Ošetrovanie a rehabilitácia v domácom prostredí

Dnes si už pacienti môžu vybrať. V prípade, že ich zdravotný stav nie je natoľko závažný, môžu zostať doma vo svojom prostredí, a byť odborne ošetrovaní.

Zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí im poskytnú Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (skratka ADOS). Ide o zdravotnícke zariadenia, ktoré začali vznikať v polovici 90. rokov, a v súčasnosti je ich asi 200 po celom Slovensku. Väčšina z nich je v mestách, avšak nájdu sa aj na vidieku. Zoznam ADOS nájdete na www.aposs.zzz.sk.

Domáca starostlivosť ADOS je určená pacientom všetkých vekových skupín. Tí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť, a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie či rehabilitáciu, pretože sú čiastočne alebo úplne imobilní.

Hoci väčšina pacientov, ktorých ošetrujú ADOS, je chronicky chorých, domáce ošetrovanie sa poskytuje aj pri náhlych či krátkodobých ochoreniach, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť.

Hlavnou náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť, ale niektoré ADOS poskytujú aj domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu. Táto je určená najmä pacientom pri rôznych chronických ochoreniach pohybového aparátu, alebo po úrazoch, operáciách a cievnych mozgových príhodách.

Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na hradenie zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár, a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu lekár so špecializáciou FBLR.

Zoznam výkonov

Ošetrovateľské a rehabilitačné výkony, ktoré sa vykonávajú v domácom prostredí, určuje Katalóg zdravotných výkonov. K základným výkonom v rámci domáceho ošetrovania patrí: ošetrovanie rán, preležanín, vredov predkolenia, ošetrovanie stómií, podávanie injekcií, podávanie infúzií a starostlivosť o centrálny venózny katéter alebo venóznu linku, starostlivosť o epidurálny katéter, starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou, starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu, cievkovanie (len ženy), starostlivosť o močový katéter.

Okrem nich sa v rámci komplexnej starostlivosti poskytuje aj prevencia vzniku preležanín, polohovanie pacienta, meranie krvného tlaku, pulzu, teploty, nácvik podávania inzulínu, výplach oka, ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta, celotelový liečebný zábal, odbery krvi, moču, výtery hrdla, očistná alebo liečebná klyzma, odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma. Ošetrovanie vykonávajú sestry denne alebo niekoľkokrát do týždňa, počas návštevnej služby u pacientov.

Domácu rehabilitáciu vykonávajú fyzioterapeuti so špecializovaným vzdelaním. K základným výkonom patrí individuálna liečebná telesná výchova, zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov, liečba porúch centrálneho a periférneho systému, mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch, individuálna dychová gymnastika, nácvik kontinencie a cielená odborná inštruktáž.

V odôvodnených prípadoch sa poskytuje aj rehabilitácia pri vrodených alebo získaných poruchách pohybového aparátu u detí a dospelých, kedy sa vykonávajú špeciálne rehabilitačné metódy podľa Bobatha, Vojtu a Kabáta.

Hradenie domácej starostlivosti

Pri splnení podmienok na hradenie zo zdravotného poistenia je komplexná ošetrovateľská starostlivosť hradená čiastočne alebo úplne všetkými zdravotnými poisťovňami; rehabilitačná starostlivosť vykonávaná fyzioterapeutom je hradená len čiastočne, a poskytovanie rehabilitačných výkonov je limitované. V prípade, že pacient potrebuje viac výkonov, ako je hradených z poistenia, môže si túto starostlivosť objednať aj ako samoplatca.

Postup pri žiadosti o domácu ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť

V prípade, že pacient vyžaduje komplexnú domácu ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť, je potrebné, aby sa obrátil na najbližšiu ADOS podľa miesta svojho bydliska. Vedúca sestra ADOS podá podrobnú informáciu o spôsobe objednávania, alebo pacienta navštívi za účelom získania obrazu o jeho zdravotnom stave a ošetrovateľskom či rehabilitačnom probléme, ktorý je potrebné riešiť. Zároveň môže vystaviť návrh na domáce ošetrovanie či rehabilitáciu.

Pacient podpisuje dohodu s ADOS o poskytovaní domácej starostlivosti, ktorá platí 6 a viac mesiacov. V prípade, že si pacient nárokuje na hradenie zo zdravotného poistenia, musí písomný návrh na ADOS potvrdiť všeobecný lekár, u ktorého je pacient registrovaný (v prípade rehabilitácie je to lekár FBLR). Tento návrh má platnosť 3 mesiace.

K návrhu sa dokladajú kópie prepúšťacích správ, alebo iných lekárskych nálezov, ktoré slúžia revíznym lekárom zdravotnej poisťovne na zhodnotenie stavu pacienta a určenie výšky úhrady zo zdravotného poistenia. Prikladá sa tiež kópia preukazu poistenca.

Ak pacient nepotrebuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ale len samostatné výkony, napr. odber alebo injekciu, môže si tieto objedať ako samoplatca. Každá ADOS má pre tieto individuálne výkony cenník.

Viac informácii nájdete na stránke www.osetrovaniedoma.sk alebo www.rehabilitaciadoma.sk

Pridaj komentár