EUROPA UOMO na Slovensku

Občianske združenie pacientov trpiacich chorobami prostaty, ich blízkych, lekárov a sympatizantov Europa Uomo Slovensko (ďalej len EUS) nadväzuje na činnosť európskej organizácie, ktorá je zastúpená v 23 krajinách. O činnosti EUS sme sa rozprávali s jej predsedom, prof. Ing. Vasilom Koprdom, DrSc.

 

Pán profesor, čo Vás viedlo k založeniu Europa Uomo na Slovensku?

Šlo o spojenie dvoch aspektov – jednak som sa sám stal pacientom s ochorením prostaty, a tiež sa v tom čase aj na urologických oddeleniach ozývali hlasy, že by bolo dobré, aby sa aj Slovensko zapojilo do celoeurópskej pacientskej činnosti. Oslovil ma môj urológ, docent Frederico Gonçalves, s nápadom, či by mi takáto organizácia bola blízka a vedel by som ju založiť aj na Slovensku. Europa Uomo pôvodne vznikla v Taliansku a zameriava sa na pacientsku advokáciu a osvetu o ochoreniach prostaty a špeciálne rakoviny prostaty. Mimochodom, akýmsi ženským pendantom k tomu je Europa Donna, ktorá sa zasa zameriava na rakovinu prsníka.

Čo robí takéto pacientske združenie?

V rámci celoeurópskej organizácie Europa Uomo usporiadava rôzne stretnutia odborníkov a laikov, na ktorých sa prednáša jednak o zdravotníckych témach, ale aj o praktických veciach. Napríklad o zakladaní klubov, ich práci, o tom, ako hľadať zdroje na svoju činnosť, aké aktivity vyvíjať, ako motivovať členov a záujemcov, aby sa o seba a svoje zdravie aktívnejšie starali. Ďalej sa vzdelávame aj v advokácii pacientskych záujmov. Stretávanie pacientov s rovnakým ochorením a osveta o diagnózach v jazyku, ktorý je chorým blízky a zrozumiteľný, je totiž dôležité. V rozsahu našej slovenskej organizácie sa zameriavame na aktivity, na ktoré sme schopní nájsť zdroje a ktoré pokladáme za efektívnu komunikáciu. Napríklad, keďže rakovina prostaty postihuje najmä mužov v staršom veku, musíme zvažovať aj iné formy komunikácie ako cez internet, ku ktorému nemajú všetci starší ľudia vzťah. Preto sa členom snažíme posielať aspoň občas tlačové materiály o tomto ochorení, pozývame ich na zhromaždenia a aspoň niektorým sa snažíme zabezpečiť pobyt v kúpeľoch. Tam sa snažíme vytvoriť im podmienky na rozhovory, delenie sa o skúsenosti. Ako iste viete, pre mnohých mužov nie je vždy ľahké hovoriť o svojich problémoch, hlavne ak ide o ťažkosti s prostatou. Takéto stretnutia teda môžu byť dobrým začiatkom ako pocítiť, že človek v tom nie je sám.

Ako sa niekto môže stať členom?

Napríklad aj tak, že keď si prečíta tento rozhovor, obráti sa na nás písomne na našej adrese, prečíta si manifest združenia a podpíše, že s ním súhlasí. Je dôležité povedať, že členmi sú nielen chorí, ale aj ich blízki, a aj odborníci, pre ktorých je rakovina prostaty dôležitou témou. Keďže medzi lekárom a pacientom existuje lekárske tajomstvo, nemáme ako aktívne vyhľadávať a osloviť pacientov.

Neziskové občianske združenie Europa Uomo Slovensko vzniklo v roku 2006. Členmi EUS sú hlavne pacienti, ktorí sú alebo boli liečení s diagnózou rakoviny prostaty, ale aj ďalší ľudia, ktorí majú záujem o pozitívne zmeny v danej oblasti a súhlasia s manifestom EUS. Podrobnejšie informácie o združení, manifeste a kontakt na predsedu EUS nájdete aj na stránke www.europauomo.sk.

Rakovina prostaty je treťou najrozšírenejšou formou rakoviny u mužov (po rakovine pľúc a rakovine hrubého čreva). Odhaduje sa, že v Európskej únii sa každý rok diagnostikuje 300 000 nových prípadov a tendencia výskytu má stúpajúcu krivku. Našťastie, nové diagnostické metódy, zmeny v životospráve mužov a osveta o tomto ochorení vedú k tomu, že čoraz viac prípadov sa diagnostikuje v skorom štádiu, keď je liečba efektívnejšia.

Europa Uomo je neziskové združenie, ktoré vzniklo v roku 2002 v Taliansku. Tvoria ho pacientske podporné skupiny ľudí s ochorením prostaty, a najmä rakovinou prostaty. Ciele združenia sú zhrnuté do manifestu, v ktorom sa okrem iného píše, že členovia sa zasadia o zlepšenie kvality života pacientov s rakovinou prostaty, pomôžu šíriť osvetu o ochoreniach prostaty a výmenu najnovších informácií, pridajú sa ku kampani o dôležitosti skorého diagnostikovania tohto ochorenia, budú podporovať výskum rakoviny a prispejú k šíreniu poznatkov a skúseností o efektívnej liečbe.

Pridaj komentár