Deň Narcisov 2012 – vyhodnotnenie

B r a t i s l a v a, 16. máj 2012 – v piatok, 13. apríla 2012, sme si už po 16-ty krát pripli narcis a vyjadrili tak podporu i spolupatričnosť onkologickým pacientom. Podpora a snaha pomôcť vyústila aj tento rok do podoby oficiálneho výnosu Dňa narcisov za celé Slovensko vo výške 1 005 159,66 EUR.

Deň narcisov je jedinou verejno-prospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku. Za 16 rokov sa stal nielen zbierkou s dlhou tradíciou, ale zároveň dňom, ktorý spája ľudí v myšlienke spolupatričnosti a pomoci.

 

Celoslovenský výnos zbierky Deň narcisov 2012

Celoslovenský výnos 16-ročníka Dňa narcisov na Slovensku predstavuje sumu
1 005 159,66 EUR a skladá sa z nasledovných hodnôt:

  • v pokladničkách dobrovoľníkov sa nachádzalo 924 957,86 EUR,

  • v rámci mobilnej SMS zbierky na č. 848 prispeli klienti všetkých troch mobilných operátorov sumou 77 824 EUR*,

  • priamo na účet Dňa narcisov bolo zaslaných 2 377,80 EUR.

Dosiahnutý výnos Dňa narcisov vo výške 1 005 159,66 EUR predstavuje oproti minulému roku nárast o 39 889,23 EUR najmä vďaka využitiu možnosti podpory Dňa narcisov prostredníctvom SMS správ.

*Výnosy uvádzané mobilnými operátormi sú zatiaľ predbežné. V sieti Orange Slovensko bolo v období 2.4.-16.4.2012 zaslaných 24 039 SMS. Presná hodnota zbierky v rámci SMS bude známa o niekoľko mesiacov, keď dôjde k reálnej úhrade zaslaných SMS zo strany zákazníkov a poskytnutí konečného zúčtovania partnermi – mobilnými operátormi.

V jednotlivých krajoch Slovenska boli nasledovné výnosy:

Bratislavský kraj 254 926,30 EUR

z toho BA: 214 606,43 EUR

Trnavský kraj 112 875,32 EUR

Trenčiansky kraj 92 088,20 EUR

Nitriansky kraj 104 374,48 EUR

Banskobystrický kraj 93 227,90 EUR

Žilinský kraj 91 481,17 EUR

Košický kraj 92 684,40 EUR

Prešovský kraj 83 300,09 EUR

S p o l u: 924 957,86 EUR

Čistý výnos Dňa narcisov predstavuje hodnotu 975 645,12 EUR. Z hrubého výnosu zbierky bolo na materiálne, organizačné a prezentačné zabezpečenie zbierky použitých 127 730,54 EUR (kvety narcisu, identifikátory pre dobrovoľníkov), časť nákladov uhradili priamym finančným príspevkom partneri LPR. Preto bolo možné maximalizovať čistý výnos zbierky a z výnosu zbierky sú uplatňované náklady vo výške 29 514,54 EUR. V rámci mediálnej komunikácie výraznými zľavami (65% – 100%) prispeli mediálni partneri.

Oblasti podpory a konkrétna pomoc zo strany LPR

Liga proti rakovine používa finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov na realizáciu a financovanie projektov i programov pre onkologických pacientov, na vzdelávanie a prevenciu, aj na podporu klinických a výskumných projektov.

Na sekretariát Ligy proti rakovine bolo doručených 67 žiadostí o podporu zo strany nemocničných a zdravotníckych zariadení, hospicov i menších pacientskych združení. O rozdelení výnosu Dňa narcisov pre rok 2012 rozhodla 11-členná Generálna rada Ligy proti rakovine predbežne takto:

Na projekty a programy, v prospech onkologických pacientov a prevenciu, organizované LPR je plánované použiť 530 575,12 EUR, na podporu klinických a výskumných projektov, hospicov a pacientskych združení prostredníctvom darovacích zmlúv vyčlenila Generálna rada LPR sumu 445 070 EUR.

