INPROFOOD – Ako posilniť hlas verejnosti pri určovaní priorít výskumu v oblasti potravín a zdravia

EÚ určila potraviny a zdravie za kľúčové priority v reakcii na zvýšenie obezity a s výživou súvisiacich chronických ochorení u svojich obyvateľov. Pokusy o zvýšenie povedomia verejnosti o vhodných spôsoboch zdravého stravovania doteraz neviedli k významným zmenám v štruktúre potravín, nákupu a spotreby. Vývoj účinných opatrení pre zlepšenie situácie je náročná úloha, ktorá si vyžaduje ďalší systematický výskum a inovatívne prístupy. Preto združovanie vedeckej a občianskej spoločnosti je jedným z kľúčových prístupov pri zlepšovaní súčasného stavu, keď mnohé potraviny spôsobujú zdravotné problémy.

Cieľom projektu INPROFOOD, realizovaného v 7. rámcovom programe EÚ, je iniciovať nové formy komunikácie a spolupráce v oblasti výskumu potravín a zdravia, vďaka začleneniu najširšieho spektra aktérov. Projekt by mal posilniť vzájomnú spoluprácu medzi vedeckou komunitou, potravinárskym priemyslom a širšou občianskou verejnosťou, a to už v počiatočnej fáze programovania a realizácie výskumných procesov. Ide o rozvíjanie takých prístupov na určovaniu priorít výskumu, ktoré sú iniciované zdola, od širokej verejnosti. Takýto priestor pre posilnenie dialógu vytvára projekt v rámci série scenário workshopov.

Scenario workshop: Programovanie výskumu v oblasti potravín a zdravia

Jednodňový workshop umožní výmenu názorov o určovaní výskumných priorít v oblasti potravín a zdravia medzi výskumníkmi, tvorcami výskumných politík, zástupcami mimovládnych organizácií a výrobnou sférou. Účastníci budú mať príležitosť diskutovať o možných alternatívnych scenároch ďalšieho smerovania tohto výskumu.

Prostredníctvom workshopov sa môžete zapojiť do celoeurópskej vedeckej a politickej diskusie o výskume v oblasti potravín a zdravia. Ide o súčasť série ďalších podujatí, ktoré sa realizujú v 13 európskych krajinách.

Scenário workshopy majú neformálny charakter. Ich náplňou sú také aktivity, ako brainstorming, rozvíjanie budúcich scenárov a skupinové diskusie v uvoľnenej atmosfére. Výsledky stretnutí budú šírené v podobe správ a poskytnuté zástupcom neziskových organizácií, štátnej správy, ako aj výrobnej sféry, za účelom ďalšej diskusie.

Mená účastníkov, ako aj inštitúcií a organizácií, ktoré zastupujú, budú verejne prístupné, prezentované názory však budú anonymizované.

Účasť na workshope je bezplatná. Cestovné výdavky, spojené s účasťou na workshope, budú preplatené. Zabezpečené je občerstvenie a obed.

Ak vás workshop zaujal, kliknite prosím na nasledujúci odkaz na link a registrujte sa:

http://scenario-workshops.net/workshops_sk/.

Bližšie informácie o projekte nájdete na stránkach:

www.inprofood.eu, resp. http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=3661

Pridaj komentár