Na Slovensku najviac „letí“ pervitín a konope

Bratislava, 12. júl 2013 – Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa v minulom roku liečilo celkovo 2 193 užívateľov drog. Počet užívateľov heroínu v liečebniach klesá (až 2,5-krát). Naopak, do popredia sa dostáva užívanie stimulancií (najmä pervitínu; až 2,4-krát). V posledných rokoch tiež mierne narastá počet liečených užívateľov cannabisu.

 

Štyria z desiatich vezmú pervitín, viac šňupania a fajčenia

Podiel užívateľov pervitínu v roku 2012 predstavoval 40 % z liečených užívateľov drog. Podiel užívateľov heroínu a ostatných opiátových drog bol 24 %. V posledných rokoch mierne narastá počet liečených zo zneužívania cannabisu, v roku 2012 ich bolo takmer 20%.

Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy je injekčné podanie a fajčenie. V poslednom desaťročí sledujeme znižovanie injekčného spôsobu užitia drogy, čo súvisí aj so znižovaním užívania heroínu. Injekčný spôsob užitia drogy klesol z počtu 1 051 osôb v roku 2003 na 660 osôb v roku 2012. Mierne sa zvyšuje podanie drogy šnupaním a fajčením. Podanie drogy fajčením je spojené hlavne s užívaním cannabisu, šnupanie je najčastejším spôsobom príjmu pervitínu.

 

Drogy najviac chutia mladým, 5-krát častejšie mužom

Liečenými užívateľmi drog sú najmä mladí ľudia vo veku 20 – 34 rokov: tvoria takmer 70 % všetkých liečených. Z tejto skupiny je 85 % mužov. Vo vekovej skupine do 19 rokov sa liečilo 318 osôb (14,5%), z toho do 14 rokov bolo 18 pacientov. Počet všetkých liečených mužov (1 817) v roku 2012 bol takmer 5-násobne vyšší, ako počet liečených žien (376).

Dĺžku pravidelného užívania drog 11 a viac rokov udáva až 731 liečených osôb. Viac ako jednoročné  pravidelné užívanie drog sa objavilo aj pri liečených drogovo závislých vo veku do 15 rokov. Týkalo sa celkovo 18 pacientov.

 

Najviac závislých v Bratislavskom, najmenej v Prešovskom kraji

Podľa územia trvalého pobytu, Bratislavský (571) a Nitriansky (334) kraj majú najväčší počet drogovo závislých pacientov. Najmenej liečených drogovo závislých bolo evidovaných v Prešovskom kraji (92).

Informácie o liečených užívateľoch drog získava Národné centrum zdravotníckych informácií zo zberu a spracovania hlásení o užívateľovi drog liečenom zo závislosti. Hlásenie predkladajú liečebné zariadenia, poskytujúce medicínsku liečbu užívateľom drog prostredníctvom svojich špecializovaných i nešpecializovaných útvarov (vrátane zdravotníckych zariadení iných rezortov), a ďalšie zariadenia, ktoré poskytujú inú, ako medicínsku liečbu (zariadenia sociálnej starostlivosti, pedagogicko-psychologické poradne a pod.).

Podrobnejšie spracované informácie ponúka zverejnená publikácia Národného centra zdravotníckych informácií s názvom „Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2012“.

Pridaj komentár