Spokojný pacient je najkrajšie ocenenie

Prvé agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) vznikli v roku 1995. Stali sa neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami. Ich účelom je poskytovať zdravotnícke služby pacientom v domácom prostredí. V tom období založili aj asociáciu ADOS na Slovensku. Vznik agentúr podnietila potreba postarať sa o pacienta, ktorého stav si vyžaduje odbornú pomoc zdravotníckeho pracovníka-po hospitalizácii v nemocnici, po odznení akútneho ochorenia alebo o chronicky chorého pacienta.

 

Ošetrovateľská starostlivosť je dostupná občanom každej vekovej kategórie a poskytujú ju odborne spôsobilé zdravotné sestry. Ide o ošetrovateľskú, teda zdravotnú starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia, to znamená, že výkony sestier z ADOS hradia zdravotné poisťovne. Rozsah ošetrovateľských výkonov je daný príslušnou legislatívou. Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí môže navrhnúť ošetrujúci lekár lôžkového oddelenia nemocnice, lekár odbornej starostlivosti, lekár primárnej starostlivosti. Pracovníčky ADOS sú kvalifi kované zdravotné, detské, ženské sestry a rehabilitačné pracovníčky, často s viacročnou praxou na lôžkových oddeleniach nemocnice, ktorá je zárukou, že ich pomoc je z hľadiska odbornosti na vysokej kvalitatívnej úrovni. Do rozsahu a náplne ich služieb patrí napríklad:
− preväzovanie a ošetrovanie pooperačných rán, preležanín alebo iných poranení,
− aplikácia injekcií, infúzií,
− meranie a sledovanie tlaku krvi,
− odber krvi a biologického materiálu,
− ošetrovateľská rehabilitácia,
− nácvik k sebaobsluhe,
− starostlivosť o chorých s permanentným katétrom,
− starostlivosť o diabetikov a iné odborné ošetrovateľské služby.

Zoznam výkonov, ktoré môžu ADOS poskytovať, sú dohodnuté zmluvne so zdravotnými poisťovňami. V zmluve sú tieto výkony presne defi nované a poisťovne v rámci svojich kontrolných mechanizmov prísne kontrolujú rozsah poskytovaných služieb v teréne. Je to preto, že mnohí pacienti a ich zákonní zástupcovia alebo blízki rodinní príslušníci od sestier očakávajú a vyžadujú aj iné výkony, mimo zdravotníckych. Dožadujú sa upratania, zabezpečenia liekov a bežných nákupov, pomoci pri hygiene a podobne. Takéto služby však tieto zdravotné sestry neposkytujú.

Postup pri zabezpečení služieb začína tým, že lekár informuje agentúru o indikácii pacienta, ktorý má nárok na jej služby. Agentúre zároveň podá stručné informácie o jeho zdravotnom stave. Na základe návrhu zdravotná sestra z ADOS vykonáva zdravotnícky výkon, trebárs aplikuje injekciu a previaže ranu, počas návštevy zhodnotí zdravotný stav pacienta a v prípade potreby informuje lekára. Tým sa jej práca končí. Nepreberá zodpovednosť za starostlivosť v rámci poskytovania sociálnej služby.

Pre úplnosť treba uviesť, že zdravotná sestra z ADOS nezabezpečuje ani zdravotné pomôcky, a ani recepty. To je tiež v kompetencii ošetrujúceho lekára. V prípade záujmu o už spomínané sociálne služby (nie zdravotné) musí pacient alebo jeho zákonný zástupca požiadať príslušný odbor na miestnom alebo mestskom úrade (poskytovanie, zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách patrí do pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov ako verejným poskytovateľom sociálnych služieb, ale tie môžu poskytovať aj iné osoby ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb). Jedným z druhov sociálnych služieb je opatrovateľská služba. Poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II v zmysle prílohy č. 3 k zákonu o sociál – nych službách, ak je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov na základe posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Vyžaduje sa minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy.

Okrem opatrovateľskej služby sa podľa zákona o sociálnych službách poskytujú aj iné druhy sociálnych služieb, a to podľa toho komu, ako, a tiež z akého dôvodu sa poskytujú. Riešia sa nepriaznivé situácie, do ktorých sa môžu fyzické osoby dostať z rôznych dôvodov, či už z toho, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, ale aj z dôvodu dovŕšenia veku pre odchod do dôchodku. Zariadenia sociálnych služieb − zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenia môžu poskytovať okrem sociálnych služieb aj zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa Zákona č. 578/2004 Z. z.

Je veľa domácností a pacientov, ktorí využívajú služby opatrovateliek, pretože v mnohých mestách na Slovensku existuje systém sociálnych služieb. Občan, ktorý má záujem o niektorú zo sociálnych služieb, sa môže informovať na príslušnom miestnom alebo mestskom úrade alebo na vyššom územnom celku. Treba však počítať s tým, že za sociálne služby občan platí, ošetrovateľská starostlivosť z ADOS je bezplatná.

Ponuka sociálnych služieb zahŕňa napríklad:

sebaobslužné úkony − pomoc pri osobnej hygiene, obliekaní a vyzliekaní, kúpaní, vrátane umytia vlasov, pomoc pri presune na lôžko alebo vozík, dovoz alebo donášku obeda, pomoc pri podávaní jedla a pitia,
úkony starostlivosti o domácnosť − umytie riadu, pomoc pri bežnom upratovaní, príprave a varení stravy, pri nákupoch, praní či žehlení,
základné sociálne aktivity − sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavovanie úradných záležitostí a podobne.

Vráťme sa ale k agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viac ako 150 agentúr, v ktorých pracujú predovšetkým zdravotné sestry a rehabilitační pracovníci. Ako zdravotnícke zariadenia poskytujú služby bezplatne. To znamená, že celú prevádzku zabezpečujú len z úhrad od poisťovní. A tie im, žiaľ, neplatia vždy všetko. Zväčša uhrádzajú len výkony, ktoré si vopred zmluvne objednali. Ak teda agentúra prevezme starostlivosť o pacienta, ktorého stav sa postupne zmenil a vyžiada aj poisťovňou nehradené výkony, zdravotné sestry z ADOS to robia zadarmo.

Najväčším problémom existencie ADOS je preto slabé finančné ohodnotenie. Nie je napríklad zohľadnená cena dopravy k pacientovi a už niekoľko rokov zdravotné poisťovne nezvýšili platby za jednotlivé výkony, a tak je pri neustálom zvyšovaní vstupných nákladov mimoriadne náročné zabezpečiť kvalitné služby pre klientov. Práca sestier je v teréne neraz veľmi zložitá. Ide totiž o náročnú prácu nielen z hľadiska odbornosti, ale aj z hľadiska psychickej vyrovnanosti. Mnohí pacienti sú zo svojho zdravotného stavu neraz vo veľmi ťažkej psychickej nepohode, a preto musí byť zdravotná sestra tak trochu aj psychológom. Zároveň sa kladú nároky aj na profesionálnu stránku jej výkonu, pretože sa mnohokrát stretáva s pacientom, ktorý má nie jednu, ale viac vážnych diagnóz. Jej úlohou je komunikovať, edukovať, poradiť a pomôcť. Nie je to vždy jednoduché a mnohé sa zhodnú v názore, že túto náročnú prácu môže vykonávať iba odborne fundovaná zdravotná sestra, ktorá má veľmi rada toto povolanie.

Cieľom Asociácie ADOS je skĺbiť záujmy členských organizácií s legislatívou a predstavou pacienta. Chceme neustále komunikovať s kompetentnými nielen na ministerstve, ale aj v zdravotných poisťovniach. Hľadáme spolu optimálne riešenie a našou snahou je v prvom rade poskytovať kvalitné služby pre tých, ktorí našu prácu každý deň potrebujú. Boli by sme radi, keby zdravotné poisťovne zvýšili ceny výkonov, na základe čoho by ADOS mohli zamestnať viac sestier. Tie by v takom prípade venovali viac času svojim pacientom, čo by určite výrazne pomohlo zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. Ďalšou úlohou asociácie je riešiť s kompetentnými otázku zaťažujúcej a neustále sa zvyšujúcej byrokracie. Je už neúnosná. Agenda, ktorú sestra musí zaznamenať, ju časovo mimoriadne zaťažuje, čo je, samozrejme, na úkor starostlivosti o pacientov, resp. na úkor jej osobného voľného času. Napriek spomínaným negatívam sa všetky sestry zhodnú v názore, že táto práca má celý rad pozitív, ktoré sú motívom k tomu, aby ju robili s láskou a oddanosťou. Spokojný pacient, ktorý vám úprimne ďakuje za odbornú pomoc a psychickú podporu, je najkrajším ocenením, akého sa nám v teréne dostane.

Pridaj komentár