Téma: Osobná asistencia & jednotný príspevok na odkázanosť

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR zvolala 15. júla 2020 tlačovú konferenciu zástupcov relevantných organizácií, aby sa vyjadrili k predstavenej reforme systému starostlivosti, ktorú prezentovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na tlačovej besede 13. júna 2020.

Nesúhlasíme s podsúvaním názoru, že osobní asistenti dostávajú neprimerane veľa

Minister Milan Krajniak uviedol, že dôvodom na reformu je neprimeraný rozdiel medzi príspevkom na osobnú asistenciu za 12 hodín (1.504,80 €) a odmenou za celodenné opatrovanie (238,37 €).

Vyjadrujeme nesúhlas a pobúrenie, akým zavádzajúcim spôsobom sa prezentoval rozdiel medzi osobnou asistenciou a príspevkom na opatrovanie. Priemerný rozsah hodín osobnej asistencie je 4,5 hodín, čo je suma 564,3 € ako odmena pre osobného asistenta.

Len malé percento užívateľov osobnej asistencie získa rozsah osobnej asistencie viac ako 12 hodín. Sme znepokojení, že samotné MPSVR SR stavia proti sebe skupiny rodinných opatrovateľov a osobných asistentov, užívateľov osobnej asistencie a opatrovaných.“

Mgr. Ján Podhájecký, osobný asistent:

„My, osobní asistenti, nechceme byť a nie sme konkurenciou rodinným opatrovateľom. Práve naopak. Sme tu pre to, aby aj oni mohli žiť vlastný život a nemuseli mať strach, čo bude s ich synom/dcérou po ich smrti. Nezávislý život je cestou a niet pre neho efektívnejšieho, overenejšieho a funkčnejšieho nástroja, akým je osobná asistencia.“

Hodinová sadzba na osobnú asistenciu vo výške 4,18 € pre osobných asistentov nie je prehnaná odmena. Ide o príjem, ktorý treba zdaniť. Práve počas pandémie koronavírusu sa naplno ukázalo, že postavenie osobných asistentov v sociálnom systéme nie je dobré, pretože prepadli všetkými nástrojmi štátnej pomoci pri znižovaní dopadov pandémie.

Zhoršovaním postavenia osobných asistentov, nezvyšovaním odmeny za výkon osobnej asistencie, sa bude počet osobných asistentov znižovať a nebudú mať záujem poskytovať svoje služby.

Mgr. Ján Podhájecký: 

„Pretože bez osobných asistentov nebude existovať ani osobná asistencia.“

Súhlasíme s tvrdením, že opatrovatelia nie sú spravodlivo ohodnotení za svoju prácu

Mgr. Andrey Madunovej z OMD v SR:

„Limity, ktoré spôsobujú, že rodinní opatrovatelia majú rôznymi prepočtami znižovaný príspevok na opatrovanie, nastavilo MPSVR SR. My sme opakovane a dlhodobo pripomienkovali a upozorňovali, že znižovanie príspevku na opatrovanie z dôvodu príjmu a poberania starobného dôchodku nie je spravodlivé a je pre rodinných opatrovateľov diskriminačné.“

Odstránenie limitov pre rodinných opatrovateľov môže MPSVR SR realizovať novelou zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Odmietame tézu „Rovnaká diagnóza = rovnaké peniaze“

Odmietame medicínsky prístup k našim potrebám.

Mgr. Lýdia Brichtová, Sociofórum: „Ide o dávno prekonaný prístup, ktorý neprihliada na sociálne potreby osôb so zdravotným postihnutím. Pred mnohými rokmi sme na Slovensku od medicínskeho modelu upustili a začali sme uplatňovať ľudsko-právny model. Vždy totiž treba prihliadať na potreby a aktivity konkrétneho človeka.“

príspevok na odkázanosť 2
Zdroj foto: AdobeStock.com

Žiadame pri osobnej asistencii zachovať status quo!

Inštitút osobnej asistencie radí SR medzi vyspelé krajiny. Sme jediní v priestore V4, ktorí osobnú asistenciu zakotvili do zákona.

