Ako si vybaviť preukaz ŤZP: Dodržte správny postup

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Ťažké zdravotné postihnutie (ŤZP) je zjednodušene povedané zdravotné a sociálne znevýhodnenie, ktoré má chorý človek v porovnaní so zdravým človekom rovnakého veku alebo pohlavia.

Mnohí ťažko zdravotne postihnutí nevedia, na ktorú inštitúciu sa môžu obrátiť, koho majú požiadať a kde sa informovať o tom, ako by mohli zmierniť svoje sociálne znevýhodnenie.

Na nasledujúcich riadkov vám prinášame podrobný manuál, ako máte postupovať pri vybavovaní preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (FO s ŤZP).

Kde začať? Ako požiadať o preukaz ŤZP?

Prvou zastávkou je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (v mieste trvalého bydliska alebo v mieste prechodného bydliska).

Na oddelení posudkových činností dostanete formulár žiadosti o vyhotovenie preukazu FO s ŤZP a formulár pre obvodného lekára.

Na žiadosti je potrebné podčiarknuť, či chcete preukaz bez sprievodcu, alebo so sprievodcom.

Lekárska správa

Keďže sa bude komplexne posudzovať váš zdravotný stav, musíte doložiť odborné lekárske nálezy, nie staršie ako 6 mesiacov. Na lekárskom náleze musí byť viditeľná pečiatka a podpis lekára.

Svojho odborného lekára informujte, že si chcete podať žiadosť o vydanie preukazu FO s ŤZP. Ak potrebujete sprievodcu, požiadajte ho, aby v odbornom posudku zdôvodnil, prečo ste naňho odkázaný.

Vyplnenú žiadosť (spolu s odbornými lekárskymi nálezmi a vyplneným formulárom od obvodného lekára) odneste na posudkové oddelenie ÚPSVaR.

Od podania žiadosti plynie 30-dňová lehota na vydanie lekárskeho posudku a 15-dňová lehota na vydanie rozhodnutia o priznaní, alebo nepriznaní preukazu FO s ŤZP.

Základnou podmienkou pre vyhotovenie preukazu je miera funkčnej poruchy ťažkého zdravotného postihnutia, a to najmenej 50 %. Táto miera je uvedená v rozhodnutí o priznaní preukazu FO s ŤZP, alebo FO s ŤZP so sprievodcom.

Mieru funkčnej poruchy určí posudkový lekár (podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a to na základe diagnóz, uvedených v odborných lekárskych nálezoch, ktoré ste doložili k žiadosti.

preukaz ŤZP ako si podať žiadosť

Upozornenie!

Ak doložíte k žiadosti iba lekárske nálezy z vykonanej kontrolnej lekárskej prehliadky a nekomplexné lekárske nálezy od odborného lekára, môže sa stať, že vám bude doručené rozhodnutie o nepriznaní preukazu FO s ŤZP.

Bolo vám doručené rozhodnutie o priznaní preukazu FO s ŤZP?

Preukazy sa vydávajú na základe právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je fyzická osoba s ŤZP odkázaná aj na sprievodcu, vyhotoví sa jej preukaz ŤZP so sprievodcom.

Právoplatnosť rozhodnutia

Rozhodnutie o priznaní preukazu FO s ŤZP je právoplatné na 15. deň od jeho doručenia. Ak pripadne 15. deň od prevzatia na deň pracovného pokoja, či na deň pracovného voľna,  rozhodnutie je právoplatné na nasledujúci pracovný deň.

Bolo vám doručené rozhodnutie o nepriznaní preukazu FO s ŤZP?

Posudkový lekár vám (na základe predložených lekárskych nálezov) určil mieru funkčnej poruchy menej ako 50 %.

V takomto prípade máte možnosť podať odvolanie do 15 dní od prevzatia rozhodnutia.

Odvolanie je potrebné doručiť tomu úradu, ktorý rozhodnutie vydal, a to osobne, alebo poštou.

Nie ste spokojní s rozhodnutím? Odvolajte sa!

Pri odvolaní je dôležitá pečiatka s dátumom odoslania (z pošty). Podané odvolanie musí obsahovať informáciu, voči akému rozhodnutiu sa odvolávate, aj číslo rozhodnutia. Svoje odvolanie by ste mali aj patrične odôvodniť. K odvolaniu môžete priložiť aj nové lekárske nálezy.

ÚPSVaR vám môže vyhovieť v plnom rozsahu (v tzv. autoremedúre), a to do 30 dní od podania odvolania voči nepriznaniu preukazu FO s ŤZP. Ak sa tak nestane, celá spisová dokumentácia oddelenia posudkových činností sa zasiela na druhostupňový orgán, t.j. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste pôsobnosti vášho kraja.

Ústredie môže nanovo rozhodnúť, a to na základe lekárskych nálezov, ktoré sa nachádzajú v odvolacej spisovej dokumentácii, prípadne vás môže vyzvať, aby ste svoje odvolanie doplnili.

Odvolací orgán môže napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu potvrdiť v plnom rozsahu, ale môže ho aj zrušiť a vrátiť na nové konanie (naspäť „do rúk“ úradu, ktorý rozhodnutie o nepriznaní vydal).

preukaz ťzp fotografia

Mali by ste mali vedieť, že…

  • na vyhotovenie preukazu je potrebné doložiť aktuálnu fotografiu s rozmermi 3 x 4 cm a platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
  • každá zmena (strata, odcudzenie, zničenie) preukazu musí byť nahlásená na ÚPSVaR, ktorý preukaz vydal. Zneužitie preukazu je trestné!
  • preukazy FO s ZŤP a preukazy FO s ZŤP-S sú platné len s predloženým občianskym preukazom,
  • „červený pásik“ na preukaze fyzickej osoby s ŤZP-S znamená, že ste odkázaný na sprievodcu.
  • preukaz FO s ŤZP-S so zrakovým postihnutím (praktická alebo úplná slepota oboch očí) by mal mať na zadnej označenie „blind“,
  • preukaz FO s ŤZP-S so sluchovým postihnutím by mal mať na zadnej strane označenie „deaf“.

V ďalšom článku vám prinesieme zopár užitočných rád, KDE, KEDYAKO môžete tieto preukazy PREDLOŽIŤ a POUŽIŤ.

 

1 odpovedí na “Ako si vybaviť preukaz ŤZP: Dodržte správny postup

Pridaj komentár