OZ SLOVENSKÝ PACIENT na okrúhlom stole o klinických skúškach

Dňa 20. novembra 2012 sa uskutočnil okrúhly stôl Zdravotníckych novín na tému klinických štúdii a inovatívnej liečby. Organizátorom bolo vydavateľstvo Ecopress, a boli sme medzi pozvanými. Podujatie pripadlo na deň pripomienkovania novely zákona č. 362/2011 Z.z. o lieku a zdravotníckych pomôckach v Národnej rade SR. Za zmenu časti tohto zákona sa už niekoľko mesiacov zasadzuje aj OZ SLOVENSKÝ PACIENT.

Náš zástupca, Mgr. Vladimír Halász (na fotografii s mikrofónom), túto skutočnosť vo svojom vystúpení prítomným pripomenul. Povedal, že legislatívna zmena (od 1. decembra 2011) znamenala v praxi ohrozenie klinických štúdií na Slovensku. Podľa získaných informácií, zmenou časti spomenutého zákona došlo k pozastaveniu „náboru“ ďalších pacientov na nové klinické štúdie, a k neotváraniu ďalších štúdií. OZ SLOVENSKÝ PACIENT vzniknutú situáciu už na jar 2012 ponímalo ako reálne ohrozenie predovšetkým ťažko a chronicky chorých pacientov.

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič CsC., dekan Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, upriamil pozornosť na koreláciu výšky financií do zdravotníctva a zvyšovanie veku pacientov. Zdôraznil, že inovatívnosť liečby má priamy vplyv na kvalitu a dĺžku života. Veľmi dôležitým vedľajším aspektom je aj podľa neho príspevok klinických štúdií k zvyšovanie kvality dotknutých pracovísk.

Slovensko patrí v klinických štúdiách medzi najlepšie, teda najspoľahlivejšie krajiny v EÚ. Uviedla to zástupkyňa spoločnosti Quintal, ktorá vykonáva klinické skúšky, uviedla. Slovensko má priaznivý index kvality 0,5. Pre porovnanie, napr. Francúzsko dosahuje index 1,5 (nižšie číslo znamená vyššiu spoľahlivosť výsledkov). V tomto kontexte poznámka RNDr. Jána Sedláka, DrSc., riaditeľa Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, o tom, že Slovensko ako jediná krajina v EÚ nemá tkanivovú banku pre onkologické choroby, vyznieva prinajmenšom zarážajúco.

PharmDr. Rastislav Pullmann, riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky na Ministerstve zdravotníctva SR, potvrdil 3 zmeny, ktoré boli aktuálne v parlamente na schválenie, a vstúpili do platnosti od 1. januára 2013:

1) Zadávateľ klinických štúdií bude hradiť klinickú štúdiu (ako to bolo pred 1.12.2011).
2) Povinnosť hlásenia pre zdravotnú poisťovňu bude povinnosťou skúšajúceho (nie zadávateľa).
3) Dostupnosť inovatívnych (neregistrovaných) liekov (podľa vyhlášky 507/2005).

Organizátori i pozvaní hostia sa všeobecne zhodli na dôležitosti, potrebe a prínose klinických skúšok pre pacientov s rôznymi diagnózami. Ocenili ich význam pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov – predovšetkým kvôli zvyšovaniu kvality a udržateľnosti jednotlivých pracovísk, na ktorých sa klinické skúšky vykonávajú.

Akékoľvek necitlivé rozhodnutia zo strany štátu, bez dôkladnejšieho zvažovania ich významu pre vážne chorých ľudí, by mohli spôsobiť postupný „odchod“ klinických skúšok zo Slovenska. A bolo by to o to smutnejšie, že o nás cudzí vravia, akí sme v tejto disciplíne dobrí. Komu by koniec klinických skúšok na Slovensku prospel? Sme presvedčení, že slovenskému pacientovi nie.

Pridaj komentár