Popradský snem SKSaPA: Chceme vyrovnaný rozpočet

V dňoch 25. – 26.4.2014 sa konal v hoteli Satel v Poprade Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Zúčastnilo sa na ňom 219 delegátov z celého Slovenska.

Na programe Snemu boli dôležité otázky ďalšieho fungovania stavovskej organizácie sestier a pôrodných asistentiek a voľby do jej orgánov – Rady SKSaPA, Kontrolného výboru, Disciplinárnej komisie, ako aj do jednotlivých profesijných rád.

Snem Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek privítal aj hostí z OZSaPA – predsedníčku Moniku Kaveckú, SOZ ZaSS – predsedu Antona Szalaya, z Komory fyzioterapeutov – prezidentku Evu Solčániovú, za Komoru medicínsko-technických pracovníkov – členku rady Veroniku Jaseňovskú.

 

Kritika na adresu bývalej prezidentky

Delegáti Snemu schválili správu o činnosti Komory za rok 2013, a zároveň schválili správu o činnosti Kontrolného výboru komory. Prijatím týchto správ dali delegáti Snemu jasne najavo, že sa už nechcú zaoberať nekonečnými, nič neriešiacimi vyjadreniami bývalej prezidentky komory Márie Lévyovej na rôznych fórach a v rôznych médiách, ktoré iba poškodzujú stavovskú organizáciu, avšak nijakým spôsobom neriešia problémy komory nezlepšujú postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku.

Naopak, ako pozitívum vnímajú delegáti snahu súčasného vedenia komory pri nastavovaní vyrovnaného rozpočtu komory, resp. hľadaní možností redukcie výdavkov komory, či pri prerozdeľovaní členských príspevkov do regionálnych komôr, bez ich zvyšovania.

Prezidentka komory, Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a., na záver poďakovala delegátom za vyslovenú dôveru, a bývalým členom orgánov za ich prínos pre komoru. Zároveň popriala novým členom veľa pracovných úspechov v nasledujúcom volebnom období.

 

Zdroj: SKSaPA

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár