Neziskový sektor opäť raz na križovatke

Účastníci dvojdňovej konferencie neziskových organizácií v Bratislave, vyslovili 30. októbra 2013 odhodlanie obhajovať princípy a hodnoty, ktoré stoja v pozadí nenahraditeľnej práce občianskych organizácií a iniciatív. Sto šesťdesiat prítomných, zastupujúcich takmer 130 mimovládnych neziskových organizácií, podrobne bilancovalo vyše dvojročné pôsobenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a kriticky reflektovalo súčasný stav a výzvy pre budúcnosť. Za OZ SLOVENSKÝ PACIENT sa na konferencii zúčastnili predseda správnej rady Vladimír Halász (na snímke sprava) a projektový manažér združenia Radoslav Herda (na snímke zľava).

Účastníci konferencie ocenili vôľu podpredsedu vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, pod ktorého bol Úrad kompetenčne začlenený, napomáhať tomuto procesu. Vytvoril sa rámec pre komunikáciu a spoluprácu medzi štátom a neziskovým sektorom, pre posilnenie postavenia aktívnych občanov, pre rozvíjanie princípov otvoreného vládnutia, pre dialóg medzi vládou a občanmi. Okrem iného, Úrad splnomocnenca prispel k schváleniu zákona o dobrovoľníctve, ktorý otvoril nové perspektívy pre tento dôležitý rozmer činnosti neziskového sektora. V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa postupne sprístupnilo 200 dátových súborov. V intenzívnej diskusii so zástupcami občianskej spoločnosti, s platformami mimovládnych organizácií a Komorou neziskových organizácií pri Rade vlády pre MNO Úrad prispel k budúcemu programovaniu čerpania eurofondov, a to v podobe návrhu operačného programu Efektívna verejná správa – podpora neziskových organizácií, ktorého naplnenie by umožnilo skvalitniť verejné služby a posilniť kapacity neziskového sektora.

V obsiahlej diskusii priniesli prítomní desiatky príkladov o činnosti stoviek organizácií a desaťtisícok občanov z neziskového sektora, ktorých pozitívne aktivity priaznivo ovplyvňujú život ľudí na Slovensku. Účastníci vyslovili uznanie odchádzajúcemu splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipovi Vagačovi. Zanecháva za sebou rozpracované dielo. Účastníci považujú za kardinálne dôležité zachovať pre budúcnosť: 2% daňovú asignáciu (ako kľúčový zdroj pre pôsobenie neziskových organizácií); udržať kvalitný zákon o slobodnom prístupe k informáciám; zrovnoprávniť verejných a neverejných poskytovateľov verejných služieb; posilniť účasť verejnosti na legislatívnom procese. Bolo prejavené vážne znepokojenie nad tým, že sa tieto ciele nedarí napĺňať, čo môže ohroziť budúcnosť aktívneho, silného, funkčného a spoločensky prospešného neziskového sektora. Účastníci vyslovili odhodlanie obhajovať princípy a hodnoty, ktoré stoja v pozadí týchto cieľov, a urobiť všetko pre to, aby sa postupne dosahovali.

Na konferenciu v jej závere reagoval Vladimír Halász (na fotografii vpravo) z OZ SLOVENSKÝ PACIENT takto: „Prišiel som sem, aby som sa oboznámil hlavne s exekutívou a skúsenosťami tretieho sektora. V pracovnej skupine, ktorá sa týkala štrukturálnych fondov, sme sa uzniesli, že pošleme oficiálny list, adresovaný EK a paralelne aj vláde a verejnosti. Dôvod je ten, že dva roky sa komunikovalo len s vládou a ministerstvami, a nič zásadné sa nedosiahlo. Nejde pritom o podkopávanie suvenerity Slovenska, ale o záchrannú brzdu. Je dobré, že SLOVENSKÝ PACIENT je súčasťou platforiem“.

Jeho kolega Radoslav Herda (na fotografii vľavo) bezprostredne nadviazal: „Mohli sme sa vyjadrovať k témam, konferencia mala workshopový charakter. Osobne si myslím, že štát má patriť občanom v zmysle Ústavy. Bol som zvedavý, aká je „bezmocnosť“ ľudí. Z rozhovorov je poznať, že ľudia na Slovensku majú apatiu, vnímajú to negatívne. Konferencia kvalitne zrkadlí momentálny stav spoločnosti. Zo skupiny, ktorá sa týkala financovania:pripravuje sa nový zákon o charitatívnej reklame. Bude jednoduchší, prehľadnejší pre organizácie, a firmy si to budú môcť odpísať ako nákladovú položku. K Infozákonu: hrozí, že sa vrátime o niekoľko rokov späť. Mala by vzniknúť protikampaň proti šikanovaniu v médiách. Je prijaté Memorandum ohľadom kritérií na dobrý zákon. Treba byť bdelý, aby počas konania boli vznesené závažné pripomienky k zákonu, a aby bol sprevádzaný do úspešného konca – aby nebol znefunkčnený, alebo so zmenenou filozofiou“.

Prítomní sa zhodli, že neziskový sektor sa opäť raz ocitá na križovatke. Jedna z ciest vedie kudržaniu, posilneniu a rozvoju nenahraditeľnej práce občianskych organizácií a iniciatív, v spolupráci a porozumení s osvietenou verejnou správou. Opačným smerom vedú cesty, ktoré rozvoju slovenskej spoločnosti nepomôžu, naopak ho pribrzdia. Účastníci vyzvali predstaviteľov, zodpovedných za rozhodnutia v tejto oblasti, aby k ďalším krokom pristupovali s plnou vážnosťou a vedomím zodpovednosti za priaznivý rozvoj Slovenska.

Pridaj komentár