Pri mozgu je dôležité, kde je nádor lokalizovaný

Nikto nevie, čo spôsobuje nádory na mozgu. Existujú len málo známe rizikové faktory, ktoré stanovil výskum.

Deti, na hlavy ktorých dopadá ionizujúce žiarenie (radiácia), majú vyššie riziko vzniku nádoru mozgu, ako dospelí, a rovnako aj ľudia, ktorí majú vzácne genetické ochorenie (napr. neurofibromatózy, Li‑Fraumeniho syndróm; tvoria iba neveľkú časť chorých).

Vek je ďalším rizikovým faktorom: ľuďom nad 65 rokov je rakovina mozgu diagnostikovaná 4x častejšie, ako tým neskôr narodeným.

Viac o nádoroch mozgu v rozhovore s MUDr.  Kamilom Kolejákom, PhD. (na fotografii), prednostom Neurochirurgickej kliniky v Nitre.

Pán doktor, aké sú slovenské štatistiky?

Výskyt nádorových ochorení mozgu na Slovensku je porovnateľný s údajmi zo svetovej odbornej literatúry. Je však pravda, že incidencia (výskyt) môže byť variabilná v rôznych častiach sveta – pohybuje sa približne od 3 – 19 prípadov/100.000 obyvateľov, v závislosti od typu nádoru, s vrcholom od 5. až po 65. rok života.

Existujú špecifické typy nádorov, ktoré sa vyskytujú práve v detskom veku, s typickou lokalizáciou; niektoré sú typické pre 6. – 7. decénium. V SR a okolitých krajinách sa incidencia nádorov mozgu pohybuje okolo 6 – 7/100. 000 obyv. Stretávame sa s vysoko zhubnými nádormi mozgu vo vyššom veku (multiformný glioblastom), ktoré – napriek všetkej snahe a liečbe – umožňujú maximálne jednoročné prežitie pacienta, po nádory, ktoré pri radikálnej chirurgickej liečbe dokážeme vyliečiť (meningeómy).

Pri mozgu je mimoriadne dôležité, kde je nádor lokalizovaný – preto existujú aj nezhubné alebo pomaly rastúce nádory, ktoré môžu byť „malígne“ svojou lokalizáciou. V liečbe nádorov mozgu zohráva významnú úlohu práve chirurgická liečba a rádioterapia (resp. rádiochirurgia); chemoterapia sa využíva menej často.

Vráťme sa na začiatok. Čo je mozgový nádor? Aké typy existujú?

Nádory mozgu sú neoplázie vyrastajúce z nervových a podporných buniek v mozgu, ako aj z mozgových obalov, ale zaraďujeme k nim aj nepravé nádory centrálneho nervového systému. Nádory mozgu klasifikujeme podľa štruktúr, z ktorých vyrastajú, ale aj podľa ich lokalizácie a biologického správania (tzv. WHO grade, tzv. stupeň I. – IV.).

Prognóza pacienta s nádorom mozgu je závislá od viacerých faktorov. V klinickej praxi patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce tumory gliomy a astrocytomy. Ďalej sú to tumory vyrastajúce z mozgových obalov (meningeómy), hypofyzárne tumory a tumory hlavových nervov (tzv. Schwannomy). Samostatnú skupinu tvoria tzv. sekundárne tumory mozgu – metastázy.

V úvode som spomínala niektoré rizikové faktory vzniku mozgového tumoru. Ktoré sú ďalšie?

Pokiaľ u niektorých typov onkologických ochorení dokážeme elimináciou rizikových faktorov zásadne ovplyvniť výskyt týchto ochorení, alebo dokonca predchádzať týmto ochoreniam (napr. vplyv stravovania na nádorové ochorenia hrubého čreva, fajčenie pri nádoroch pľúc), pre primárne nádorové ochorenia mozgu neexistuje cielená prevencia ani možnosť eliminácie rizikových faktorov, pretože nepoznáme príčinu.

V súčasnosti sa skôr zameriavame na včasnú diagnostiku nádorových ochorení mozgu, ktorá, v niektorých prípadoch, dokáže zásadne ovplyvniť ďalšiu prognózu pacienta, ale v iných, žiaľ, nie.

Štúdie ukazujú, že príznaky mozgového nádoru sú často prehliadané a chybne diagnostikované – ako známky zápalu vedľajších nosových dutín, alebo dokonca migrény. Ktoré sú všeobecné a špecifické symptómy tohto ochorenia?

Každá zmena správania sa, porucha reči, zraku, zhoršenie hybnosti končatín (neurologický deficit), epileptický záchvat, ale aj bolesť hlavy, ktorá sa predtým nevyskytovala, musí byť diagnosticky doriešená (najčastejšie neurológom). Diskrétne zmeny na začiatku ochorenia má práve rodina pacienta alebo najbližšie okolie možnosť zaznamenať oveľa skôr, ako praktický lekár, ktorý strávi s pacientom len krátky čas.

