladajme, že nie.

Pozrime sa preto na túto problematiku bližšie, vo viacerých článkoch. Tie predstavia slovenským pacientom myšlienku EZ, a ukážu jeho výhody.

Seriál nasledujúcich článkov by mal zároveň slúžiť ako inšpirácia, prečo sa majú slovenskí pacienti o EZ zaujímať, resp. čo môžu sami urobiť pre to, aby sa dočkali jeho skorého zavedenia.

Programové vyhlásenie Vlády SR: Slovensko EZ potrebuje

Pre poriadok si pripomeňme dôležitú časť programového vyhlásenia Vlády SR (z roku 2004), ktoré dosvedčuje, že e-Health sa má stať hlavným pilierom slovenského zdravotníctva.

V programovom vyhlásení sa hovorí, že:

Vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva SR vyvíjajú snahu, aby sa v súlade budovaním informatizácie spoločnosti uviedli do praxe kľúčové prvky informatických riešení aj do zdravotníctva, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou e-Governmentu.

Vláda ďalej vo svojom vyhlásení definuje, že zabezpečí legislatívne a inštitucionálne podmienky na realizáciu informačných a komunikačných systémov, ktoré zásadným spôsobom zlepšia kvalitu, nákladovú efektivitu a časovú dostupnosť služieb.

Vláda sľubuje, že bude podporovať projekt informatizácie zdravotníctva, a postupne realizovať ciele národnej eHealth stratégie, aby sa naplnila vízia moderného zdravotníctva v Slovenskej republike.

Chceme lepšie a modernejšie zdravotníctvo?

Zavedenie EZ na Slovensku je súčasťou nákladného, ale nevyhnutného procesu informatizácie spoločnosti, ktorý u nás prebieha síce s určitým časovým oneskorením, ale v súlade s celoeurópskymi trendmis finančnou podporou EÚ (prostredníctvom fondov a projektov).

Cieľ je jednoduchý: dosiahnuť vyššiu spokojnosť občanov s naším zdravotníctvom (ktoré je financované z verejných zdrojov) a zlepšiť celkovú kvalitu zdravia obyvateľstva – poskytovaním dostupnejších, modernejších, efektívnejších služieb.

Zabezpečenie tohto stavu je pritom nepredstaviteľné bez využívanie informačných technológií. Tie už našli svoje miesto a opodstatnenie vo všetkých sférach súčasnej spoločnosti – v ekonomike, vo výrobe, v školstve, dokonca aj v kultúre.

Preto myslieť si, že zdravotníctvo môže zostať niekde na okraji, či nedotknuteľné, je naivná predstava. Je to podobné, ako keby sme verili, že na diagnostikovanie všetkých chorôb nám vždy bude stačiť fonendoskop.

Menej byrokracie, zdravšie obyvateľstvo

Nezanedbateľným prínosom e-Health-u, by malo byť výrazné zníženie nákladov na administratívnu činnosť zdravotníckych zariadení. Úspory sa dosiahnu aj znižovaním duplicitných vyšetrení, ktorých u nás evidujeme stále veľa.

Navyše, dobre nastavený systém ľahko odhalí fiktívne výkony tých lekárov – „obchodníkov“, pre ktorých liečba chorých nie je jedinou prioritou.

Verejnosť si myslí, že naše zdravotníctvo má väčšie, zásadnejšie problémy, ako elektronizáciu zdravotníctva. Ekonómovia a ľudia z priemyslu si však už dávno uvedomili, že prostriedky výpočtovej techniky sú jediným spôsobom, ako získať prehľad v obrovskom množstve dát.

Z tohto pohľadu je e-Health cesta, ako nezvratný celosvetový proces udomácniť aj v zdravotníctve.

Najmodernejšia výpočtová technika, nové technológie, širokopásmový a všadedostupný internet, to všetko umožní vznik nových foriem zdravotníckych služieb. Všetky zúčastnené strany (pacienti, lekári, poisťovne…) tak budú mať viac relevantných informácií pre rozhodovacie a monitorovacie činnosti.

Zjednodušene – pacient bude ošetrený kvalitnejšie, diagnostikovaný rýchlejšie, a predíde sa mnohým nežiaducim účinkom liečby.

