Infúzna terapia vitamínom C

O priamych skúsenostiach s podávaním vysokodávkovaného vitamínu C u onkologických pacientov hovorí onkológ, MUDr. Vincent Alakša z ambulancie klinickej onkológie v Rimavskej Sobote.

Pán doktor, onkológia predstavuje oblasť medicíny, ktorá je spojená so závažnými ochoreniami. Aj v tejto oblasti medicíny sa urobili pokroky. Mohli by ste povedať, ktoré typy rakoviny sú dnes liečené s väčšou úspešnosťou, a vďaka čomu?

V onkológii ide o to, aby sme sa snažili chorých pacientov vyliečiť, predĺžili im život bez ťažkostí, alebo ich dlhodobo liečili tak, aby sme im zachovali ich životný komfort čo najdlhšie. Mnohé onkologické ochorenia sa dnes dajú vyliečiť hlavne vďaka včasnej diagnostike; preto je veľmi dôležitá prevencia a včasné odhaľovanie začínajúcich onkologických ochorení.

Najefektívnejším postupom onkologickej liečby je chirurgická liečba. Tá však veľakrát nepostačuje, a preto sa v liečbe uplatňujú ďalšie liečebné metódy – ako je rádioterapia, cytosta­tická liečba (chemoterapia) a biologická (cielená) liečba. V týchto oblastiach onkologic­kej liečby došlo k veľmi výz­namnému pokroku. V súčasnosti je možné vyliečiť mnohé onkologické ochorenia, ktoré v minulosti neboli liečené s takými úspechmi, ako sú dnes. Ide o hematologické malignity (leukémie, lymfómy), nádory semenníkov, prsníka, pľúc, hrubého čreva atď.

Onkologická terapia je pre pacienta určite mimoriadne zaťažujúca, a nesie so sebou aj nežiaduce účinky. S ktorými sa najčastejšie stretávate, a aké sú možnosti ich zmiernenia?

Už samotné nádorové ochorenie je veľkou záťažou pre organizmus, pretože je v tele zvýšený oxidačný stres, spôsobený voľnymi radikálmi (reaktívne zlúčeniny kyslíka), chronický zápal a narušená rovnováha regulačných systémov. Cytostatická liečba, rádioterapia, ako i biologická liečba svojimi vedľajšími nežiaducimi účinkami (znížená chuť do jedla, žalúdočná nevoľnosť, zvracanie, nespavosť, depresívne stavy, vypadávanie vlasov, únava, kožné reakcie) ešte napomáhajú významnejšiemu roz­kolísaniu rovnovážneho stavu organizmu. Sú však možnosti, ktoré znižujú toxické pôsobenie cytotoxickej liečby. V praxi používame infúznu terapiu vitamínom C, niektoré doplnky výživy, antiemetiká (prípravky tlmiace zvracanie) a rôzne krémy.

Spomenuli ste infúznu terapiu vitamínom C. Mohli by ste bližšie popísať jej účinok?

Samotné nádorové ochorenie, ako aj rádioterapia a cytostatická liečba, spôsobuje nedostatok kyseliny askorbovej (vitamínu C) v organizme. Farmakologicky účinnú dávku vitamínu C per os (cez ústa) nevieme organizmu dodať, a to v dôsledku obmedzených transportných možností v čreve. Preto je potrebné ho podávať priamo do žily – pomocou infúzie. Vtedy sa dostáva vitamín C priamo do krvi, a z nej do jednotlivých tkanív a orgánov, kde ho je nedostatok. Vitamín C pôsobí na zdravé bunky antioxidatívne – chráni ich pred účinkami voľných radikálov.

Naopak, na nádorové bunky môže mať (kvôli ich inému metabolizmu) selektívne cytotoxický efekt. Účinok vitamínu C závisí od výšky podanej dávky. Mechanizmov cytotoxického pôsobenia vysokých koncentrácií vitamínu C je viacero, ale za hlavný sa považuje ten, kde v dôsledku reakcie vitamínu C s určitými metabolitmi nádorových buniek (ferritín, laktát) dochádza k tvorbe peroxidu vodíka, ktorý je selektívne cytotoxický pre nádorové bunky (ničí len nádorové bunky).

