MZ SR: Nový zákon stanovuje podmienky k úhradám za lieky

Nový zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bratislava 19. júla (TASR) – Národná rada Slovenskej republiky schválila 7. júla 2011 v prvom čítaní a posunula do druhého čítania vládny návrh zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý má nahradiť doterajšiu legislatívnu úpravu týkajúcu sa úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ukotvenú v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Medzi hlavné ciele tohto návrhu zákona patrí:  –     zvýšenie transparentnosti kategorizácie, –     podrobnejšia úprava podmienok úradného určenia cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a následne rozsahu ich úhrad na základe verejného zdravotného poistenia, –     zvýšený dôraz na otázku nákladovej efektívnosti liečby uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, –     zavedenie inovatívnych nástrojov do procesu kategorizácie liekov, –     podpora úspory zdrojov verejného zdravotného poistenia vyplývajúca zo vstupu generických liekov na trh.
Jednou z priorít zákona je zvyšovanie transparentnosti v procesoch kategorizácie a cenotvorby. Základným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa má byť elektronizácia procesov a zverejňovanie žiadostí, podnetov, stanovísk a rozhodnutí na webovom sídle ministerstva. Upravuje sa činnosť kategorizačných komisií a kategorizačných rád, t.j. poradných orgánov vo veciach kategorizácie. Tlak na odbornú činnosť poradných orgánov sa zabezpečuje prostredníctvom povinnosti uviesť v odporúčaní výlučne odborné dôvody a zavedením práva na uvedenie odlišného odborného názoru člena poradného orgánu.
Návrh zákona mení pravidlá pre reguláciu úradne určených cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, keď ich cena od výrobcu alebo dovozcu nemôže prekročiť druhú najnižšiu cenu spomedzi cien v iných členských štátoch Európskej únie. Návrh zákona tiež podrobne upravuje postup samotného procesu tzv. referencovania cien.
Zavádzajú sa nové nástroje liekovej politiky, a to inštitút dočasnej kategorizácie liekov a podmienenej kategorizácie liekov. Cieľom týchto nástrojov je minimalizovať riziká vyplývajúce z nedostatku informácií o účinnosti a bezpečnosti lieku v bežnej terapeutickej praxi, prípadne z neistoty ohľadne budúceho vývoja nákladov na vysoko nákladné lieky. Časť rizika má byť uvedenými opatreniami prenášaná zo zdravotných poisťovní na výrobcov liekov.
Frekvencia vydávania zoznamu kategorizovaných liekov sa ustanovuje na 12-krát ročne, čím sa má zabezpečiť najmä rýchlejší vstup generických liekov do systému úhrad. Súčasne návrh zákona efektívne rieši problematiku takzvaných kategorizačných strát lekární spojených so zmenami cien a úhrad.
Novým prvkom je tiež zavedenie kategorizácie špeciálnych zdravotníckych materiálov, t.j. finančne náročných zdravotníckych pomôcok používaných najmä v rámci ústavnej starostlivosti (napr. náhrady kĺbov, kardiostimulátory). Prostredníctvom vytvorenia jednotného, pravidelne aktualizovaného „cenníka“ týchto zdravotníckych pomôcok sa má prispieť k racionalizácii výdavkov verejného zdravotného poistenia a súčasne odstrániť prípadná netransparentnosť pri vyberaní poplatkov za poskytnutie takýchto pomôcok (ministerstvo kategorizáciou určí hornú hranicu spoluúčasti poistenca).

Pridaj komentár