A to už je niečo, čo sa dotýka každého z nás, či už ochorieme „náhodne“ a jednorazovo, alebo sa boríme s ťažkou diagnózou počas celého života.

Prínos pre lekára

Elektronická dokumentácia umožní lekárom využívať programy, ktoré im uľahčia rozhodovanie pri voľbe liečby, liekov, či zdravotníckych pomôcok. A lekári budú mať viac informácií aj pre ďalšiu dôležitú činnosť, ktorá by mala byť základom starostlivosti o každého pacienta – budú môcť účinnejšie pôsobiť v oblasti prevencie!

Ak by niekto namietal, že slovenskí lekári nie sú na také niečo pripravení, ani to neobstojí. Dnes už väčšina lekárov používa prostriedky výpočtovej techniky, a nový systém preto pre nich nebude predstavovať zásadnú zmenu dennej rutiny.

Informovanejší pacient a ochrana osobných údajov

Vďaka EZ sa rozšíri aj možnosť komunikácie so systémom zdravotnej starostlivosti elektronickou cestou. Čo získa pacient? Prístup k svojej zdravotnej dokumentácii (v dohodnutom rozsahu) a lepší prehľad o poskytovaných (a poskytnutých) zdravotníckych službách!

Niektorí lekári sa e-Health-u zatiaľ bránia – vidia v ňom „veľkého brata“, ktorý bude nahliadať do záznamov o ich výkonoch, názoroch, liekových predpisoch a výkonoch smerom k zdravotným poisťovniam.

Ak sa však do procesu vytvárania EZ zapojí dostatočný počet lekárov, sestier, pracovníkov v zdravotníctve a zástupcov pacientov, ktorí budú priebežne pripomienkovať návrhy odborníkov z oblasti informatiky, spoločne vytvoria dielo, ktoré bude zodpovedať požiadavkám všetkých.

Je jasné, že elektronické informácie, ktoré súvisia s naším zdravím, s predpísanými liekmi a liečebnými postupmi, predstavujú citlivé osobné údaje o našich telách a mysliach. Tieto údaje je potrebné chrániť pred zneužitím inými osobami.

Združujúce pacientske organizácie by však mali postupne odbúrať obavy, že informácie môžu byť niekým zneužité, alebo že pre občanov je technika odstrašujúca. Tu pomôže len dôsledná osveta, ktorá dodá EZ nespochybniteľný ľudský rozmer.

e-Health Dánsko

Dobrý príklad z Dánska

Podľa údajov zo štatistík Európskej únie, najďalej sú v elektronizácii zdravotníctva severské štáty, a najmä Dánsko. To je žiarivým príkladom pre všetky krajiny. Aj slovenskí informatici často konzultujú svoje národné špecifické riešenia s kolegami z Dánskeho kráľovstva, a snažia sa tak vyhnúť nesprávnymneúčinným byrokratickým metódam.

Skúsenosti z Dánska zároveň ukazujú, že aj keď sú zdravotné dáta pacientov už vyše 15 rokov v centrálnych dátových úložiskách (dostupných na internete), sú dobre chránené, a dodnes nebol zaznamenaný významný únik citlivých osobných dát občanov zo systému.

Urobíme dôležitý krok k e-Health?

Slovensko je malá krajina, počtom obyvateľstva porovnateľná s Dánskom. V súvislosti s budovaním EZ je to veľká výhoda.

Ešte lepšou správou je, že patríme medzi krajiny s najvyšším počtom internetových pripojení na hlavu – dávno už teda nie sme národ roľníkov, za aký nás stále považuje nejedna krajina západného sveta.

Disponujeme tiež množstvom schopných ľudí z oblasti výpočtovej techniky a vývoja nových technológií. Väčšina z nich pracuje na Slovensku – a mnohí nemajú ani tridsať rokov. To by nás mohlo naplniť sebavedomím.

Elektronizácia nášho zdravotníctva nemusí byť nesplniteľným snom. V niektorých krajinách to už dokázali. U nás to chce pochopenie stavu nášho zdravotníctva, resp. spoluprácu tých, ktorých na projekte e-Health už pracujú, s tými, ktorých sa najviac týka – so slovenskými pacientmi.

Všetci spolu potom máme šancu, že zabezpečíme pre seba a svojich potomkov zdravotnú starostlivosť na úrovni najvyspelejších krajín sveta.

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár