Peňažné príspevky z úradu vám môžu pomôcť

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Ak sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny obraciame pripravení, zvyšujeme svoje šance získať potrebnú pomoc bez zbytočných prieťahov.

Je dobré vedieť, ako a v čom môže úrad práce pomôcť, ak máte vy alebo niekto z vašich blízkych zdravotné postihnutie.

Úrad práce môže vyvážiť sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia tým, že vám poskytne peňažné príspevky na skvalitnenie vášho života.

Poskytnutie týchto príspevkov rieši zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia znamená znevýhodnenie, ktoré máte v porovnaní s inými osobami – bez zdravotného postihnutia. Znevýhodnenie vám podrobnejšie vysvetlíme v ďalších odsekoch.

Peňažné príspevky môžu byť jednorazové alebo opakované. Jednorazové môžete využiť napríklad pri nákupe pomôcky alebo úprave bytu.

Opakované peňažné príspevky sa vyplácajú pravidelne raz za mesiac a pokryjú vám pravidelné výdavky, ktoré vyplývajú z vášho zdravotného stavu.

Na čo môžem použiť jednorazové peňažné príspevky?

Máte niekoľko možností, ako jednorazové peňažné príspevky použiť, pokiaľ máte ťažké zdravotné postihnutie:

Peňažné príspevky na kúpu pomôcky, ako sú mechanický alebo elektrický vozík, počítač, prenosná rampa, čítacia lupa, signalizačné zariadenie, kalkulačka s hlasovým výstupom a pod. slúžia na prekonávanie dôsledkov vášho zdravotného postihnutia.

Umožnia vám vykonávať tie činnosti, ktoré by ste inak nemohli vykonávať sám alebo sama, alebo len s neúmernými ťažkosťami.

Pamätajte však, že si nemôžete zakúpiť také zdravotnícke pomôcky, ktoré preplácajú zdravotné poisťovne. Za pomôcku sa považuje aj pes so špeciálnym výcvikom – vodiaci pes, asistenčný pes alebo signálny pes. Z príspevku sa dajú uhradiť náklady nielen na psa, ale aj na jeho špeciálny výcvik.

Peňažné príspevky môžete získať aj na výcvik používania pomôcky, aby ste sa napríklad naučili správne používať špeciálny program pri zrakovom postihnutí.

Vďaka peňažným príspevkom na úpravu pomôcky si viete prispôsobiť pomôcky tak, ako ich potrebujete vy, napríklad špeciálnu opierku chrbta alebo hlavy tak, aby vám presne sedeli.

Peňažné príspevky na opravu pomôcky môžete uplatniť v prípade, že sa vám pokazí vozík, počítač alebo zdvíhacie zariadenie. Zdvíhacie zariadenia môžu vám alebo vašim blízkym pomôcť pri presune. Najznámejšie sú schodolez, stropný zdvihák alebo rôzne schodiskové plošiny a výťahy.

peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnuté osoby
Zdroj foto: Adobestock.com

Môžete získať aj peňažné príspevky  na kúpu osobného motorového vozidla, ktorým sa prepravujete. Môžete ho využiť, ak ste odkázaný/á na individuálnu dopravu.

Podľa zákona ho môžete získať, pokiaľ sa aspoň dva razy do týždňa prepravujete do školy, do práce alebo do zariadenia sociálnych služieb.

Úrad vám môže priznať peňažný príspevok na úpravu auta, keď potrebujete ručne ovládať brzdu a plyn, alebo potrebujete namiesto sedadla vozík, pokiaľ ste odkázaný/á na individuálnu dopravu.

Medzi najčastejšie využívané úpravy auta patria: montáž ručného ovládania, montáž otočného sedadla, úprava auta na prepravovanie osoby na vozíku, montáže rampy na prepravovanie vozíkov a pod. Upraviť možno aj také auto, ktoré nebolo zakúpené z príspevku od úradu.

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na odstránenie všetkých bariér vo vašom byte alebo dome.

Môžete si vďaka tomuto príspevku rozšíriť dvere v byte, vybudovať rampu do domu, upraviť kúpeľňu a toaletu, aby sa vám ľahšie chodilo vo vašom príbytku. Vaše zdravotné postihnutie môže spôsobiť, že sa vo vlastnom dome či byte nemôžete pohybovať bez problémov.

Na čo slúžia opakované peňažné príspevky?

Vďaka opakovaným peňažným príspevkom dokážete zaplatiť svojho osobného asistenta alebo opatrovateľa. Mesačne si môžete hradiť vďaka peňažným príspevkom na zvýšené výdavky svoju špeciálnu stravu (diétnu, v súvislosti napr. s fenylketonúriou, diabetom, cystickou fibrózou, celiakiou a pod. ), hygienu, ošatenie (pri zvýšenom opotrebovaní v súvislosti s vaším zdravotným postihnutím) alebo psa so špeciálnym výcvikom (krmivo a veterinárnu starostlivosť pre vášho psa, ktorý prešiel špeciálnym výcvikom).

Aký je rozdiel medzi opatrovaním a osobnou asistenciou?

Peňažný príspevok na opatrovanie môže poberať len váš blízky rodinný príslušník – napr. rodič, manžel, manželka, dieťa, súrodenec, starý rodič alebo osoba, ktorá s osobou so zdravotným postihnutím býva. Môže to byť aj nie rodinný príslušník, avšak musí mať s vami spoločný trvalý alebo prechodný pobyt.

