Človeku sa jeho ľudský vklad vráti

V Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR pôsobí od roku 2003. Je súčasťou tímu, ktorý sídli na Vrútockej ulici v Bratislave- Trnávke. V združení sa spolupodieľa na koordinácii rôznych aktivít, a vedie databázu osobných asistentov a užívateľov osobnej asistencie. Narodil sa v Bratislave, kde aj žije. Rozprávame sa s Jozefom Blažekom.

Jozef, aké je poslanie agentúry osobnej asistencie?

V Agentúre osobnej asistencie bezplatne poskytujeme rozsiahly špecializovaný servis o osobnej asistencii pre klientov s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím, pre ich rodinných príslušníkov, ale aj osobných asistentov. Cieľom našej práce je, vyvolať aktivitu u ľudí s postihnutím. Podporujeme ich, aby mali záujem riešiť svoju neľahkú situáciu vlastným pričinením, pomocou všetkých dostupných prostriedkov, vrátane osobnej asistencie.“

Objasníte nám princípy osobnej asistencie?

Riadi sa 4D princípom: DE – inštitucionalizácia, medikalizácia, limitácia, profesionalizácia. Alebo jednoduchšie: nezávislý život.“

Aké sú spätné väzby z praxe na osobnú asistenciu?

Ľudia so ŤZP sa začleňujú do aktívneho života, a využívajú aspoň tie možnosti na nezávislý život, ktoré človeku so ŤZP umožňuje jeho zdravotný stav. Viacerým sa podarilo znormalizovať chod domácnosti, kde žije človek so ŤZP a pod.“

Máte v databáze aj nejakých čakateľov?

Každému užívateľovi sa snažíme nájsť osobného asistenta. Žiaľ, nie vždy sa nám to podarí. Príčiny sú rôzne.“

Kto môže byť, v zmysle zákona, osobným asistentom?

Na prácu osobného asistenta nie je potrebná žiadna špeciálna kvalifikácia, vzdelanie, kurz či školenie. Osobným asistentom sa môže stať fyzická osoba, ktorá má najmenej 18 rokov, a je spôsobilá na právne úkony. Mal by to byť človek, ktorý dobrovoľne, na základe písomnej dohody, dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb iného človeka s postihnutím – podľa jeho osobných požiadaviek a potrieb. Nemôže to byť osoba, ktorá sama potrebuje pomoc inej osoby pri tých činnostiach, ktoré má vykonávať ako osobný asistent.

Akou formou sprostredkovávate osobnú asistenciu?

Všetkými dostupnými formami: internetom, prostredníctvom printových médií, cez oznamy a nábory na školách.“

Priblížite nám postup pri vybavovaní osobnej asistencie?

Pred podaním žiadosti si užívateľ osobnej asistencie vypočíta rozsah hodín osobnej asistencie na celý kalendárny rok dopredu. Pri výpočte potrebných asistenčných hodín sa treba pridržiavať Zoznamu činnosti na účely určenia rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie, ktorý je prílohou č. 4 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Potom si podá žiadosť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (odbor sociálnych vecí) – podľa trvalého bydliska človeka s ťažkým zdravotným postihnutím. Keď obháji svoju potrebu – žiadaný rozsah hodín osobnej asistencie pred sociálnymi pracovníkmi posudkového oddelenia –, stáva sa osobným asistentom.“

Robíte nábory a vydávate materiály k osobnej asistencii. Zvažujete aj školenia pre asistentov?

Organizujeme informačné semináre o osobnej asistencii, spolupracujeme s Centrom podpory študentov so zdravotným postihnutím Univerzity Komenského v Bratislave a viacerými fakultami UK. Vydávame publikácie a letáky o osobnej asistencii. Študentom vysokých škôl poskytujeme podklady a umožňujeme im robiť výskum pri písaní záverečných prác. Školenia asistentov zatiaľ neorganizujeme – vzhľadom na špecifickosť tejto pomoci, ktorá je u každého klienta iná. Každý asistent, ktorý je v našej databáze, musel prejsť osobným pohovorom v našej kancelárii. Asistenti však vedia, že tak ako sme tu pre užívateľov osobnej asistencie, sme tu stále aj pre nich.“

Máte ako agentúra osobnej asistencie celoslovenskú pôsobnosť?

Sprostredkovanie osobných asistentov poskytujeme v rámci Bratislavy a blízkeho okolia. Špecializované poradenstvo o osobnej asistencii poskytujeme klientom z celého Slovenska – majú ho na starosti moji školení kolegovia: Alena Hradňanská a Tibor Köböl. A keď som už začal menovať, spomeniem ešte aspoň moje kolegyne, projektovú manažérku Máriu Duračinskú a predsedníčku Andreu Madunovú.“

Je niečo, čo by vám pomohlo pri prevádzke agentúry?

Asi odstránenie byrokracie okolo agendy, ktorá sa postupne valí na osobných asistentov. Finančná otázka bude v tomto sektore aktuálna asi vždy, ale našťastie nie je určujúca. Človeku sa jeho ľudský vklad vracia aj inou formou, nie len materiálnou.“

Ďakujem za rozhovor a veľa zdaru!

Aj ja ďakujem za možnosť predstaviť našu Agentúru osobnej asistencie.“

Pridaj komentár