Rozhodujúci význam pre vylúčenie väčšiny nádorov (nie však všetkých) má CT vyšetrenie mozgu (s podaním kontrastnej látky), ktoré z tohto pohľadu považujem za skríningové vyšetrenie. Nevidím dôvod, prečo by mladý pacient nemal skríningovo absolvovať CT vyšetrenie mozgu, napr. pri neutíchajúcej bolesti hlavy, keď každému opitému pacientovi s úrazom hlavy sa, bez váhania, z forenzných dôvodov, robí CT vyšetrenie hlavy.

nadory-na-mozgu

Ako mozgový nádor diagnostikujete?

Ako som spomenul, rozhodujúcu úlohu zohráva CT vyšetrenie. Avšak v súčasnosti už prakticky všetci pacienti s nádorovým ochorením mozgu absolvujú vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Toto vyšetrenie nám upresňuje vzťah tumoru k okolitým štruktúram, približuje nám pôvod tumoru, a teda aj diagnózu, aj keď rozhodujúci význam pre presné stanovenie diagnózy má histologické vyšetrenie.

V špecifických prípadoch dopĺňame ďalšie vyšetrenia, ako je PET – CT (kombinácia rádioizotopového a CT vyšetrenia), vyšetrenie funkčnou magnetickou rezonanciou a podobne.

Prejdime k liečbe. Jej realizácia zrejme závisí od množstva faktorov, a rozhodovanie nie je jednoduché.

Liečba pacienta s nádorovým ochorením mozgu je mimoriadne náročná. Začína sa rozhodnutím, či vôbec je možné ponúknuť pacientovi liečbu – pretože sa stretávame aj so skupinou nádorov, ktoré len bioptujeme (stereotaktická biopsia, výkon, kedy sa po presnom zameraní na CT odoberá vzorka z tumoru pomocou stereotaktického rámu) a nádor ďalej sledujeme, alebo pacient podstúpi rádioterapiu. Väčšinu nádorov však operujeme otvorenou cestou (operačný prístup do lebky – kraniotomia) s cieľom zmenšiť alebo kompletne odstrániť tumoru a získať materiál pre histologické vyšetrenie.

Potom (podľa výsledku) pacient absolvuje rádioterapiu, alebo v špecifických prípadoch (napr. zbytok tumoru v oblasti tureckého sedla) rádiochirurgický zákrok. V niektorých prípadoch sa liečba kombinuje s chemoterapiou.

Rozhodnutie v prospech operačnej liečby je často mimoriadne náročné, pretože pacient nemusí mať (ani pri závažnom stave) výrazné ťažkosti. Realizácia výkonu však môže spôsobiť trvalú ujmu (poškodenie), napriek všetkej snahe lekárov a zásadnému zlepšeniu prognózy.

Preto sa v neurochirurgii vyvíja množstvo špeciálnych prístrojov, ktoré zvyšujú bezpečnosť realizácie výkonu a znižujú riziko poškodenia pacienta. Vybavenie neurochirurgického pracoviska stojí niekoľko sto tisíc eur (mikroskop, navigácia, neuromonitoring).

Sme hrdí, že neurochirurgické pracovisko vo FN Nitra disponuje kompletným technickým vybavením pre realizáciu náročných operačných výkonov v mozgu, porovnateľným s pracoviskami v EÚ.

Kvalita života je dôležitá oblasť klinickej neuroonkológie. Ako sa zmení život pacienta po liečbe?

Život pacienta po operácii nádoru mozgu je determinovaný biologickými vlastnosťami nádoru. Pri benígnych nádoroch, ktoré sa radikálne, chirurgicky odstránia, je možný návrat aj do plnohodnotného života.

V skupine vysoko zhubných nádorov je niekedy doba prežitia niekoľko mesiacov, napriek všetkej snahe zdravotníkov. Súčasný trend v neurochirurgii však smeruje k realizácii takých výkonov, ktoré sa sústreďujú práve na dobrú kvalitu života pacienta – aj keď je dĺžka prežitia limitovaná ochorením.

V laickom povedomí je predstava pacienta s nádorom mozgu asi tá najhoršia predstava o nádorovom ochorení vôbec. Pravdou však je, že pacienti, ktorí trpia na takéto ochorenie, sú „ochránení“ postupnou stratou uvedomenia si práve tejto skutočnosti.

Tento článok vyšiel v tohtoročnom ONKO magazíne číslo 1. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho stiahnuť po kliknutí na obrázok.

baner-dlhy-Onko

Pridaj komentár