Knižnica v ústrety lekárom

Bratislava 21. novembra 2011 (NCZI) – Slovenská lekárska knižnica (SlLK) rozšírila portfólio svojich služieb o unikátnu službu – doručovanie kníh a dokumentov priamo domov, alebo na pracovisko.

Pre používateľa, ktorý býva mimo Bratislavy, postačí, aby si vyhľadal v online katalógu knižnice potrebnú literatúru – knihu, alebo článok z medicínskeho časopisu a zvolil spôsob jeho doručenia. Dokonca ani kvôli registrácii nemusí osobne navštíviť knižnicu. Stačí sa predregistrovať a zaslať vyplnenú prihlášku používateľa overenú mestskou knižnicou alebo notárom v jeho meste.

Služba je rovnako vhodná aj pre Bratislavčanov, ktorí sú pracovne veľmi vyťažení, a radi týmto spôsobom ušetria svoj drahocenný čas.

Naša nová služba sa stretla s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Získavame vďaka nej aj nových registrovaných členov, ktorí si nechávajú zasielať rovnako knihy aj články. Využívajú obidva spôsoby doručenia – dobierkou aj kuriérom, konštatovala PhDr. Marta Žilová, riaditeľka Slovenskej lekárskej knižnice.

Teší nás, že môžeme uľahčiť prístup lekárov a odbornej zdravotníckej verejnosti k medicínskej literatúre, ktorá je nevyhnutná pre ich celoživotné vzdelávanie,“ uviedol Ing. Andrej Orban, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií.

Slovenská lekárska knižnica – súčasť Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) – buduje, uchováva a ochraňuje najkomplexnejšiu zbierku dokumentov národnej produkcie z lekárskych vied, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov.

Vo svojom knižničnom fonde má takmer 150 tisíc dokumentov a 3000 titulov medicínskych časopisov.

Okrem výpožičných služieb poskytuje SlLK aj rešeršné služby, Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS),  Rýchlu informačnú obsahovú službu (RIOS), referenčné služby a akvizičné služby.

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) je verejnou vedeckou knižnicou so zameraním na lekárske vedy a zdravotníctvo. V rámci svojej špecializácie má celoslovenskú pôsobnosť a knižnično-informačné služby poskytuje odbornej a laickej verejnosť.

Poslaním knižnice je uspokojovať informačné potreby a požiadavky používateľov, poskytovať autorizované informácie a relevantné dokumenty z domácich a zahraničných informačných zdrojov, s osobitným zreteľom na kontinuálne celoživotné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako aj zabezpečovať prístup k informáciám z oblasti medicíny a zdravotníctva širokej laickej verejnosti.

Slovenská lekárska knižnica je súčasťou Národného centra zdravotníckych informácií.

www.sllk.sk

Kontakt:

Národné centrum zdravotníckych informácií

02/57 26 91 30

info@nczisks.sk

 

Pridaj komentár