Hovoríte, že už máte vo svojej praxi skúsenosti s infúznou terapiou vitamínom C u onkologických pacientov. Môžete nám priblížiť vaše skúsenosti v tejto oblasti?

Infúznu terapiu vitamínom C podávame pacientke s karcinómom prsníka počas IV. línie onkologickej liečby v genera­lizovanom štádiu, kde dosahujeme výz­namné zlepšenie celkového stavu, s výbornou toleranciou onkologickej liečby. Pacientke bola podávaná chemoterapia (od roku 2010), a teraz aj infúzna terapia vitamínom C (1. mesiac 15 g 3x týždenne, 2. mesiac 15 g už len 2x týždenne). Kontrolné vyšetrenie pacientky ukázalo pozitívne zmeny v on­komarkeroch, pokles CRP a ústup kožných lentikulárnych metastáz.

Ďalšia pacientka má dvojité nádorové ochorenie – karcinóm prsníka a vaječníkov. Pacientka dostávala, a aj dostáva štandardnú onkologickú liečbu (chemoterapiu), kombinovanú s 30 g vitamínu C v infúzii 2x týždenne. Celkovo je liečená už 4 mesiace. Výkonnostný stav je Karnofsky 90 (nemá žiadne obmedzenia v bežnom živote). Došlo k poklesu markerov o 30 % a zmenšeniu tumoru v malej panve o 50 %. Infúznu liečbu vitamínom C dostáva aj pacient s metastatickým kolorektálnym karcinómom. Túto liečbu dostáva v pauze medzi jednotlivými cyklami (chemoterapia + biologická liečba). Lieči sa u nás od mája t.r., darí sa mu výborne, pracuje. Nádorové markery má v norme, a má stabilizované metastázy.

Ako v praxi začleňujete infúznu terapiu vitamínom C do klasickej onko­logickej liečby?

Infúznu liečbu vitamínom C podávame medzi cyklami cytostatickej liečby, alebo aj počas prebiehajúcej rádioterapie. Zvyčajne začíname dávkami 15 g infúzne 3x týždenne. Pri dobrej tolerancii, a podľa finančných možností pacientov, podávame aj 30 g infúzne 2x týždenne. Pri tejto príležitosti by som chcel odporučiť pacientom, aby využívali možnosť kombinovanej onkologickej liečby s infúznou terapiou vitamínom C – vtedy sa dosahujú lepšie výsledky.

Pacienti infúznu liečbu vitamínom C tolerujú veľmi dobre. Doteraz sme u nás nemali žiadne ťažkosti počas jej podávania. Podmienkou na podanie infúznej terapie vitamínom C je však správna funkcia obličiek, ktorú priebežne kontrolujeme. Myslím si, že liečba je vhodná pre väčšinu onko­logických pacientov, ktorí majú výkonnostnú rezervu. Naopak, u kachektických (vysilených a chradnúcich) pacientov v terminálnom štádiu ochorenia nie je táto liečba vhodná. Vhodná je však pri bolestivých stavoch, kde sa dá očakávať menšia spotreba analgetík. Táto liečba prináša aj pozitívnu zmenu psychického nastavenia, kedy dochádza k zlepšeniu nálady – ustupujú stavy úzkosti, zlepšuje sa spolupráca s pacientom.

Pán doktor, čo by ste na záver odkázali lekárom a pacientom?

Ak máme možnosti a schopnosti pacientovi uľahčiť, zmierniť jeho trápenie, nemali by sme váhať, a takéto možnosti mu ponúknuť. Ak vieme, že táto liečba má šancu pomôcť, hoci len niekoľkým naším pacientom, tak by sme to mali využiť. Život treba žiť, ako ide. S pokorou by sme mali prijímať radostné, a aj menej radostné udalosti nášho života.

Tento článok vyšiel v tohtoročnom Onko magazíne číslo 3-4. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho stiahnuť po kliknutí na obrázok.


Pridaj komentár