Kto pomáha pacientom v Európe?

 

Zaujímalo nás, čo je náplňou európskeho pacientskeho fóra a aké sú priority jeho programu.

Európske pa­cientske fórum (EPF) je orga­nizácia, ktorá zastrešuje pacientske združenia a skupiny, ktoré sa zaoberajú otáz­kami verejného zdravia a pacientskej advokácie v Európe. Ide predo­všetkým o organizácie zastupujúce pacientov so špecifikovanými chro­nickými ochoreniami (Alzheimerova choroba, celiakia, migréna, roztrú­sená skleróza, rakovina prsníka, Parkinsonova choroba a mnohé iné) a národné koalície pa­cientov. EPF zastrešuje celkovo 57 organizácií. Vedie ich deväťčlenný výbor s prezidentom Andersom Olausonom, výkonnou riaditeľkou je Nicola Bedlington (na fotografii). Na 3. celoslovenskej konferencii pacientskych organizácií, ktorá sa konala v marci 2013 v Piešťanoch, Nicola Bedlington vystúpila s prednáškou na tému: Čo sa vieme naučiť od Európy.

Ciele EPF

Na roky 2007 – 2013 si EPF zadalo 5 strategických cieľov:

– rovnaký prístup pre všetkých pacientov v zdravotníc­kej starostlivosti,

– zapojenie pacientov nielen do programov a projektov, ale aj do tvorby politických rozhodnutí,

– zabezpečenie „pacientskeho pohľadu“ pri plánovaní eu­rópskej ekonomiky a vo vývoji zdravotníckej efektivity,

– podpora kontinuálnej činnosti pacientskych organizácií,

– podpora ich jednoty.

Podpora pacientskych organizácií sa v uplynulých rokoch konala v európskom meradle, ale aj na národnej úrovni. Semináre zamerané na regionálne presadzovanie sa konali v r. 2008 v Litve, v r. 2009 v Bulharsku, v r. 2010 v Ma­ďarsku, v r. 2011 v Rumunsku a v r. 2012 v Portugalsku. V roku 2013 sa tieto semináre budú konať v Írsku, pretože to je tento rok predsedajúcou krajinou EPF. Viac stretnutí sa uskutoční aj v Portugalsku (na posilnenie minuloročnej aktivizácie), v Taliansku a Grécku (pretože tieto krajiny sa uchádzajú o predsedajúcu pozíciu), a z „bývalého východ­ného bloku“ sa v roku 2013 plánuje zamerať pozornosť najmä na Maďarsko a Rumunsko.

Strategické stretnutia

Každý rok na jar sa v Bru­seli koná výročné stretnutie zástupcov všetkých člen­ských organizácií. Sloven­sko je nepriamo zastúpené prostredníctvom celoe­urópskych pacientskych organizácií zameraných na dané ochorenia a priamo prostredníctvom Asociácie na ochranu práv pacienta (AOPP). EPF má 41 stálych členov, 11 pridružených a 5 dočasných členov. AOPP je stálym členom EPF.

Každý člen nominuje jed­ného alebo dvoch členov, pričom druhý nominant je pacient vo veku 15 – 25 ro­kov, ak sa organizácia an­gažuje aj v skupine EPF pre mládež. (Skupina pre mlá­dež funguje od roku 2011, a tento rok sa ich stretnutie bude konať v Bulharsku.) Je dôležité sledovať, ako sa EPF venuje edukácii nielen súčasných lídrov pacient­skych organizácií, ale aj výchove ich nasledovníkov v mladej generácii. Na výročnom jarnom stretnutí EPF sa rozhoduje o presnejšom pláne, ako realizovať ciele fóra, roku­je sa o rozpočte, prijímaní a vylúčení členov a pod. Tento rok sa bude konať aj strategické stretnutie, na ktorom sa prijmú nové ciele pre roky 2014 – 2020. Keďže Európske pacient­ske fórum tento rok osla­vuje 10 rokov existencie a tohtoročnou predseda­júcou krajinou je Írsko, v Dubline sa uskutoční aj veľká konferencia EPF zameraná na pacientsku a občiansku angažovanosť.

Čo prinesie rok 2013?

Tohtoročná kampaň EPF nesie názov Európa pa­cientom. Fórum sa aktívne zameria na podporu po­stavenia pacientov a pa­cientskych organizácií, edukáciu a začlenenie pacientov do rozhodo­vania o zdravotníckej politike. Okrem toho sa bude venovať problema­tike zlepšenia zdravotnej starostlivosti, manažova­nia chronických ochorení s dôrazom na pacienta, potrieb pacientov pri inovácii zdravotníckych systémov, práva starších pacientov a aktívnej staro­by, personalizovanej me­dicíny, systému eHealth, zmysluplného zapojenia pacientov v programoch EÚ a viacerým ďalším cieľom. Podrobný plán na rok 2013 nájdete v anglič­tine na stránke Európske­ho pacientskeho fóra:

www.eu-patient.eu.

Kto je Nicola Bedlington?

Výkonná riaditeľka Európskeho pacientskeho fóra (EPF) od jeho založenia v júni 2006. Pracovala ako externá poradkyňa Európskej komisie v otázkach týkajúcich sa zdravotne znevýhodnených občanov a spolupráce s mimovládnymi organizáciami. V 90. rokoch sa stala prvou riaditeľkou Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF). Potom viedla sekretariát asociácie Environmentálne a školské iniciatívy (ENSI). Toto medzivládne združenie vzniklo na podnet OECD na podporu vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja.

Čo je Európske pacientske fórum?

Zastrešujúca organizácia pre európske pacientske organizácie, ktorá sa zameriava na otázky pacientskej advokácie a verejného zdravotníctva. V súčasnosti zastupuje 40 európskych organizácií združujúcich pacientov s chronickými ochoreniami a národné koalície pacientskych združení. Predstavenstvo EPF tvorí 8 členov vrátane predsedu. Organizácia sídli v Bruseli.

Pridaj komentár