Zdravie Slovákov v porovnaní s Európou

Bratislava, 6. máj 2013 – Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vydal bulletin Základné zdravotné indikátory vo WHO európskom regióne 2012 (Core Health Indicators in the WHO European Region 2012). Publikácia prezentuje súbor medzinárodne porovnateľných kľúčových indikátorov za značný počet členských štátov. Aj vďaka činnosti Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré je národným korešpondentom pre WHO, obsahuje materiál údaje za Slovensko. Z publikácie sme vybrali niektoré zaujímavé porovnania.

 

Úmrtia, narodenia, potraty a dĺžka života.

Podľa zverejnených údajov bolo v roku 2010 na Slovensku 12,4 % ľudí z populácie v poproduktívnom veku. Napr.  v Česku to bolo 15,4 %, v Maďarsku 16,7 %, v Poľsku 13,5 % a v Rakúsku 17,7 %. Priemer za EÚ je 17,4 %.

Pri sledovaní miery plodnosti na Slovensku sme v roku 2011 vykázali hodnotu 1,5. Vyššia miera plodnosti je zaznamenaná v Nórsku (1,9), Dánsku a vo Fínsku (1,8). Vysoká miera plodnosti oproti priemeru EÚ (1,6) je na Islande alebo Írsku (2,0). Nižšie hodnoty ako my udávajú naši susedia: Maďarsko (1,2), Poľsko (1,3) aj Česko (1,4).

Počet potratov na 1000 živonarodených detí v roku 2011 predstavoval hodnotu 277,4, čo je vyššie číslo ako EÚ priemer (222,1). Značne vyššie hodnoty ako Slovensko mali Rumuni (526,8), Bulhari (447,7) alebo Švédi (337,8). Nižšie čísla ako priemer EÚ boli v Chorvátsku (105,6), vo Švajčiarsku (137,1) alebo Fínsku (175).

Jeden z hlavných ukazovateľov pohybu obyvateľstva je hrubá miera úmrtnosti. Na Slovensku mala v roku 2010 hodnotu 9,8/1 000 obyvateľov. Rovnakú mieru vykazuje Poľsko. Vyššiu ČR (10,2), Maďarsko (13,5), Ukrajina (15,3) a nižšiu napríklad Rakúsko (9,2), Cyprus a Írsko (6, 1) či Holandsko (8,1).

Porovnaním štandardizovanej miery úmrtnosti podľa príčin smrti vidíme pri úmrtiach na choroby obehovej sústavy (CHOS), že Slovensko s hodnotou  440,2/100 000 obyvateľov má dvakrát vyššiu úmrtnosť na CHOS, ako je  priemer EÚ (220,0). Vysoké hodnoty vykazuje Bulharsko (621,79), Rumunsko (539,8), Litva (494,5) či Lotyšsko (477,6). Najlepšie výsledky spomedzi sledovaných krajín sú v Španielsku (137,6), vo Švajčiarsku (145,0) alebo v Holandsku (146,8).

Zaujímavé údaje sú aj pri porovnávaní priemerného veku dožitia, na Slovensku muži 71,8 rokov a ženy 79,4 rokov. Medzi krajiny, kde je priemerný vek dožitia vyšší, patrí napr. Švajčiarsko (muži – 80,4 a ženy – 85), Cyprus (muži – 79,6 a ženy – 84,1) alebo Švédsko (muži – 79,7 a ženy – 79,4). Krajiny, ktoré majú v tejto súvislosti menšie vyhliadky ako my, sú Ukrajina (muži – 65,2 a ženy – 75,3), Ruská federácia (muži – 63,1 a ženy – 75) či Lotyšsko (muži – 68,6 a ženy – 78,4). Priemer EÚ je u mužov 77,1 a u žien 83 rokov. Slovensko je teda mierne pod priemernou hranicou.

 

HIV, TBC a nové prípady psychických ochorení.

V prípade HIV je počet novo diagnostikovaných osôb na Slovensku pomerne nízky v porovnaní s inými krajinami. V roku 2011 bola incidencia ochorenia v našej krajine 0,9/100 000 obyvateľov, čo je značne pod EÚ priemerom (5,7). Najvyšší výskyt nových prípadov zo sledovaných krajín je uvedený u obyvateľov Ukrajiny (38,1), Estónska (27,3) a Moldavska (20,3).

Výskyt nových prípadov tuberkulózy dosiahol na Slovensku v roku 2011 hodnotu 6,4/100 000 obyvateľov. Pre porovnanie, priemer EÚ bol 12,2. Vysoké hodnoty sú uvedené za krajiny ako Gruzínsko (101,4), Rumunsko (79,2), Ukrajina (75,2) či Litva (54,2).

Incidencia psychických ochorení na Slovensku na 100 000 obyvateľov v roku 2011 dosiahla hodnotu 1196,7. Najvyššia hodnota spomedzi krajín, ktoré poskytli tieto údaje, bola vykázaná v Estónsku (2057,3). Vysoké hodnoty sú uvádzané aj za Rumunsko (1403,8) alebo Českú republiku (1248). Nízke hodnoty oproti vyššie spomenutým krajinám mali Bulharsko (10,3), Malta (110,2) či Maďarsko (226,8).

 

Nemocnice, financie, fajčenie.

Z oblasti pokrytia a využitia zdravotných služieb v EÚ vyberáme počet nemocníc na 100 000 obyvateľov. Na Slovensku je táto hodnota (2,5) veľmi blízka EÚ priemeru (2,7). Vyšší počet nemocníc na počet obyvateľov vykazujú Cyprus (11, 0), Bielorusko (7,0) alebo Fínsko (5,2).

Priemer celkových nemocničných výdavkov v EÚ, vyjadrené ako % z HDP, dosiahol 9,87 %. Slovensko je mierne pod týmto priemerom s hodnotou 8,8 %. Medzi krajiny, ktoré sú nad priemerom EÚ, zaraďujeme Francúzsko (11,9 %), Moldavsko (11,7 %) či Nemecko (11,6 %). Nižšie percentuálne hodnoty uvádza Ruská federácia (5,1 %), Rumunsko (5,6 %) alebo Cyprus (6 %).

Z rizikových faktorov vyberáme údaje o fajčení tabaku osobami vo veku 15 a viac. V roku 2009 percento fajčiarov z populácie SR bolo 19,4 %, čo je menej ako EÚ priemer (25,8 %). Vyššie percento mali Gréci (32 %), Maďari (31,4 %) aj Španieli (26,2 %). Menšie percento fajčiarov mali vo Švédsku (14,3 %) a na Islande (16 %).

 

Kompletná štatistika a význam pre jednotlivé krajiny.

Význam zberu týchto údajov spočíva hlavne v monitorovaní zdravotnej a socioekonomickej situácie v jednotlivých štátoch, a taktiež v identifikovaní zdravotníckych priorít a potrieb. Porovnateľnosť údajov tiež nabáda členské štáty vytvoriť politické a iné programy pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.

Uvedený bulletin je dostupný na: www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/172724/Core-Health-Indicators-in-the-WHO-European-Region-2012-Eng.pdf.

Ďalšie údaje WHO zo zdravotníckej štatistiky je možné nájsť v databáze Svetovej zdravotníckej organizácie HFA (Health for All) na web stránke: http://data.euro.who.int/hfadb/.

Pridaj komentár