Začala sa kúpacia sezóna na jazerách

Podľa informácií profesora Ivana Rovného, hlavného hygienika SR, do zoznamu vôd určených na kúpanie je pre kúpaciu sezónu 2013 zaradených 33 najvýznamnejších prírodných vodných plôch. Na 20 lokalitách došlo k úprave začiatku tohtoročnej sezóny a na 28 lokalitách k úprave konca kúpacej sezóny.

Lokalita Ružín (obec Košická Belá) má byť v priebehu sezóny znovu otvorená, Veľký Draždiak (v Bratislave) tento rok zaradený nie je. Do zoznamu boli zahrnuté iba prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou a vysokou návštevnosťou. Neznamená to však, že ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody, a naopak, že vody určené na kúpanie budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny.

Vody určené na kúpanie sú zaradené do programu monitorovania podľa európskej smernice. Kúpacia sezóna je obdobie zhruba od júna do septembra; dátum sa upravuje podľa predpovede počasia. Voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda. Vyhlásená je v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou, a využíva ju veľký počet kúpajúcich sa. Zíroveň pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania, alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. Voda je sledovaná podľa požiadaviek smernice o vodách na kúpanie (sleduje sa od roku 2004).

O výsledkoch monitoringu vôd určených na kúpanie sa dočítate v pravidelných týždňových intervaloch, na stránke www.uvzsr.sk.

Pridaj komentár