Pre mamičky: O zmenách v sociálnych dávkach

Mamičky by mali vedieť, že od 1.1.2014 nastali zmeny vo vyplácaní štátnych sociálnych dávok, a od nového roka sa zmenili aj výšky niektorých dávok.

 

Aké zmeny nastali?

Do jedného príspevku (do jednej dávky) sa zlúčil príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. Pri prvom až tretom pôrode je jeho výška 829,86 Eur. Pri štvrtom pôrode a ďalšom pôrode je výška príspevku 151,37 Eur. Ak sa rodičom narodia dvojčatá (alebo viac detí), zvýšenie príspevku je o 75,69 Eur za každé dieťa.

 

Musí mamička splniť nejaké podmienky, aby tieto príspevky získala?

Mamička musí absolvovať riadnu prenatálnu starostlivosť, a musí mať uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa (s detským lekárom).

Príspevok sa vyplatí iba biologickým rodičom, ktorí majú trvalé bydlisko na Slovensku: na našom území musia skutočne bývať, a musia sa tu zdržiavať; nestačí iba trvalý pobyt, musia tu mať skutočné bývanie, dieťa musí navštevovať škôlku, školu, musí mu byť poskytovaná riadna lekárska starostlivosť a pod.

 

Ak sa rodičom narodilo súčasne viac detí, majú nárok na nejaký príspevok?

Príspevok na viac súčasne narodených detí je od 1.1. 2014 vo výške 110,36 Eur. Rodičom sa príspevok poskytuje vtedy, ak minimálne tri z jeho detí sú vo veku najviac 15 rokov. Príspevok sa poskytuje na každé  dieťa, raz za kalendárny rok.

 

Zmenili sa podmienky aj vo vyplácaní rodičovského príspevku?

Rodičovský príspevok sa od januára 2014 zvýšil na sumu 203,20 Eur.

 

Kedy sa rodičovský príspevok kráti, a komu sa nevypláca?

Suma rodičovského príspevku sa kráti na polovicu, ak si ostatné deti neplnia povinnú školskú dochádzku. Rodičovský príspevok sa od januára 2014 poskytuje cez osobitného príjemcu, ak sa cez neho vypláca dávka v hmotnej núdzi, alebo prídavok na dieťa. Rodičovský príspevok sa neposkytuje rodičom, ktorým bolo staršie dieťa odňaté (úrad práce na také dieťa poskytuje príspevok osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti).

Od januára 2014 je suma rodičovského príspevku pri narodení dvojčiat 254 Eur, pri narodení trojčiat 304,80 Eur.

 

Nastali zmeny aj vo vyplácaní prídavku na dieťa a v príplatku k prídavku na dieťa

Áno. Suma prídavku na dieťa je 23,52 Eur a suma príplatku k prídavku na dieťa je 11,02 Eur. Príplatok k prídavku na dieťa si môžu uplatniť rodičia, ktorí nepoberanú daňový bonus. Nárok na príplatok k prídavku majú rodičia nezaopatrených detí do 25. roku.

 

OHLASOVACIA  POVINNOSŤ

Od 1.2.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 433/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Čo to znamená pre mamičky, ktoré poberajú rodičovský príspevok, alebo sú na materskej?

Ak vaše dieťa dovŕši po 1.2.2014 vek tri roky, vzniká vám tzv. ohlasovacia povinnosť.

 

Kde je potrebné ohlásiť dieťa?

Ohlasovaciu povinnosť si splníte na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska (ten úrad práce, čo vám vypláca prídavok na dieťa). Príslušný formulár potvrdenia vám dajú pracovníci úradu práce na oddelení štátnych sociálnych dávok, alebo si ho môžete nájsť na webovej stránke každého úradu práce, resp. ústredia.

 

Kedy mamička nemusí ohlásiť svoje dieťa na úrad práce?

V zmysle zákona č. 433/Z.z., túto povinnosť nemajú mamičky, ktoré poberajú rodičovský príspevok z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Taktiež sa ohlasovacia povinnosť nedotýka mamičiek, ktoré sú teraz na materskej s jedným dieťaťom, a súčasne majú v starostlivosti dieťa, ktoré bude mať v tom čase tri roky.

Príklad:

V marci 2014 dieťa dovŕši 3 roky. Jeho zdravotný stav mu neumožňuje navštevovať predškolské zariadenie. Mamička z tohto dôvodu požiada úrad práce o predĺžené poberanie rodičovského príspevku. Ohlasovaciu povinnosť si teda nemusí splniť.

 

Čo znamená opätovné nahlásenie dieťaťa na úrad práce?

Pri určitých situáciách existuje povinnosť, opätovne nahlásiť každú zmenu, a to do 8 kalendárnych dní, najmä ak nastane podstatná zmena miesta vo vykonávaní starostlivosti o dieťa: zmena materskej škôlky; dieťa prestane navštevovať materskú škôlku, ale bude oň postarané v domácom prostredí; dieťa bolo v domácom prostredí, ale začalo navštevovať materskú škôlku.

Ohlasovacia povinnosť sa nevzťahuje napríklad na: krátkodobé pobyty detí u starých rodičov či iných príbuzných; krátkodobé dovolenky; absenciu dieťaťa v materskej škôlke z dôvodu choroby a pod.

 

Môže sa stať, že si rodič nesplní ohlasovaciu povinnosť. Čo bude nasledovať?

Ak úrad práce zistí, že nebola splnená ohlasovacia povinnosť a starostlivosť o dieťa neprebieha v súlade so zákonom, jeho pracovníci môžu vykonať kontrolu. Následne (na základe výsledkov sociálneho šetrenia) môže úrad podať podnet na pozastavenie prídavku na dieťa, čím jeho vyplácanie prechádza na osobitného príjemcu.

 

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár