Študenti obľubujú fajčenie trávy

Bratislava – Podľa údajov NCZI, ktoré zbiera a spracováva vybrané štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a neštátnych zdravotníckych zariadeniach (Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12), v roku 2010 bola evidovaná najčastejšie užívaná primárna droga u liečených užívateľov drog skupina opiátov (802), z toho najpočetnejší je heroín (594). Druhá najvyššia početnosť bola zaznamenaná v skupine primárnych drog „stimulanciá“ (743), kde jednoznačne u mužov (599), ako aj u žien (132) prevláda užívanie pervitínu. Zvyšuje sa aj počet liečených pacientov (406) užívajúcich ako primárnu drogu cannabis (konope).

Od roka 2006 sa sleduje v štatistickom zisťovaní aj užívanie kombinácie psychoaktívnych látok, v roku 2010 sme zaznamenali 169 prípadov, z toho 32 prípadov u žien. Naďalej prevláda najčastejší spôsob užívania primárnej drogy injekčnou formou. V roku 2010 bolo užívanie drogy injekčne  udaných u 924 prípadov, fajčením 593 a šnupaním 407 u prípadov. Z hľadiska úrovne ukončeného vzdelania vidíme, že najpočetnejšiu skupinu tvoria pacienti s ukončeným základným vzdelaním a so stredným vzdelaním bez maturity (1 708 prípadov). Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalársky titul) malo 11 liečených (9 mužov a 2 ženy), vysokoškolské vzdelanie II. stupňa malo 30 liečených závislých (22 mužov a 8 žien). U 122 ľudí sa stupeň vzdelania nezistil.

Priemerný vek liečených drogovo závislých pacientov užívajúcich primárnu drogu je 27 rokov. Najsilnejšie zastúpenými vekovými kategóriami liečených užívateľov drog boli kategórie  20 – 24 rokov (610), kategória 25 – 29 (575) a veková kategória 30 – 34 s počtom 439 liečených pacientov. Počet  liečených mladistvých – do 14 rokov klesol v sledovanom období od r. 2000 z 28 na 19, počet liečených vo veku od 15-19 rokov  poklesol o viac ako 100 pacientov, v kategórii 20-24 ročných je pokles z 1663 v roku 2000 na 610 v roku 2010. Mierny pokles je aj medzi liečenými 25-29 ročnými z 587 na 575. V kategórii od 30 do 34 rokov sa počty zvýšili zo 161 v roku 2000 na 439 v roku 2010.

V roku 2000 bolo 35-40 ročných závislých liečených 220, v roku 2010 ich bolo 171. Údaje o vyšších vekových kategóriách sa zhromažďujú od roku 2006. Vtedy bolo 40-44 ročných liečených 38, v roku 2010 už 61. Priemerný vek užívateľa heroínu bol 30 rokov, užívateľ kokaínu mal priemerne 31 rokov, užívateľ hypnotík a sedatív mal v priemere 45 rokov.

Najviac hlásených liečených mužov i žien bolo v kategórii nezamestnaných – 1 372 osôb. Pre závislosť od návykových látok sa aj v roku 2010 liečilo viac mužov ako žien.  V roku 2000 bolo liečených závislých mužov takmer 4x viac ako žien, v roku 2010 bol tento pomer o niečo vyšší.

Pridaj komentár