Medzi pacientom a lekárom by nemali stáť peniaze

Každý rok diagnostikujú 3,2 miliónom Európanov rakovinu, najmä rakovinu prsníka, hrubého čreva a konečníka a pľúc. Hoci výskum a liečba napreduje, rakovina aj naďalej vyvoláva veľké obavy. V rámci niekoľkých projektov EÚ sa zhromažďujú porovnateľné údaje o výskyte rakoviny a jej dôsledkoch, ktoré majú pomôcť nájsť a šíriť vhodné postupy prevencie, diagnostiky, liečby a starostlivosti o chorých v celej EÚ. K aktuálnej téme prevencia proti rakovine na Slovensku sme oslovili tajomníčku Spolku medikov SZU, Teréziu Sedláčkovú.

Do vášho projektu „Zdravie pre každého“ ste tento rok opäť zahrnuli aj prednášky so zameraním na prevenciu v oblasti onkológie. Ktoré témy ste vybrali?

V druhom kole projektu sme do programu zaradili prednášky na tému „Krv a krvinky“, kde sa prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc., zaoberal aj problematikou onkologických ochorení krvi. Okrem toho sa uskutočnila prednáška „Nádory vaječníkov“ s doc. MUDr. Igorom Rusňákom, CSc., mim. prof. V tejto časti sme sa venovali nielen prevencii na úrovni životosprávy a životného štýlu, ale taktiež vyzdvihli potrebu pravidelných prehliadok u gynekológa a obvodného lekára. Verím, že renomovaní odborníci, ktorí tieto prednášky viedli, poskytli návštevníkom náhľad do problematiky, a že sme takto prispeli k zdraviu obyvateľstva.

Plánujete tento rok akciu pre verejnosť „5 minút pre zdravie“?

Určite áno. V kruhu mojich kolegov – medikov, ale aj u verejnosti, mala táto akcia veľký úspech. Myslím si, že nákupné centrum je najlepšie miesto, kde môžeme osloviť uponáhľaných ľudí, ktorí nemajú čas na svoje zdravie, a z rôznych dôvodov ho neriešia. Práve tu sa nám otvorili nové dvere na komunikáciu so širokou verejnosťou, a to chceme využiť najlepšie, ako dokážeme. Preto plánujeme prilákať ešte viac ľudí, ako minulý rok, a rozšírime tiež ponuku tém, ktorým sa budeme venovať.

Aké sú výstupy z projektu „Prvá gynekologická prehliadka“, ktorú ste organizovali s Ligou proti rakovine?

V prvom rade by som chcela povedať, že tento celoslovenský projekt vyšiel z radov martinských medikov, a zapojili sa do neho všetky lekárske fakulty na Slovensku. V priebehu troch septembrových dní sme spoločne navštívili 115 slovenských miest, a preškolených bolo vyše 3 000 dievčat. Bol to naozaj obrovský projekt. Mal veľký úspech aj u dievčat, ktoré sme touto témou zaujali, a ja verím, že budú vďaka tomu zodpovednejšie pristupovať k svojmu zdraviu.

Ponúkate pre študentov medicíny dobrovoľné stáže, napríklad aj v Národnom onkologickom ústave. Je o ne záujem?

Národný onkologický ústav nám umožňuje stážovať na chirurgickom oddelení, a zúčastňovať sa tak na operačných výkonoch rôzneho druhu a rozsahu. Pre nás, študentov, to má nesmierny význam – z hľadiska získavania informácií a skúseností, ktoré nám v škole individuálne ponúknuť nemôžu. Okrem toho, prístup personálu a lekárov k nám je maximálne ústretový, a snažia sa nás „vychovávať“ nielen profesijne, ale aj osobnostne. Preto je o tieto stáže naozaj veľký záujem.

Zúčastňujete sa na kampani, zameranej na darovanie krvi. Pomáhate tým aj onkologickým pacientom?