Predbežné rozdelenie do jednotlivých oblastí podpory zo Dňa narcisov 2012

Medicínske a výskumné projekty, medicínske služby a hospicová starostlivosť: 359 500,00 EUR

Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny: 268 770,00 EUR

Projekty a programy smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva: 273 275,12 EUR

Podpora regionálnych potrieb organizačných zložiek LPR v rámci SR: 74 100,00 EUR

 

Spolu 975 645,12 EUR

(Presné rozdelenie financií do jednotlivých oblastí podpory sa nachádza v prílohe tlačovej správy a bude uverejnené na www.lpr.sk)

 

Prvé podporené projekty zo Dňa narcisov 2012

V sobotu, 19. mája 2012, začína prvý turnus Relaxačných týždňoviek Ligy proti rakovine financovaných i zo Dňa narcisov. Sú určené pre onkologických pacientov po liečbe s cieľom pomôcť im načerpať nové sily a poskytnúť podporu pri návrate do „bežného“ života. Dva turnusy sa uskutočnia v Štrbe, dva v Dudinciach a jeden na jeseň v Podkylave. Počas pobytu je pre pacientov pripravený program vo forme výletov a turistiky, využitia bazénov, vírivky či sauny, arteterapie ako maľovanie na sklo, servítková metóda zdobenia, diskusie s lekárom i psychológom. Celkovo sa na „Týždňovkách“ počas 5 turnusov zúčastní 289 pacientov z celého Slovenska.

Okrem Relaxačných týždňoviek začínajú od mája aj Rekondičné pobyty určené pre pacientky prevažne po operácii prsníka združené v organizačných zložkách Ligy proti rakovine. V šiestich turnusoch realizovaných od mája do októbra t.r. sa ich zúčastní 500.

Reakciou Ligy proti rakovine na intenzívnejšiu podporu pacientov v oblasti psychosociálnej pomoci je projekt Psychosociálna podpora v regiónoch. V rámci projektu financuje Liga proti rakovine psychológov na onkologických, lôžkových oddeleniach nemocníc alebo priamo v ambulanciách. Psychológovia pôsobiaci v nemocniciach poskytujú psychosociálnu pomoc a podporu hospitalizovaným onkologickým pacientom v rozsahu 4 -6 hodín týždenne. Psychológovia pôsobiaci vo svojich ambulanciách poskytujú onkologickým pacientom a ich blízkym poradenstvo vo forme individuálnej a skupinovej terapie. Majú pre nich vyhradený čas v rozsahu 2 hodiny týždenne. V súčasnosti pôsobia v 14 mestách, pričom snahou Ligy proti rakovine je ich počet postupne rozširovať. Náklady spojené s touto službou hradí LPR i zo Dňa narcisov, pre pacientov a ich blízkych je poradenstvo bezplatné.

V rámci podpory detských onkologických pacientov realizuje Liga proti rakovine v spolupráci s Klubom Detskej Nádeje tábory pre pacientov vo veku od 6 do 18 rokov. V lete sa budú konať dva termíny, prvý od 10. júla vo Vyšnej Boci, druhý od 5. augusta 2012 v Rajeckých Tepliciach. Tento rok vyčlenila Liga proti rakovine na tábory sumu 30 000 EUR. Druhou formou pomoci je Ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach. Ubytovacie zariadenia poskytli len v minulom roku bezplatné ubytovanie 362 rodičom.

V rámci rozširovania poskytovaných služieb detským onkologickým pacientom, vstúpi Liga proti rakovine do ďalšieho spoločného projektu so Svetielkom pomoci, n.f. Na zriadenie detského mobilného hospicu bola z tohtoročného výnosu Dňa narcisov odsúhlasená čiastka 20 000 EUR. V súčasnosti ide, po Ubytovacom zariadení pre rodičov detských onkologických pacientov a automobile určenom na bezplatnú prepravu malých pacientov na lekárske výkony, už o tretí spoločný projekt realizovaný na Východe Slovenska.

Liga proti rakovine verejnosť prosila o podporu Dňa narcisov prostredníctvom posolstva „13. apríla môže pomôcť každý“. Ďakujeme všetkým, ktorých toto posolstvo oslovilo. Vyzbieraná čiastka reálne pomôže vďaka každému, kto prispel akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom. Pripnutý žltý narcis navodil 13. apríla atmosféru priateľstva a súdržnosti, ktorú citlivo vnímali všetci – zdraví i tí, ktorí s ochorením bojujú. Predovšetkým v ich mene ĎAKUJEME!

www.lpr.sk

Pridaj komentár