Tento príspevok sa poskytuje na opatrovanie dieťaťa alebo dospelej osoby. Dieťa musí dovŕšiť 6 rokov a mať ťažké zdravotné postihnutie.

Príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci – napr. sebaobsluha, hygiena, podávanie jedla, starostlivosť o domácnosť, sociálne aktivity a iné. Príspevok sa vypláca osobe, ktorá starostlivosť poskytuje.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje priamo vám, ak máte ťažké zdravotné postihnutie a úrad rozhodol o jeho priznaní. Zoznam činností osobnej asistencie sa nachádza v prílohe zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia: https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/na-stiahnutie

Osobný asistent vám pomôže zostať plnohodnotným členom vašej rodiny, pomôže vám pri samoobslužných činnostiach, prácach v domácnosti, preprave, počas štúdia, ale aj pri trávení voľného času podľa vašich predstáv.

Ak sa rozhodnete pre osobného asistenta, odbremeníte vašu rodinu od starostlivosti o vás a môžete sa cítiť viac samostatný/á a nezávislý/á. Vďaka príspevku z úradu dokážete svojho osobného asistenta zaplatiť.

opakované-peňažné-príspevky
Zdroj foto: Adobestock.com

Kedy máte nárok na čerpanie peňažných príspevkov?

Ak vy alebo vám blízka osoba máte zdravotné postihnutie, môžete požiadať úrad práce o konkrétny príspevok alebo aj niekoľko príspevkov písomne. Tlačivo nájdete tu: https://www.osobnaasistencia.sk/index.php/na-stiahnutie

Aby ste peňažné príspevky dostali, musíte spĺňať určité podmienky. V prvom rade musíte mať ťažké zdravotné postihnutie, pričom o tom nerozhoduje len váš pocit, nakoľko sa cítite chorý/á alebo slabý/á (prípadne ako sa cíti vaša blízka osoba s postihnutím).

Váš zdravotný stav posudzuje posudkový lekár v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Vy mu doručíte lekárske nálezy a prílohy zákona. (Zoznam diagnóz, ktoré sú percentuálne ohodnotené, je prílohou zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.) Posudkový lekár vám určí mieru funkčnej poruchy.

Funkčná porucha znamená nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Ak žiadate o priznanie peňažných príspevkov, musíte mať ťažké zdravotné postihnutie a miera funkčnej poruchy musí byť najmenej 50 %.

peňažný-príspevok-na kúpu pomôcky
Zdroj foto: Adobestock.com

Čo všetko obsahuje komplexný posudok?

 Na základe lekárskeho posudku úrad práce vypracuje komplexný posudok na účely kompenzácie, ktorý obsahuje:

  • mieru vašej funkčnej poruchy,
  • vyjadrenie, že ste osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • sociálne dôsledky vášho ťažkého zdravotného postihnutia,
  • návrh peňažných príspevkov, na ktoré máte nárok,
  • vyjadrenie, či vám vydajú preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu, alebo so sprievodcom,
  • vyjadrenie, či ste odkázaný/á na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  • termín opätovného posúdenia vášho zdravotného stavu,
  • odôvodnenie komplexného posudku.

Komplexný posudok príslušný úrad nevypracúva, ak miera funkčnej poruchy fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 %. V takomto prípade nie ste osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nemáte nárok na peňažné príspevky podľa zákona.

Môžem získať preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím?

Ak miera vašej funkčnej poruchy žiadateľa dosiahne najmenej 50 %, úrad vám automaticky vystaví Preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZP s potrebou sprievodcu.

Tento preukaz môžete využívať na uplatnenie zliav a výhod v doprave, kultúre alebo v oblasti miestnych daní, napríklad zľavnené vstupenky, zvýhodnené cestovné lístky, nižšie správne poplatky a pod.

Na niektoré zľavy (napríklad lístky do divadla) nemusí byť právny nárok a ich uplatnenie závisí od ochoty organizátora podujatia. Je dôležité sa o rozsahu a podmienkach zliav dopredu informovať, či už u prepravcu, alebo organizátora kultúrneho podujatia.

Čo je to parkovací preukaz?

Parkovací preukaz môžete získať jedine vtedy, ak ste odkázaný/á na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Znamená to, že môžete mať výrazné ťažkosti cestovať mestskou hromadnou dopravou a vlakmi a najjednoduchšie cestujete práve vlastným autom.

Môžete mať problémy vystúpiť a nastúpiť do vozidla alebo zvládnuť nejakú situáciu počas jazdy vo vozidle. Problém môžete mať aj s tým, že sa vám nedá dostať na zastávku hromadnej dopravy alebo chodíte na dialýzu či podstupujete onkologickú liečbu. Práve vtedy je najbezpečnejšie cestovať autom.

Vďaka parkovaciemu preukazu môžete parkovať na vyhradených miestach pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Nezabudnite umiestniť svoj preukaz na dobre viditeľnom mieste v aute.

Máte nárok požiadať aj o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky. Viac informácií nájdete na www.eznamka.sk.

V prípade otázok môžete kontaktovať poradcov pôsobiacich v Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR, ktorí vám poskytnú podrobnejšie informácie.

 

 

 

 

Pridaj komentár