OTS: Okrúhly stôl k antikoncepcii v členských krajinách EÚ

Bratislava 29. marca (TASR-OTS) – V Európskom parlamente sa dnes (28.3.2012) pod záštitou poslankyne Kataríny Neveďalovej konal okrúhly stôl k téme dostupnosti antikoncepcie v členských krajinách Európskej únie. 
Dostupnosť kompletnej ponuky modernej antikoncepcie je jedným zo základných predpokladov uvedenia politiky rodovej rovnosti do praxe. Sloboda voľby a možnosť sa slobodne rozhodovať o svojom tele by mala byť pre každého človeka dostupná v takej miere, v akej to moderná medicína umožňuje. 
Európske inštitúcie by mali presadzovať sexuálne a reprodukčné zdravie nielen navonok pri rozvojových programoch, ale takisto vo vnútorných politikách EÚ. Ak je zabezpečenie prístupu k antikoncepcii vždy jednou zo základných otázok pri poskytovaní rozvojovej pomoci, tak je potrebné ho presadzovať aj v členských krajinách. Samozrejme základom programov sexuálneho a reprodukčného zdravia je vzdelávanie o všetkých možnostiach a dôsledkoch predchádzania neželanému tehotenstvu, ktoré môže byť zdrojom zdravotného rizika a morálnej dilemy pri prípadnej interrupcii. Preto chce Katarína Neveďalová spolu s niektorými ďalšími poslancami zo svojej frakcie (S&D) na najbližšej plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu vyzvať Európsku komisiu, aby začala v tejto veci konať a v prvom rade otvorila verejnú diskusiu k tejto téme. Sexuálne a reprodukčné zdravie už jednoducho nemôže byť v 21. storočí tabu.  
Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je zdravie celkový stav fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody. K tej samozrejme patrí aj možnosť predísť neželanému tehotenstvu. Štúdie dokazujú, že ženy odrádza od používania vhodnej hormonálnej alebo nehormonálnej antikoncepčnej metódy práve nedostatočná informovanosť a cena. Hlavne v novších členských štátoch EÚ je počet párov, ktoré používajú akúkoľvek formu antikoncepcie, alarmujúco nízky. Najohrozenejšou skupinou sú pritom práve ženy balansujúce na hranici chudoby, žijúce v násilných partnerských vzťahoch a ženy z marginalizovaného sociálneho prostredia. Práve týmto ženám v užívaní antikoncepcie bránia finančné dôvody, a ich plodnosť sa využíva ako nástroj na ich ovládanie. Napriek tomu, že zabezpečenie prístupu k vhodnej antikoncepcii je jedným z rozvojových cieľov milénia stanovených OSN, ktorý by mal byť splnený do roku 2015, mnohé členské krajiny EÚ sa tvária, že táto problematika sa týka len rozvojového sveta, čo je zavádzajúce tvrdenie. Dostupnosť všetkých foriem antikoncepcie by mala byť chápaná ako základné právo a zároveň nástroj na podporu rodovej rovnosti, ktorého uplatňovanie nijak nesúvisí s demografickým  vývojom a stupňom rozvoja spoločnosti. Medzi zjednodušeným prístupom k antikoncepcii, počtom interrupcií a poklesom pôrodnosti nie je priama úmera, práve naopak. V krajinách, kde sa prístup k antikoncepcii zjednodušil, klesol výrazne počet umelých prerušení tehotenstva a tento fakt prispel aj k ozdraveniu obyvateľstva. Antikoncepcia sa netýka len obmedzenia otehotnenia, ale takisto je významným nástrojom prevencie HIV a AIDS. Práve používanie kondómov pomáha v rozvojových krajinách znižovať šírenie týchto chorôb.

Pridaj komentár