Rodičovský príspevok: Kedy a koľko dostanete? Čo pre to musíte urobiť?

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Rodičovský príspevok, materské, rodičovské, prídavok na dieťa. V hovorovej reči používame tieto výrazy v nesprávnych významoch a v skomolených podobách.

Ani vy neviete, čo ktorý pojem znamená? No na druhej strane, chceli by ste vedieť, na čo máte ako rodič nárok? My sa teraz zameriame na rodičovský príspevok.

Čo je to rodičovský príspevok?

Môžete čerpať rodičovský príspevok na viac detí?

Aká je výška rodičovského príspevku?

Kto vypláca rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka – ako spolu súvisia?

Čo je rodičovský príspevok – kto ho vypláca a za akých podmienok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa oprávnenej osobe. Túto dávku vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to do 3 rokov dieťaťa.

Ak však u dieťaťa evidujete dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, čo potvrdzuje detský lekár, môžete požiadať o predĺženie rodičovského príspevku, kým dieťa nedosiahne 6 rokov.

Navyše, ak si podáte žiadosť o rodičovský príspevok vtedy, keď dieťa má napríklad 4 roky, úrad práce vám ho môže vyplatiť 6 mesiacov dozadu.

Samozrejme, musíte to uviesť v žiadosti o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa a všetko zdokladovať lekárskymi nálezmi. Presné znenie v žiadosti: „Chcem posúdiť zdravotný stav môjho dieťaťa spätne, 6 mesiacov dozadu“.

Kto je oprávnený na poberanie rodičovského príspevku?

Spomenuli sme výraz „oprávnená osoba“. Kto je ňou pri vyplácaní príspevku? Povieme si to o kúsok nižšie. Najprv treba pochopiť, že nárok na rodičovský príspevok má len 1rodičov či opatrovníkov.

Kto môže poberať rodičovský príspevok:

 1. Rodič dieťaťa.
 2. Osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti – teda niekto, kto sa plnohodnotne stará o dieťa namiesto rodičov (z rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).
 3. Manžel/ka rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v jednej domácnosti.
 4. Osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

(Celé znenie zákona o rodičovskom príspevku nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/571/.)

rodičovský príspevok 2
Zdroj foto: Stock.adobe.com

O rodičovský príspevok musíme požiadať, nepríde automaticky

Nemôžeme očakávať, že štát nám začne vyplácať rodičovskú príspevok automaticky, hoci na ňu máme nárok. Ak o príspevok nepožiadame, nebudeme ho mať.

Našťastie, dnes si môžeme žiadosť podať aj elektronicky. Viac sa dozviete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/rodicovsky-prispevok/.

Výška rodičovského príspevku v roku 2020:

 • a) 270 eur mesačne,
 • b) 370 eur mesačne, ak ste pred žiadosťou o rodičovský príspevok poberali materské v SR (alebo obdobnú dávku v členskom štáte EÚ).

Výška rodičovského príspevku v roku 2021 bude:

 • a) 275,90 eur mesačne,
 • b) 378,10 eur mesačne, ak ste pred žiadosťou o rodičovský príspevok poberali materské v SR (alebo obdobnú dávku v členskom štáte EÚ).

Ako sa vyráta výška rodičovského príspevku?

Suma rodičovského príspevku sa vždy od 1. januára upravuje, a to jasným koeficientom. Je to rovnaký koeficient, ako keď sa pre ďalší rok stanovuje suma životného minima.

Výšku rodičovského príspevku každoročne vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úplné znenie opatrenia musí byť uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.

Môžete čerpať rodičovský príspevok na dve a viac detí naraz?

V prípade, že máte viac detí vo veku do 3 rokov (alebo do 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav), máte nárok len na 1 rodičovský príspevok, a len jedna osoba z tých, ktoré sa o deti starajú.

Ak sa však ako oprávnená osoba staráte o dvojčatá alebo viacorčatá, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie spolunarodené dieťa.

Pozor! Ak niečo zanedbáte, príspevok sa môže znížiť!

„V prípade, že ako oprávnená osoba nedbáte najmenej 3 za sebou nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa vo vašej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %.“

Rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka

Stále si mnohí rodičia myslia, že by mohli poberať až 3 dávky: „materskú“ „rodičovskú dovolenku“ a ešte aj „rodičovský príspevok“. Je to naozaj tak?

Rodičovská dovolenka je pracovno-právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a nemá žiadny vplyv na nárok, resp. výplatu rodičovského príspevku.

Na rodičovský príspevok máte teda nárok aj počas rodičovskej dovolenky. Príspevok vypláca úrad práce. O rodičovskej dovolenke hovoríme aj vtedy, ak na „materskej“ zostane otec. Túto dávku vypláca Sociálna poisťovňa.

Viac tu: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/pridavok-dieta/.

rodicovsky-prispevok-3
Zdroj foto: AdobeStock.com

Prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku: Čo treba vybaviť?

Budúca mamička nastupuje na materskú dovolenku spravidla 6 týždňov pred očakávaným dátumom pôrodu. Pri komplikáciách je to 8 týždňov pred týmto dňom. Materské vypláca Sociálna poisťovňa.

Materská dovolenka trvá 34 týždňov, pri viacorčatách 43 týždňov. V tomto období máte nárok na „materské“. Po uplynutí materskej dovolenky nasleduje rodičovská dovolenka – poberanie rodičovského príspevku.

Nezabúdajte, že o rodičovský príspevok musíte požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Z „materského“ vás Sociálna poisťovňa odhlási automaticky.

Čo musíte pripojiť k žiadosti o rodičovský príspevok:

 • potvrdenie o nároku na materské dávky „na účely poskytovania rodičovského príspevku“,
 • kópiu rodného listu dieťaťa.

Pri prechode na rodičovskú dovolenku:

 • oznámte skutočnosť v zdravotnej poisťovni,
 • zabezpečte si potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku (ÚPSVAR) a rozhodnutie o ukončení poberania materského (Sociálna poisťovňa).

Bližšie informácie vám poskytne vaša zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (v mieste bydliska).

rodičovský príspevok 4
Zdroj foto: Stock.adobe.com

Kedy vzniká nárok na rodičovskú dovolenku?

Nárok na rodičovskú dovolenku (rodičovský príspevok) získate vtedy, ak o ňu požiadate zamestnávateľa alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Adresát závisí od toho, či ste: zamestnanec, SZČO alebo nezamestnaný/á.

O rodičovskú dovolenku požiadajte ideálne 1 mesiac pred ukončeným „materskej“. Nemusíte o ňu požiadať v nadväznosti na ukončenie poberania materského, ak napríklad nastupujete do práce.

Môžem poberať rodičovský príspevok, keď chcem aj pracovať?

Áno, môžete pracovať, a pritom poberať rodičovský príspevok do 3 rokov dieťaťa. To isté platí až do 6 rokov dieťaťa, ak bol lekárom potvrdený dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Odbornú kontrolu zabezpečila PhDr. Renáta Rusinková, sociálna poradkyňa s 20-ročnou praxou, komunikátorka a prednášateľka pre pacientske skupiny.

Zdroje: employment.gov.sk, slovensko.sk

Pridaj komentár