Liečených užívateľov drog nepribúda

Bratislava 23.11.2011 (NCZI) – Národné centrum zdravotníckych informácií zbiera a spracováva vybrané štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a neštátnych zdravotníckych zariadeniach v roku 2010. Podkladom na spracovanie je Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12, ktoré predkladajú spravodajské jednotky poskytujúce liečbu.
V roku 2010 celkový počet zo závislosti liečených užívateľov drog v SR bol 2 266, v tom počet mužov bol 1 859 a 407 žien. Podiel liečených hlásených užívateľov drog mužov a žien za sledované obdobia je viac‑menej stabilný.
Vo vekovej skupine do 19 rokov bolo v r. 2010 hlásených 340 liečených užívateľov drog. Oproti roku 2009 (312)  ide o nárast 28 osôb. Z celkového počtu liečených užívateľov drog evidujeme vyše 52 % pacientov vo vekovej skupine 20- až 29-ročných. Zo získaných údajov pri porovnávaní dát za posledné roky pribúda aj počet liečených pacientov vo vyšších vekových skupinách.

Priemerný vek závislého liečeného na Slovensku je 27 rokov. Najmladší sú závislí od konope (priemerný vek 23 rokov), nasledujú prchavé látky s priemerným vekom 24 rokov, stimulanciá (najmä pervitín) s priemerným vekom 25 rokov, kombinované psychoaktívne drogy 27. Užívatelia halucinogénov majú v priemere 29 rokov, nasledujú opiáty (hlavne heroín) s priemerným vekom užívateľa 30 rokov, kokaín s vekom 31 rokov, užívateľ hypnotík a sedatív má v priemere 45 rokov.

Podľa územia trvalého bydliska bolo opäť najviac hlásených osôb liečených z drogovej závislosti z Bratislavského kraja (683) a Nitrianskeho kraja (345), podľa okresov je to Bratislava II a Bratislava V a okres Nitra. V počte liečených pacientov z drogovej závislosti je 5 pacientov bez trvalého pobytu v SR.

Počet liečených užívateľov drog síce nevykazuje nárast ale treba pripomenúť, že ide o dobrovoľne liečených v zdravotníckych zariadeniach v SR, teda o tých, ktorí sa už rozhodli skončiť so svojou závislosťou. Preto sú mimoriadne dôležité preventívne aktivity v školách, mimoškolských zariadeniach i aktivity „street-workerov“ v teréne.

Pridaj komentár