Pomoc v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia

Nikto z nás nevie, kedy sa ocitne v situácii, že bude odkázaný na pomoc iného človeka. Je to veľmi nepríjemná situácia, hlavne ak je reč o celodennej starostlivosti. No určite je to veľmi ťažké aj pre rodinu, ktorá sa musí vysporiadať s rýchlym ochorením blízkeho človeka a s celou situáciou. Nie každý dokáže poskytnúť pomoc (prebaliť, umyť či nakŕmiť chorého…), aj keď s ním súcití a, prirodzene, niekedy to pokladá aj za svoju povinnosť. Preto si priblížime jednotlivé prvky sociálnej pomoci poskytovanej štátom.

Ako požiadať o celodennú starostlivosť?

Štát kompenzuje sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby (ďalej len FO) finančnou výpomocou prostredníctvom peňažných príspevkov. V tomto prípade je to peňažný príspevok na opatrovanie, ktorým štát kompenzuje opatrovníkovi stratu mzdy zo zamestnania. A samozrejme, ak sa prihlási v sociálnej poisťovni, počas tohto obdobia hradí za neho štát aj príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pretože fyzická osoba tým, že vykonáva opatrovanie viac ako 12 hodín denne, nemá možnosť zvýšiť si svoj príjem prostredníctvom zamestnania. O uvedený príspevok môže požiadať aj človek, ktorý nie je s opatrovanou osobou v príbuzenskom pomere, no zdieľa spolu s touto opatrovanou osobou spoločnú domácnosť.

Žiadosť sa podáva osobne na predpísaných tlačivách, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému k miestu trvalého bydliska žiadateľa. K žiadosti je potrebné doložiť vyhlásenie o majetku s overeným podpisom, kde opatrovaná osoba vyhlási, či je alebo nie je vlastníkom majetku v hodnote nad 39 833 eur. Za majetok sa nepovažujú hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré slúžia pre vnútornú potrebu ťažko chorého. (Chorý nemá nárok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v prípade, že je vlastníkom majetku nad uvedenú hodnotu, a ani v prípade, že nemá ťažké zdravotné postihnutie. Stupeň postihnutia určuje posudkový lekár príslušného úradu na základe doložených odborných lekárskych nálezov, nie starších ako 6 mesiacov. Fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím je fyzická osoba, ktorej posudkový lekár určil mieru funkčnej poruchy nad 50 %).

Keďže výška peňažného príspevku na opatrovanie sa odvíja aj od príjmu spoločne posudzovaných osôb (napr. opatrovaného a jeho manželky), je potrebné k žiadosti doložiť príjmy za kalendárny rok, ktorý predchádza roku podania žiadosti. Za príjem sa nepovažuje len zdaniteľný príjem, ale každý príjem okrem príjmov, ktoré sa v zmysle Zákona NR SR č. 447/2008 Zb. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP za príjem nepovažujú (napr. jednorazové štátne dávky, prídavok na dieťa, štipendium, daňový bonus, resocializačný príspevok…)

Uvedenú žiadosť príslušný úrad posúdi v zákonom stanovenej lehote maximálne 90 dní od podania žiadosti (do 60 dní od podania žiadosti je vystavený komplexný posudok pre FO, v ktorom je navrhnutý peňažný príspevok na opatrovanie, a ten ide na schválenie). Rozhodnutie o priznaní príspevku sa ráta od dátumu podania žiadosti. Teda ak bola žiadosť podaná v posledný deň v mesiaci, napríklad 31. mája, peňažný príspevok na opatrovanie je vyplatený za celý kalendárny mesiac, čiže od 1. mája.

Ako sa vyráta výška peňažného príspevku?

Keďže po nečakanej situácii ako pracovný úraz, automobilová nehoda, náhla mozgová príhoda alebo infarkt, ktoré spôsobili chorému ťažké zdravotné postihnutie, sa rodina ocitne vo finančnej kríze, informácia o výške tohto príspevku je pre ňu najsledovanejšia. Jej výpočet závisí od typu žiadateľa, preto si priblížime výpočet na základe jednotlivých príkladov:

1. Žiadateľ má príjem z dôchodku. Manžel je po ťažkej autonehode odkázaný na celodennú pomoc svojej manželky. Manželka je poberateľkou predčasného starobného dôchodku. V prípade, že požiada o tento peňažný príspevok, úrad jej ho bude vyplácať vo výške 46,38 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú FO a 61,22 % sumy životného minima pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ťažkým zdravotným postihnutím. V súčasnosti je to 85,90 eur mesačne pri opatrovaní jednej FO. Každoročnou zmenou životného minima sa tento príspevok môže zvýšiť.

2. Žiadateľ nemá príjem z plného dôchodku. Manžel je po ťažkej autonehode odkázaný na celodennú pomoc svojej manželky. Manželka je nútená vystúpiť z práce a požiadať o uvedený peňažný príspevok. (Tento výpočet je totožný aj v prípade, že manželka je čiastočne invalidnou dôchodkyňou.) Pri výpočte príspevku úrad zoberie do úvahy príjem oboch manželov (zo zamestnania a iných príjmov) za predchádzajúci rok. Ak príjem oboch manželov bol vyšší ako je 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, plná výška peňažného príspevku na opatrovanie – 111,32 % zo sumy životného minima (v súčasnosti ide o čiastku 206,16 eur mesačne) – sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem. Peňažný príspevok sa prepočíta každoročne v mesiaci júl v dôsledku zmeny životného minima.

