Sex a tínedžeri: Hovorme o tom s nimi

V rámci súčasnej výchovy k manželstvu a rodičovstvu existuje viacero princípov a zásad. Uvádzame tie, ktoré sa pedagógom na školách osvedčili pri výučbe, a môžu byť podnetné aj pre rodičov.

 

1. Sexuálna výchova vychádza z otázok a potrieb žiakov a žiačok: ak sa na niečo pýtajú, musia dostať odpoveď primeranú ich veku a chápaniu. Ak sa nepýtajú, nemusí to znamenať, že nad otázkami tohto charakteru nepremýšľajú.

2. Otázky sa preberajú s prihliadnutím na sféru predpokladaného najbližšieho vývoja. Dnes niečo zamlčíme, a odpoveď si nájdu tínedžeri inde (nie vždy bude pravdivá). Ak predpokladáme, že sú ešte primladí, aby niektoré veci pochopili, tak o rok-dva môže byť už neskoro.

3. Maximalizujte partnerský vzťah. Mladí iba v otvorenom prostredí dôverujú, resp. akceptujú, čo im chceme povedať. Direktívny a autoritatívny prístup to neumožňuje.

4. Sexuálna výchova je dôverná. Dôverné informácie, ktoré odznejú, majú ostať tajomstvom.

5. Výchova má byť postupná, nadväzná, a čo najúplnejšia. Najlepšie je, ak máte jasnú predstavu, akými témami začnete, a prečo a kam smerujete.

6. Mladých vedieme k sebapoznávaniu, porozumeniu iným, čo je cesta k pochopenia ľudskej sexuality. Ten, kto pozná sám seba, rozumie svojim reakciám, a má zdravú sebadôveru. Podobne, ak sa naučí porozumieť iným, bude schopný rešpektovať ich a vážiť si ich.

7. Sexuálna výchova je hlavne sociálna a komunikatívna: využíva predovšetkým rozhovory. Vníma tínedžerov ako plnohodnotné ľudské bytosti.

8. Hovorte mladým ľuďom o intimite, plánovanom rodičovstve, podávajte im podložené informácie o sexuálne prenosných chorobách; príjmu to, a ocenia.

9. Odkrývajte a eliminujte predsudky, nerovnosti, diskriminácie a tabuizáciu, a to vo všetkých oblastiach – rozoberajte s nimi otázku mužsko-ženských vzťahov, rozdelenia rolí, najrôznejšieho sexuálneho správania, resp. správania sexuálnych minorít. Ochrana zdravia a prevencia rizík sú pritom prioritné.

10. Neexistuje nijaký jednoznačný návod, ako postupovať v konkrétnej situácii, s konkrétnym tínedžerom. Keď stojíte pred nimi, zabudnite na všetky teórie, a nechajte sa viesť požiadavkami prítomnej chvíle. Každý dospievajúci je iný, a každá skupina, trieda, hodina je, v istom zmysle, jedinečná a nová.

 

Zdroj: http://sexualnavychova.wordpress.com

Ilustračné foto

Pridaj komentár