Informácie, ktoré na tlačovej besede MPSVR SR odzneli, vyvolávajú oprávnené obavy a strach u tých užívateľov, ktorí potrebujú väčší rozsah pomoci denne. Práve im pomohla osobná asistencia osamostatniť sa od rodiny. Mnohí totiž žiadnu blízku rodinu nemajú, prípadne im rodina nie je schopná alebo ochotná poskytovať pomoc.

Z vyššie spomenutého vyplýva, že práve táto skupina bude zasiahnutá, pretože sa bude znižovať výška finančného príspevku, ktorý im umožňuje zaplatiť si osobných asistentov a asistentky. Ide o skupinu osôb, ktorých dôsledky postihnutia sú najťažšie.

Osobná asistencia je pre širokú skupinu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím kľúčovým nástrojom, ktorý im pomáha dosahovať vysokú mieru nezávislosti a umožňuje im rozhodovať o sebe a svojom sebaurčení.

Boris Klohna, predseda OZ ZOM, Prešov:

„Dnes som tu ako človek, ktorý sa cíti ohrozený. Je ohrozené moje dýchanie, moje polohovanie, moje vyprázdňovanie. Som odkázaný na pomoc osobných asistentov. Osobná asistencia je efektívny, dlhodobo dobre fungujúci nástroj, ktorý nielen mne zabezpečuje nezávislý život. A aj keď nezávislý život nie je podľa ministra Krajniaka základným ľudským právom a nedá sa vynucovať, pre nás, pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, je to absolútna priorita. Dovolím si tvrdiť, že nezávislý život je pre nás tak podstatný, že ak nie ten, tak radšej žiadny…“

Mgr. Silvia Shahzad z petičného výboru Petície na ochranu inštitútu osobnej asistencie:

„Osobná asistencia tu vo forme, v akej ju poznáme, má svoje miesto. Pre mnoho ľudí predstavuje jediný funkčný nástroj k ich nezávislému životu a pomohla zmeniť životy mnohých ľudí na Slovensku. Naším cieľom je, aby sa zvyšovala kvalita života všetkým, nielen osobám so zdravotným postihnutím, ale aj ich rodinným príslušníkom, či osobným asistentom a asistentkám. Nemali by sme zabúdať na nikoho z nich.“

V občianskej iniciatíve sa spájajú užívatelia a užívateľky osobnej asistencie, osobní asistenti a osobné asistentky a ďalší podporovatelia: https://www.peticie.com/oa.

JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím:

„Zhoršenie prístupu k osobnej asistencii by bolo v rozpore s článkom 19 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Preto ďakujeme ministrovi za ponuku participácie organizácií na sociálnej reforme. Veríme, že to nebude len formálna účasť, ale zmysluplná spolupráca. V článku 4 v odseku 3 Dohovoru sa totiž štát zaväzuje, že bude dôsledne konzultovať všetky zmeny legislatívy týkajúcej sa ľudí so zdravotným postihnutím a bude spolupracovať so zastupujúcimi organizáciami.“

Zrušenie osobnej asistencie by bolo vážnym zásahom do práv ľudí so zdravotným postihnutím a v rozpore s ustanovením článku 19 Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím.

„Vítame ponuku ministra práce, Milana Krajniaka na spoluprácu, s dúfaním, že na ňu vytvorí dostatočný priestor a čas“, uviedol Mgr. Branislav Mamojka, predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Mgr. Tibor Köböl, podpredseda OMD v SR:

„Avizovaný termín spustenia reformy od 1. 7. 2021 je už teraz otázny, vzhľadom na komplikované a časovo náročné medzirezortné pripomienkovanie.“

Účastníci tlačovej konferencie:

  • JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.
  • Mgr. Branislav Mamojka, predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR.
  • Boris Klohna, predseda ZOM Prešov.
  • Mgr. Lýdia Brichtová, Sociofórum.
  • Mgr. Marián Kozák, zástupca Detského klubu zdravotne postihnutých Košice.

Iniciátori Petície za ochranu inštitútu osobnej asistencie:

  • Mgr. Silvia Shahzad – za užívateľov osobnej asistencie.
  • Mgr. Ján Podhájecký – za osobných asistentov.
  • Mgr. Andrea Madunová, predsedníčka Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.
  • Mgr. Tibor Köböl, podpredseda Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.

Príspevok nie je redakčným obsahom portálu Slovenský pacient. Redakcia nezodpovedá za prípadne chyby v príspevku.

Pridaj komentár