3. Žiadateľ nemá príjem z plného dôchodku. Vdova je evidovaná na úrade práce, celodenne a riadne opatruje svoju mamku, preto požiada o uvedený príspevok. Nakoľko vdovský a čiastočne invalidný dôchodok nie klasifikovaný u žiadateľa ako stály dôchodok, úrad vypočíta výšku príspevku na základe príjmov opatrovanej mamky a jej manžela za predchádzajúci kalendárny rok. Ak príjem oboch manželov (rodičov žiadateľky) bol vyšší ako je 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, plná výška peňažného príspevku na opatrovanie – 111,32 % zo sumy životného minima – sa zníži o sumu, ktorá prevyšuje tento príjem. Ak sa dcéra stará o dvoch alebo viacerých chorých zároveň, má nárok na 148,42 % zo sumy životného minima, čo je 274,86 eur). V prípade, že mamka má zvýšený dôchodok pre bezvládnosť, výška peňažného príspevku sa zníži aj o túto sumu. Peňažný príspevok sa prepočíta každoročne v mesiaci júl v dôsledku zmeny životného minima.

4. Žiadateľ má príjem z plného dôchodku. Rodičia, ktorí pracujú v zamestnaní, majú zdravotne ťažko postihnuté dieťa, ktorému celodennú starostlivosť poskytuje jeho babka.Dieťa navštevuje aj sociálne zariadenie. Úrad v tomto prípade pri výpočte postupuje podľa bodu 1. Vypláca peňažný príspevok vo výške 46,38 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú FO a 61, 22 % sumy životného minima pri opatrovaní dvoch alebo viacerých chorých s ťažkým zdravotným postihnutím. V súčasnosti je to 85,90 eur mesačne pri opatrovaní jednej FO. Zmenou životného minima každoročne v júli sa tento príspevok prepočíta.

5. Žiadateľ nemá príjem z plného dôchodku. Jeden z rodičov, ktorí majú zdravotne ťažko postihnuté dieťa, je nútený odísť z práce a celodenne ho opatrovať. Dieťa navštevuje sociálne zariadenie v rozsahu viac ako 5 hodín denne. V prípade, že rodič požiada o peňažný príspevok na opatrovanie, úrad zohľadňuje pri výpočte výšky príspevku príjem spoločne posudzovaných osôb (celej rodiny). Ak príjem oboch manželov bol vyšší ako je 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, vyráta sa príspevok nasledovne: Plná výška peňažného príspevku na opatrovanie, teda 98,33 % zo sumy životného minima (v súčasnosti 182,10 eur mesačne), ak navštevuje dieťa sociálne zariadenie viac ako 20 hodín v týždni, sa zníži o sumu, ktorá prevyšuje tento príjem. Ak matka opatruje dve alebo viac osôb zároveň, má nárok na 139,15 % zo sumy životného minima. Príspevok sa však tiež zníži podľa toho, či príjem rodiny presahoval 3-násobok životného minima alebo nie. Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa však môže zvýšiť o 49,80 eura, ak opatrované dieťa je nezaopatreným dieťaťom a rodič v čase opatrovania nemá príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového a výsluhového zabezpečenia. Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak je matka zamestnaná počas hodín, keď je dieťa v sociálnom zariadení a jej príjem zo zamestnania nepresahuje sumu 2-násobku sumy životného minima.

6. Žiadateľ nemá príjem z plného dôchodku. Jeden z rodičov, ktorí majú zdravotne ťažko postihnuté dieťa alebo deti, je odkázaný celodenne opatrovať svoje dieťa. Ak dieťa nenavštevuje sociálne alebo školské zariadenie, alebo ho navštevuje v rozsahu maximálne 20 hodín týždenne, plná výška peňažného príspevku je taká, ako je uvedené v bode 3. V prípade, že rodič opatruje dve a viac detí s ťažkým zdravotným postihnutím, výška príspevku je mesačne 144,71 % sumy životného minima. V súčasnosti je to 267,99 eur. To platí v prípade, ak jedno dieťa navštevuje sociálne zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a druhé dieťa maximálne 20 hodín týždenne.

Peňažný príspevok sa prepočíta každoročne v mesiaci júl v dôsledku zmeny životného minima. Výška životného minima platného do júla 2010 je 185,19 eur. Peňažný príspevok na opatrovanie však nie je možné priznať, ak je zároveň opatrovanému poskytovaná opatrovateľská služba v rozsahu viac ako 8 hodín v mesiaci. (Túto pomoc poskytuje mesto alebo obec, ktoré zamestnávajú odborne spôsobilé opatrovateľky na 8 hodín denne, a preto sa žiadosť podáva v týchto inštitúciách. Opatrovateľka vykonáva činnosti podľa potreby klienta. Za túto službu si klient dopláca.) Príspevok sa tiež nepriznáva v prípade, že chorý využíva služby osobnej asistencie.