Národná transfúzna služba, s ktorou spolupracujeme, poskytuje krvné konzervy všetkým nemocniciam, a teda aj onkologickým pacientom. V tejto kampani sa snažíme o zvýšenie povedomia o potrebe darovania krvi všeobecne. Krvná konzerva má určitú dobu „expirácie“, preto prízvukujeme najmä potrebu pravidelného darcovstva. Jednorazové kampane poskytnú veľké množstvo krvi, ktoré je však k dispozícii iba určitú dobu.

Stretli ste sa v priebehu štúdia s onkologickými pacientmi?

S onkologickými pacientmi sa stretávame pravidelne. Sú to pacienti, ktorí sú hospitalizovaní v Národnom onkologickom ústave, kde sme absolvovali časť stáže z chirurgie, internej medicíny a onkológie. Okrem toho, pravidelne sa s nimi stretávame aj v ostatných nemocniciach na interných a chirurgických oddeleniach, a v poslednom čase navštevujeme tiež Detskú fakultnú nemocnicu, kde sú detskí onkologickí pacienti.

Zdravá výživa pomerne významne ovplyvňuje priebeh onkologického ochorenia. Má Spolok medikov Informačné brožúry na túto tému?

Plánovali sme vydať brožúry v rámci projektu „5 minút pre zdravie“, ale kvôli financiám sa nám to nepodarilo. Snažíme sa však propagovať zdravú výživu na našej webovej stránke www.spolokmedikov.szu.sk, a tiež zaradením prednášky „Vieš, čo ješ?“ do projektu „Zdravie pre každého“. Verím, že v ďalšom ročníku „5 minút pre zdravie“ sa nám to podarí.

Venujete sa otázke pasívneho fajčenia. Viete ho zmerať?

Spolok medikov SZU má k dispozícii prístroj na meranie oxidu uhoľnatého v dychu, ktorý si môžeme na rôzne akcie zapožičať. Oxid uhoľnatý je toxická látka, ktorá sa uvoľňuje nedokonalým spaľovaním tabaku a tabakového papiera. Jeho hladina vo vydychovanom vzduchu nám objektívne preukáže expozíciu cigaretovému dymu – aktívnu, ako aj pasívnu.

Čo ste sa dočítali v skriptách o komunikácii medzi lekárom a pacientom so závažným ochorením?

V prvom rade je potrebná dôvera pacienta smerom k lekárovi. A tú si lekár získa iba profesionálnym, ale ľudským prístupom. Myslím, že toto je základ všetkého. Pacient má právo vedieť o svojom ochorení, resp. je povinnosťou lekára oboznámiť ho s ním. Avšak, je na skúsenosti, empatii a ľudskosti lekára, akým spôsobom danú informáciu podá. Je to ťažká situácia pre obidve strany, a myslím si, že toto je tá časť medicíny, ktorú nás bude musieť naučiť život. Každý pacient, každé ochorenie, a situácia, v ktorej sa nachádzame, je jedinečná.

Máte svoju predstavu o efektívnom manažmente pacienta všeobecným/odborným lekárom v roku 2014?

Moja predstava efektívneho manažmentu spočíva v tom, že pacient – ako platca zdravotného poistenia – má dostať služby, za ktoré si on, alebo jeho zamestnávateľ, platí. Taktiež lekár – ako poskytovateľ týchto služieb – má byť za svoju prácu a zodpovednosť, ktorú na seba preberá, adekvátne ohodnotený. Ani jedna strana by sa nemala zaoberať ekonomickými otázkami tohto vzťahu. Práve tie vytvárajú medzi pacientom a lekárom nedôveru, nespokojnosť, a uberajú čas, ktorý by mal byť venovaný výlučne zdraviu pacienta. Je však utópiou veriť, že takto budeme fungovať už v roku 2014. Ja ale dúfam, že postupom času sa vzťahy medzi lekármi a pacientmi zlepšia v prospech oboch strán, a znova budeme spoločne tvoriť zdravšiu a spokojnejšiu spoločnosť.

Ďakujem za rozhovor.

Záber je z akcie Spolku „5 minút pre zdravie“.

Pridaj komentár