Lekára si môžete vybrať sami

Dnes Vám prinášame zopár užitočných informácií o tom, kde a kedy Vám je, resp. nie je lekár alebo zdravotnícke zariadenie povinné poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Z  hľadiska výberu zdravotníckeho zariadenia (poskytovateľa) platí tzv. slobodná voľba lekára, t. j. každý pacient má právo na výber lekára. Právny vzťah medzi lekárom alebo zdravotníckym zariadením a osobou, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Lekár (poskytovateľ) môže pacienta odmietnuť, ak by uzatvorením dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie, alebo ak jeho osobný vzťah k pacientovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie zdravotného stavu pacienta. Z dôvodu prekročenia únosného pracovného zaťaženia však nie je možné odmietnuť pacienta, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v zdravotnom obvode, ktorý má poskytovateľ určený.

Ak poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie dohody a váš zdravotný stav vyžaduje poskytnutie neodkladnej starostlivosti, je lekár povinný neodkladnú starostlivosť poskytnúť. Neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, a bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, ktoré bezprostredne ohrozujú túto osobu alebo jej okolie.

Právo na výber poskytovateľa (slobodnú voľbu lekára) nemá osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, a žiadatelia o azyl. Slobodnú voľbu lekára nemajú tiež príslušníci ozbrojených síl, policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru v prípade, ak im poskytovateľa zdravotnej starostlivosti určil ich služobný orgán alebo služobný úrad.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť, ktorá je uhrádzaná zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, sa poskytuje na základe odporúčania všeobecného lekára. Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje pri poskytovaní ambulantnej špecializovanej gynekologickej starostlivosti a ambulantnej špecializovanej zubnolekárskej starostlivosti (stomatológia). Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje tiež, ak ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, a v prípade dispenzarizácie osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť.

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov. Prvopis dohody je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa poskytne osobe, ktorej sa týka, alebo jej zákonnému zástupcovi. Od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže pacient odstúpiť bez udania dôvodu. Poskytovateľ môže od dohody odstúpiť len z dôvodu prekročenia jeho únosného pracovného zaťaženia, alebo ak jeho osobný vzťah k pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi bráni objektívne hodnotiť zdravotný stav pacienta. Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je účinné prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody. Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu (aktívne a systematickésledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania jej zdravotného stavu), diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Na Slovensku sa poskytuje zdravotná starostlivosť ako ambulantná starostlivosť, ústavná (nemocničná) starostlivosť a lekárenská starostlivosť. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje ako všeobecná ambulantná starostlivosť (v ambulanciách pre dospelých a v ambulanciách pre deti a dorast), špecializovaná ambulantná starostlivosť (gynekologická, zubnolekárska), iná špecializovaná starostlivosť, záchranná zdravotná služba.

Pridaj komentár