Zdravotnícka štatistika oslavuje dôležitý míľnik svojej histórie

Bratislava  –  Národné centrum zdravotníckych informácií si 21. júla 2012 pripomenulo 60. výročie vzniku prvého samostatného Strediska pre zdravotnícku štatistiku. Ide o významný míľnik v histórii zdravotníckej štatistiky. Práve uvedené stredisko zastrešilo dovtedy roztrúsené zbieranie a vyhodnocovanie prvotných dôležitých informácií o zdravotníctve, zdravotnom stave obyvateľov a postupne rozširovalo štatistické zisťovania. Dodnes sa tak zozbieral a spracoval nevyčísliteľný počet údajov týkajúcich sa napríklad zdravotného stavu Slovákov, činnosti zdravotníckych zariadení, údajov o počte a liečbe hospitalizovaných a mnoho ďalších, vďaka čomu môžeme dnes z bohatých archívov vyberať neoceniteľné informácie dokonca až z predvojnového obdobia.

Zdravotnícka štatistika na Slovensku má dlhú históriu. Je súčasťou štátnej štatistiky a dôležitým nástrojom zdravotníckej politiky. Pred vznikom Strediska pre zdravotnícku štatistiku sa vybrané údaje o chorobnosti obyvateľstva evidovali v štatistickom oddelení bývalého Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu, ktorý od svojho vzniku v roku 1939 spracovával údaje týkajúce sa prevažne infekčných a pohlavných chorôb, zhubných nádorov, výskytu TBC a pod.

Archívy nám dnes vďaka tomu môžu odkryť zaujímavé údaje dokonca už z roku 1920. Napríklad o počte narodených detí. Kým v roku 1920 sa pri celkovom počte 3 000 500 obyvateľov na Slovensku narodilo približne 97 800 detí, v poslednom zverejnenom období za rok 2011 pri počte 5 397 251 obyvateľov to už bolo cca 60 800 narodených detí.

Postupom času sa rozrastalo aj štatistické sledovanie a od päťdesiatych rokov máme k dispozícii aj ďalšie informácie o nemocniciach, ich vybavení, činnosti a pracovníkoch. Môžeme tak napríklad sledovať, že v roku 1955 mali nemocnice a pôrodnice na Slovensku k dispozícii pre pacientov niečo vyše 20 tis. postelí, pričom priemerná dĺžka hospitalizácie bola takmer 15 dní. V roku 1984 to už bolo takmer 38 tis. nemocničných lôžok, na ktorých hospitalizovaní Slováci strávili priemerne 13 dní. Podľa posledných údajov k 31. 12. 2011 mali naše nemocnice (bez kúpeľných liečební) 32 954  postelí a priemerný ošetrovací čas sa skrátil na 8 dní. Zaujímavý je údaj o počte postelí pripadajúcich na 1 lekárske miesto, kým v roku 1955 to bolo 18,7 postelí,  v roku 2011 na 1 lekárske miesto pripadá 5,8 postelí.

Množstvo všetkých týchto informácií za celé Slovensko sa dlhé roky zbieralo a spracúvalo len ručne. Postupný prechod na „výkonnejšie“ prístroje typu Cellatron, či neskôr Aritma, znamenal doslova prevrat v systéme zberu a spracovania údajov.

Vývojom a modernizáciou techniky sa pre zber a spracovanie údajov začali vyvíjať programové aplikácie na spracovanie štatistických dát. Menila sa štruktúra sledovania ukazovateľov v oblasti zdravotníckej štatistiky, proces zberu a tvorba metodík. Organizácia sa stala partnerom medzinárodných inštitúcií v poskytovaní zdravotníckych informácií a po vstupe Slovenska do EÚ sa zapojila do harmonizácie porovnateľných informácií o zdraví a zdravotníckych systémoch v členských krajinách EÚ.

Okrem zmien techniky prechádzalo stredisko aj zmenami názvov a štatútov. V roku 1960 sa zo Strediska pre zdravotnícku štatistiku stal Ústav zdravotníckej štatistiky. Neskôr, v roku 1982 bol schválený pre ústav nový štatút a zmena názvu na Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky.

Doposiaľ posledná výrazná zmena nastala v roku 2006, kedy vzniklo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. Nové poslanie organizácie je byť profesionálom v oblasti rozvoja zdravotníckej informatiky, štatistiky a elektronizácie zdravotníctva. NCZI zabezpečuje úlohy v oblasti informatizácie a elektronizácie zdravotníctva, štandardizácie informačnej sústavy zdravotníctva, zberu, spracovania a poskytovania zdravotníckych štatistických údajov a poskytovania knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. Taktiež je prevádzkovateľom národných zdravotných registrov a národných administratívnych registrov. Centrum v rámci svojej činnosti spolupracuje s inštitúciami ako sú Štatistický úrad Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad verejného zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ústavy SAV, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícke profesijné a stavovské organizácie, zdravotné poisťovne a lekárske fakulty. Na medzinárodnej úrovni NCZI spolupracuje s WHO, OECD, EUROSTAT a EMCDDA.

Všetky aktuálne informácie o činnosti Národného centra zdravotníckych informácií nájdete na našich webových stránkach www.nczisk.sk alebo www.ezdravotnictvo.sk

Foto: Prístroj Cellatron

Pridaj komentár